تمرکز بر هدف های مشترک به جای اهداف شخصی
انجام کار درست صرفنظر از خطرات شخصی
راه کارهای تقویت مهارت انسانی در مدیران :
گوش دادن را جایگزین شنیدن کنید: برای این که بتوانید مهارت روابط انسانی خود را به سمت وضعیت مطلوب سوق بدهید باید فعالانه و به طور ارادی و با دقت زیاد به سخنان طرف مقابل گوش فرا دهید تا بهتر به تعبیر و تفسیر پیام های گوینده بپردازید.
جرأت خود را در بیان تقویت کنید: بعضی مدیران اطلاعات لازم را دارند، ولی برای بیان آن جسارت و جرأت لازم را ندارند و همین امر آنها را در برقراری روابط با دیگران ناتوان و ذلیل می کند. مدیران از طریق تقویت جرأت می توانند مهارت انسانی خود را تقویت کنند و این کار با تمرین و آموزش صورت خواهد گرفت.
همدلی با دیگران را در خود تقویت کنید: اگر مدیران توانائی همدلی با دیگران را بیابند، آنان را به راحتی درک و در نتیجه روابط انسانی خوبی برقرار خواهند کرد.
برای خود استانداردهای رفتاری تعیین کنید: یکی از راههای تقویت مهارت انسانی در مدیران این است که خود را به رعایت الگوهای رفتاری و انسانی موظف و متعهد کنند؛ وقتی مدیران برای غنی شدن رابطه انسانی با کارکنان قید و بندی نداشته باشند و عامل کنترلی در کار نباشد، مهارت انسانی آنان در برخورد با مجموعه کارکنان وضعیت مطلوبی نخواهد داشت، ولی وقتی در این زمینه استاندارد تعیین کنترل درونی شد، روابط انسانی سالم، پایدار و پویائی در محیط کار حاکم خواهد شد.
اخلاق شخصی خود را تقویت و آن را عملی کنید: اخلاق یکی از عوامل بسیار مهم در برقراری روابط انسانی مطلوب و پویاست، برای ایجاد روابط انسانی مطلوب باید مجموعه باورها و اعتقاداتی را که به الزامات اولیه و پایه تعیین می کند که چه کاری درست و چه کاری نادرست است، تقویت کرد تا افراد مرز بین کارهای خوب و بد را بدانند و از صحبتها، اعمال و رفتارهایی که روابط انسانی را با بحران روبرو می کند، خودداری ورزند. مدیران مدارس باید اخلاق نظری را به اخلاق عملی تبدیل کنند و دانا شدن را زیر بنای دارا شدن قرار دهند.
از ارتباطات غیر کلامی زیاد استفاده کرده و آنها را معنی دار کنید: برقراری ارتباط با دیگران تنها از طریق زبان گفتاری انجام نمی گیرد بلکه گاهی اوقات تأثیر حرکات و اشارات و ارتباطات غیر کلامی در غنی کردن روابط انسانی بیشتر از گفتار زبانی است مدیران مدارس باید از حرکات و اشارات برای غنی کردن روابط انسانی بهره کافی بگیرند.
از همکاران خود بازخورد دریافت کنید: یکی از راههایی که بطور عملی مهارت انسانی مدیران را تقویت می کند، این است که دیگران آنان را ارزشیابی کنند. این امر سبب می شود مـــدیران رفتارها و نحوه ارتباط معقول را تجربه کنند و دائماً از طریق راهنمائی هایی که به آنها ارائه می شود. مهارت انسانی خود را بهبود بخشند. مدیران مدارس باید خود داوطلب ارزشیابی شوند(سلطانی، ۱۳۷۷ : ۳۴ـ ۳۲).
۲-۹-۳٫ مهارت فنی:
یعنی دانائی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می شوند. مدیران معمولاً این مهارت ها را طی دوره های آموزشی یا کارآموزی فرا می گیرند نظیر دانش، فنون و روش های برنامه ریزی، بودجه بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی، کارپردازی و غیره. ویژگی بارز مهارت فنی آن است که به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می توان دست یافت؛ زیرا این نوع مهارت، ماهیتاً مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است از این رو، کنترل و ارزشیابی آن، هم در جریان آموزش و هم در مرحله کاربرد و عمل آسان است. مهارت فنی مورد نیاز مدیران علاوه بر موارد فوق، شامل مهارت و تبحر در برنامه ریزی ، ارزشیابی ، راهنمائی ، متون و روش ها و فنون اداری و مالی آموزشی و پرورشی است. (علاقه بند، ۱۳۸۰ : ۸۸)
۲-۹-۳-۱٫ مهارت فنی به معنای داشتن اطلاعات و کارورزی عملی در موارد زیر می باشد:
– کارگزینی-روش های مصاحبه ، آزمون و استخدام
– ارزشیابی، نظارت و کنترل کارکنان
– برنامه ریزی ، طرح ریزی
– سازماندهی منابع انسانی
– آمار و اطلاعات ، نظام اطلاعاتی و امور مربوط به آن(سیدعباس زاده،۱۳۸۱ : ۳۸).
