الف: حکم حضوری………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
ب: حکم غیابی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
گفتار دوم: مفهوم غائب………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱: مفهوم غائب در لغت……………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲: مفهوم غائب در اصطلاح…………………………………………………………………………………………. ۱۴
گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری………………………………………………….. ۱۴

پایان نامه

بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی……………………………………………………………………… ۱۵
گفتار اول: مفهوم حق …………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۱: مفهوم حق در لغت……………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲: مفهوم حق در اصطلاح……………………………………………………………………………………….. ۱۶
الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها………………………………………………………………………………. ۱۶
یک: سلطنت…………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
دو: ملک………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
سه: حکم……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
ب- مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان………………………………………………………………………. ۱۸
گفتار دوم: اقسام حق………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۱: حق­الله……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲: حق­الناس…………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۳: حق مشترک……………………………………………………………………………………………………… ۲۰
گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو………………………………. ۲۰
۱: تقدم حق­الناس بر حق­الله………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله …………………………………………………………. ۲۱
۳: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله………………………………………….. ۲۲
گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری………………………………… ۲۴
۱: حدود………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
الف: مفهوم حد در لغت…………………………………………………………………………………………. ۲۵
ب: مفهوم حد در اصطلاح………………………………………………………………………………………. ۲۵
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود…………………………………………………………. ۲۶
د: مصادیق حدود………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
یک: حد زنا………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
دو: حد لواط…………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
سه: حد محاربه……………………………………………………………………………………………………… ۲۷
چهار: شرب خمر…………………………………………………………………………………………………… ۲۷
پنج: حد سرقت……………………………………………………………………………………………………… ۲۷
شش: حد قذف……………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲: قصاص……………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
الف: مفهوم قصاص درلغت……………………………………………………………………………………. ۲۹
ب: مفهوم قصاص در اصطلاح……………………………………………………………………………….. ۲۹
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص……………………………………………………… ۳۰
۳: دیات……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
الف: مفهوم دیه در لغت………………………………………………………………………………………….. ۳۱
یک: حق­القتیل……………………………………………………………………………………………………… ۳۱
دو: دم…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
سه: عقل………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
چهار: بدل نفس……………………………………………………………………………………………………. ۳۱
ب: مفهوم دیه در اصطلاح……………………………………………………………………………………….. ۳۲
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی دردیات…………………………………………………………… ۳۲
۴: تعزیرات…………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
الف: مفهوم تعزیر در لغت………………………………………………………………………………………. ۳۴
ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح……………………………………………………………………………………. ۳۴
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات………………………………………………………. ۳۵
یک: حق­الله محض………………………………………………………………………………………………. ۳۵
دو: حق­الله غالب………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
سه: حق الناس غالب……………………………………………………………………………………………….. ۳۵
چهار: حق الناس محض…………………………………………………………………………………………… ۳۵
فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی
بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی……………………………………………………….. ۳۸
گفتار اولمبانی فقهی صدورحکم غیابی…………………………………………………………………… ۳۸
۱: عدم جوازصدور حکم غیابی……………………………………………………………………………… ۳۹
۲: جوازصدور حکم غیابی…………………………………………………………………………………….. ۴۲
گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی……………………………………………………………… ۴۶
۱: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب……………………………………………………………….. ۴۷
۲: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب……………………………………………………………….. ۴۸
بخش دوم: شرایط فقهی وحقوقی حکم غیابی…………………………………………………………….. ۴۹
گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده ……………………………………………………………………….. ۴۹
گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعی­علیه قبل ار رسیدگی…………………………………………………… ۵۱
۱: انواع ابلاغ ………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
الف: ابلاغ واقعی……………………………………………………………………………………………………. ۵۲
ب: ابلاغ قانونی……………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲: مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم……………………………………………………………. ۵۳
گفتارسوم: امتناع از حضور………………………………………………………………………………………. ۵۴
گفتارچهارم: حاضر نبودن مدعی­علیه در دادگاه…………………………………………………………… ۵۵
گفتارپنجم: عدم حضور وکیل………………………………………………………………………………….. ۵۸
گفتار ششم: عدم ارسال لایحه………………………………………………………………………………….. ۶۰
گفتارهفتم: انکار غایب…………………………………………………………………………………………… ۶۱
گفتار هشتم: حق­الناس بودن موضوع دعوا…………………………………………………………………… ۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *