۳ـ گوش شنوا دارند: مطالعات گوناگون نشان می دهد که مدیران ۴۵% تا ۴۳% از وقت خود را صرف شنود می کنند. در این زمینه مدیرانی که دارای مهارت انسانی قوی هستند از این وقت حداکثر استفاده را می برند و از آن در جهت پویائی روابط سازمانی و غنی ساختن آن بهره می گیرند.
می توان مشخصه های اصلی مدیرانی را که خوب گوش می دهند به شرح زیر بیان کرد:
در گوش دادن به تمام حالات جسمی و روحی معلمان توجه دارند.
به جای شنیدن گوش می دهند.
هنگام گوش دادن اشتغال ذهنی خود را به حداقل می رسانند.
در گوش دادن معلم مدار هستند.
تا مطلب را به طور کامل دریافت نکنند قضاوت نمی کنند.
هنگام گوش دادن نکات اساسی را یادداشت می کنند.
در طول گوش دادن بازخورد ارائه می دهند.
هنگام گوش دادن به گوینده نگاه معنی دار می کنند.
عادت های ناپسند گوینده را تحمل می کنند.
رالف نیکلز می گوید: اساسی ترین نیاز بشر این است که درک کند و دیگران هم او را بفهمند. بهترین راه برای درک دیگران گوش دادن به حرف های آن هاست. اگر مدیر برای کارکنان شنونده خوبی باشد، آن ها هم دوست دارند اوقات بیشتری را با او بگذرانند(جان سی مکسول، ۱۳۸۸ : ۱۶۸).
۴ـ با والدین دانش آموزان به خوبی ارتباط برقرار می کنند: مدیران مدارس که از مهارت انسانی قوی برخوردارند، می توانند با والدین دانش آموزان ارتباط برقرار کنند از یک طرف حمایت های مالی و تخصصی و اجتماعی خانواده را جلب و از طرف دیگر زمینه های یگانگی تربیتی بین مدرسه و خانواده و جامعه را فراهم آورند. می توان مشخصه اصلی مدیران را در بعد برقراری روابط با والدین را به شرح زیر بیان داشت: (سلطانی، ۱۳۷۷).
به نظریات خانواده دانش آموزان احترام می گذارند.
برقراری روابط با والدین را زمینه پویایی مدرسه می دانند
فرصت اظهارنظر و انتقاد از مدرسه را به والدین دانش آموزان می دهند
۵ـ گروهی کار می کنند: مدیران دارای مهارت انسانی قوی، ‌به دلیل آنکه می توانند با تک تک کارکنان رابطه دوستانه برقرار کنند از توان و استعداد و تخصص آنها در حل و فصل مسائل بهره می برند، در نتیجه کارکنان تحت تأثیر قرار می گیرند و در تصمیم گیری و برنامه ریزی و اجرای آن مشارکت می کنند.
می توان مشخصه اصلی مدیران را در بعد گروه گرائی به شرح زیر بیان داشت:
صحبت کردن در گروه را دوست دارند
از گسترش روابط با افراد جدید لذت می برند
در مذاکره از دادن و گرفتن دریغ ندارند
مشکلات مدرسه را از طریق روابط دوستانه حل و فصل می کنند.
۶ـ شایعات را به حداقل ممکن می رسانند: معمولاً مدیران دارای مهارت انسانی قوی از طریق ترتیب دادن جلسات گفت و شنود دوستانه و برقراری ارتباطات انسانی، واقعیات و اخبار گوناگون را به کارکنان منتقل و از این طریق زمینه های شایعه پراکنی را در نطفه از بین می برند.
می توان مشخصه اصلی مدیران را در بعد ریشه کنی شایعات به شرح زیر بیان داشت:
از طریق جلسات گوناگون به اطلاع رسانی می پردازند.
از بیان چهره به چهره زیاد استفاده می کنند.
با ایجاد روابط دوستانه سازمان غیر رسمی را با سازمان رسمی یکی می کنند.
به جای صدور بیانیه رسمی گفتگوی دوستانه را ترتیب می دهند. (سلطانی، ۱۳۷۷).
۷ـ از ارتباط غیر کلامی زیاد استفاده می کنند: مدیرانی دارای مهارت کافی در زمینه روابط انسانی از حرکات سر،‌ صورت، چشم، دست و انــدام ها برای تأثیر بهتر بهره می گیرند و این به دلیل آن است که حرکات و اشارات زبان بی زبانی بهتر از زبان گفتاری حقایق را بیان می کند.
می توان مشخصه اصلی مدیران در بعد ارتباطات غیر کلامی را به شرح زیر بیان داشت:
از تماس چشمی برای نشان دادن علاقه به طرف گفتگوی خود زیاد استفاده می کنند
از هدایت غیرمستقیم برای غنی ساختن روابط استفاده می کنند
دریافت پیام طرف مقابل را با چشمان فرد تأئید می کنند
از حرکات توصیفی در بیان گفته های خود زیاد بهره می گیرند (سلطانی، ۱۳۷۷ : ۳۲ ـ ۳۰)
۸- قابل اعتماد هستند: بهترین راه های برقراری ارتباط برای مدیران به شرح ذیل می باشد:
حفظ راستی و درستی
سخن گفتن به صورت آشکار از ارزش ها و تصورات
نشان دادن احترام به کارکنان به عنوان شرکای برابر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.