۲-۹-۳-۲٫ «فایون» بر این باور است که برای مدیریت سه دسته توانمندی لازم است: توانمندی های عام که شامل امور مالی، بازرگانی، حسابداری، تأمینی، تولیدی و اداری است. توانمندی های فنی و توانمندی های خاص که مدیریت، قدرت، برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، فرماندهی و کنترل است و وظایف خاص مدیر یا عناصر مدیریت نامیده می شود.
بطور کلی، بعضی از مهارت های فنی که یک مدیر نیاز دارد عبارت است از:
مهارت های مورد نیاز در زمین پرسنل آموزشی:
مهارت در بیان نیازها
مهارت در مصاحبه و تعبیر توصیه نامه های شغلی
مهارت در سازماندهی گروهی
مهارت در تحلیل داده های پرسنل
مهارت های مورد نیاز در زمینه ساختار و سازمان
مهارت در تفویض اختیار
مهارت در پیش بینی وقایع ی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

اری دهنده و اخلال گر در برنامه ریزی
مهارت در تغییر نیازهای آموزشی
مهارت در تطبیق برنامه های آموزشی با تسهیلات سازمان
مهارت در مدیریت مالی ـ اداری:
مهارت در بودجه بندی
مهارت در معامله و خرید
مهارت در سرمایه گذاری و کسب درآمد (سلطانی، ۱۳۷۵ :۴۰).
۲-۹-۴٫ مهارت حرفه ای:
پرداختچی به نقل از توماس سرجیووانی[۱۲] به تفاوت ظریف مهارت فنی و مهارت حرفه ای اشاره می کند: «اقتدار حرفه گرائی مشابهت هایی با اقتدار فنی منطقی دارد به عنوان مثال، هر دو بر تخصص مبتنی است. منتهی، فرض اقتدار فنی بر آن است که دانش به خودی خود اصیل است و در درجه اول قرار دارد و این دانش از معلم و زمینه کار او جداست. بنابراین، وظیفه معلم تنها کاربرد دانش در عمل است. به عبارت دیگر، معلم تابع دانش است که زیر بنای تدریس را تشکیل می دهد فرض اقتدار حرفه ای بر آن است که مهارت و خبرگی معلم مهم است و دانش مجزا از معلم و زمینه کار او نیست. بنابراین معلم مقدم و برتر از دانش است و از آن به طور مجازی برای اطلاع رسانی استفاده می کند در این دانش جنبه تجویزی وجود ندارد. اقتدار حرفه ای نیروی بسیار قدرتمندی برای نظارت بر آن کاری است که معلمان انجام می دهند. (پرداختچی، ۱۳۷۲ :۷).
بنابراین، مدیریت در عین حال که شغل است، حرفه ای است که باید مهارت های حرفه ای آن کسب شود. در واقع، مدیر باید اقتدار حرفه ای به شکل تخصص شخصی، دانش، اطلاعات و مهارت به هنگام پیدا کند. زمانی که عملیات مدیریت بر اقتدار حرفه ای مبتنی باشد، از کارکنان انتظار می رود که به مساعی مشترک، اصول و قواعد پذیرفته شده حرفه ای و تخصص درونی شده پاسخ دهند. حرفه گرایی دو بعد دارد که یکی بعد دانشی، تخصصی و صلاحیت است. فرض اقتدار حرفه ای در این بعد آن است که مهارت و خبرگی مدیر مهم است. بعد دیگر، متضمن ملاکی بر رفتار است که حالتی تقوا گونه دارد و تعهدی در جهت تعالی است که جنبه اخلاقی دارد. بنابراین کار حرفه ای هم خدمتی مبتنی بر مهارت و هم رعایت تقوا در عمل است.
مهارت های حرفه ای مدیر به اطلاعات و نگرش های تربیتی بر می گردد، به طور کلی، در حوزهی مهارت های حرفه ای مدیر باید در زمینه های زیر اطلاعات عمیق و همه جانبه ای بدست آورد و آنها را بکار گیرد. (سلطانی، ۱۳۷۷).