در چند دههی اخیر ، نقش و اهمیت مدیریت بیش از پیش آشکار شده است. از طرف دیگر ، آموزش یکی از ارکان توسعهی کشور و آموزش و پرورش است. لذا، جا دارد با انجام این پژوهش و سایر پژوهش های مشابه ، نقش دانش و مهارت های مدیران آموزشی در فراهمآوری موقعیت آموزشی مناسب در مدارس روشن شود تا از این طریق اقدامی در راستای بهبود وضعیت مدیریت آموزشی در مراکز آموزشی انجام گرفته باشد.
۱-۳٫ اهداف تحقیق:
۱-۳-۱٫ اهداف کلی:
هدف کلی این تحقیق عبارت است از:
بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران و مسئولین انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش با توجه به مهارت های مدیریتی( انسانی – فنی- ادراکی) آنها؛
۱-۳-۲٫ اهداف اختصاصی:
۱- تعیین مهارت های انسانی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
۲- تعیین مهارت های ادراکی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
۳- تعیین مهارت های فنی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
۴- تعیین اثربخشی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
۵- تعیین کارایی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
۶- مقایسه مهارت های سه گانهی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
۷- مقایسه اثربخشی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
۸- مقایسه کارایی مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش؛
۱-۴٫ سوال های تحقیق:
۱-۴-۱٫ سوال های اصلی تحقیق:
۱-مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های سه گانه ی مدیریتی برخوردار هستند؟
۲-مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان اثربخشی برخوردار هستند؟
۳- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان کارایی برخوردار هستند؟
۴-آیا بین مدیران انتخابی و انتصابی با توجه به مهارت های سه گانه و اثربخشی و کارایی تفاوت معنی دار وجود دارد؟
۱-۴-۲٫ سوالهای اختصاصی تحقیق:
۱- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های انسانی برخوردار هستند؟
۲- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های ادراکی برخوردار هستند؟
۳- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان مهارت های فنی برخوردار هستند؟
۴- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان اثربخشی برخوردار هستند؟
۵- مدیران انتصابی و انتخابی آموزش و پرورش از چه میزان کارایی برخوردار هستند؟
۶- آیا از دیدگاه افراد نمونهی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به مهارتهای سه گانهی مدیریتی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟
۷- آیا از دیدگاه افراد نمونهی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به اثربخشی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟
۸- آیا از دیدگاه افراد نمونهی آماری بر حسب جنسیت، بین مدیران انتصابی و انتخابی با توجه به کارایی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد؟
۱-۵٫ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
متغیرهای اصلی این تحقیق عبارت از اثربخشی و کارائی مدیران و مهارت های سه گانه شامل: مهارت ادراکی، مهارت انسانی و مهارت های فنی در امور گوناگون آموزشی و پرورشی می باشد که تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها به صورت زیر است.
الف) تعاریف مفهومی:
اثربخشیبه اعتقاد گریفین(۲۰۰۹)، اثربخشی عبارت است از اتخاذ تصمیمات صحیح و انجام موفقیت آمیز آنها. همچنین وی عنوان می کند که اثربخشی یعنی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده است.
کارایی: رابینز(۲۰۰۵)، معتقد است که کارایی به رابطهی بین درونداد و برونداد اشاره دارد که در پی به حداقل رساندن منابع مصرف شده و هزینه هاست.
مهارت های سه گانه مدیریتیمهارت مدیریتی به مهارت هایی گفته می شود که به وسیلهی آن شخص در وجود خود امکان به حرکت در آوردن اجزاء یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء به سوی اهداف تعیین شده فراهم می آورد. کاتز لازمهی مدیریت اثربخش را دارا بودن مهارت های سه گانهی، ادراکی، انسانی و فنی می داند.
مهارت فنییعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمهی آن ورزیدگی در به کار بردن ابزار و فنون ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است(علاقه بند، ۱۳۶۲: ۱۸۶).
مهارت انسانی: یعنی داشتن توانایی و قدرت به کارگیری افراد سازمان و شرکت خود مدیر به منزله عضوی از گروه برای انجام فعالیت های مشترک و هماهنگ و ایجاد تلاش و کوشش های جمعی برای نیل به اهداف سازمان(علاقه بند، ۱۳۶۲: ۱۸۶).
مهارت ادراکیعبارت از توانایی درک مشکلات سازمان همراه با جزئیات تشکیل دهندهی آن در موقعیتی مرتبط (سیدعباس زاده ، ۱۳۷۴: ۳۵).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است