مجذور
(R)2

ضرایب رگرسیون
(B)

سطح معنی داری
(Sig)

رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی

۶۳۷/۰

۴۰۶/۰

۹۵۵/۰

۰۰۰/۰

۴-۳-۳) سوال فرعی دوم پژوهش

تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس چگونه است؟
به منظور بررسی تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شده است. همان طور که مشاهده می شود فضای تعمیقی وارد مدل شده و همبستگی (۷۱۴/۰R= ) بوده و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین عامل فضای تعمیقی و یادگیری سازمانی با اطمینان ۹۵/۰ و سطح خطای کوچک‌تر از ۰۵/۰ وجود دارد همچنینR2 فضای تعمیقی (۵۱۰/۰ ) توانسته واریانس یادگیری سازمانی کارکنان را تبیین نماید و این نشان از آن دارد که فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس با اطمینان ۹۵ درصد تاثیر دارد (جدول ۴-۶).
جدول ۴- ۶: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس

شاخص آماری
مدل رگرسیون
ضریب همبستگی
(R)
مجذور
(R)2
ضرایب رگرسیون
(B)
سطح معنی داری
(Sig)
فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی ۷۱۴/۰ ۵۱۰/۰ ۲۳/۱ ۰۰۰/۰

۴-۳-۴) سوال فرعی سوم پژوهش

تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس چگونه است؟
به منظور بررسی تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شده است. همان طور که مشاهده می شود بومی سازی وارد مدل شده و همبستگی (۵۰۲/۰R= ) بوده و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین عامل بومی سازی و یادگیری سازمانی با اطمینان ۹۵/۰ و سطح خطای کوچک‌تر از ۰۵/۰ وجود دارد همچنینR2 بومی سازی (۲۵۲/۰ ) توانسته واریانس یادگیری سازمانی کارکنان را تبیین نماید و این نشان از آن دارد که بومی سازی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس با اطمینان ۹۵ درصد تاثیر دارد (جدول ۴-۷).