آشنایی با روش های تدریس مترقی تا بتواند مشکلات را حل کند: دفتر بین المللی تعلیم و تربیت، وابسته به یونسکو بیش از ۳۰ روش تدریس شناخته شده را ذکر کرده است و برای تقسیم بندی این روشها، آنها را بر حسب سه الگوی، پیش سازمان دهنده، مشکل گشائی و فرد مداری معرفی کرده است. در این زمینه می توان به تقسیم بندی الگوهای تـدریس در کتاب الگـــوهای تدریس «بــروس جوی»، «مارشال ویل»، «بورلی شاورز»[۱۳] اشاره کرد. در این کتاب الگوی تدریس به چهار خانواده اجتماعی، اطلاعات پردازی، فردی و سیستم های رفتاری تقسیم می شود.
آشنایی با فلسفهی آموزش و پرورش: مدیر نه تنها باید فلسفه حاکم بر آموزش و پرورش جامعه را به صورت عمیق و کاربردی بشناسد بلکه باید با دیدگاه های گوناگون فلسفه آموزش و پرورش آشنایی داشته باشد و ارتباط آنها را با فلسفه آموزش و پرورش جامعه درک کند و از جنبه ها و رهنمودهای تربیتی آنها در جهت اهداف مدرسه استفاده کند.
مدیر باید با فلسفه های تربیتی زیر آشنایی داشته باشد:
– فلسفه تربیتی اسلام: با هدف آموزش تربیت انسان متعالی
– فلسفه تربیتی پایدارگرائی: با هدف آموزش تربیت انسان منطقی و پرورش عقل
– فلسفه تربیتی بنیادگرائی: با هدف تربیت انسان شایسته
– فلسفه تربیتی پیشرفت گرائی: با هدف تربیت انسان اجتماعی
– فلسفه تربیتی باز ساخت گرائی: با هدف تربیت انسان برای تغییر و اصلاح اجتماعی
– فلسفه تربیتی وجود گرائی: با هدف آموزش خویشتن شناسی
– فلسفه تربیتی عقل گرائی: با هدف تربیت جنبه های عقلانی
آشنایی با شیوه های اندازه گیری اندوخته ای دانش آموزان و ارزشیابی عملکرد عناصر مدرسه: با توجه به نقش ارزشیابی در چرخه مدیریت مدرسه، مدیر آموزشگاه باید به فرآیند ارزشیابی عملکرد معلمان و ارزشیابی تغییرات رفتاری دانش آموزان آشنائی کامل داشته باشد و برای حرفه ای عمل کردن باید از زمینه های گوناگون، اطلاعات کسب کند.
آشنایی با مکانیزه های نظارت و راهنمائی تعلیماتی برای کمک به کارکنان: مدیر باید نقش یک ناظر تعلیماتی را ایفا کند و دست کم در سه زمینه زیر فعالیت داشته باشد:
کمک به کارکنان برای توسعه درک ذهنی از ابعاد اجتماعی، روانشناختی و حرفه ای
رشد و یادگیری مهارتهای مرتبط با وظیفه شغلی
هماهنگ ساختن برنامه تحصیلی با نیت طراحان برنامه
آشنایی با جامعه شناسی آموزش و پرورش: مدیر باید در مورد جامعه، گروه های جامعه، انتظارات جامعه از مدرسه، نحوه ارتباط بین خانه و مدرسه و ساز وکارهای مربوط به آن، آشنایی کافی داشته باشد، زیرا آموزش و پرورش یک سیستم اجتماعی است که به سیستمهای جامعه متصل است و دائماً باید با آنها هماهنگ و سازگار شود. این سازگاری به نفع مدرسه و جامعه است.
آشنایی با روان شناسی تربیتی و اصول و مبانی آموزش و پرورش: با توجه به نقش مدیر ، که تسهیل کننده یادگیــری است و اساساً فرصت های مناسب تربیتی را برای یادگیری فراهم می کند، آشنائی با مباحث روان شناسی تربیتی، تئوری های یادگیری، شرایط یادگیری، اصول یادگیری، عوامل مؤثر در یادگیری و دیدگاههای گوناگون تربیتی به او در سازماندهی فرصت های مناسب یادگیری کمک خواهد کرد. (سلطانی، ۱۳۷۵ : ۳۹ـ ۳۷)
کونتز[۱۴] و همکارانش (۱۳۷۶) در کتاب اصول مدیریت علاوه بر مهارت های مطرح شده توسط کاتز مهارت دیگری تحت عنوان مهارت حل مسئله را مطرح می کنند. این مهارت بیان کننده توانائی حل مسأله به طریقی است که منافع سازمان را در برداشته باشد، زیرا در مدیریت همواره اولویت با اهداف سازمانی است؛ از این رو مدیر باید این توانائی را داشته باشد تا با حل مسائل به تحقق اهداف سازمـانی یاری کند (کونتز، ادوانل، ۱۳۷۰ : ۱۸۱ ).
گریفین[۱۵] (۱۹۹۷)، علاوه بر چهار مهارت طرح شده توسط کاتز و کونتز و همکارانش دو مهارت دیگر را تحت عنوان «مهارت تشخیص» و «مهارت تجزیه و تحلیل» را به مجموعه مهارت های مدیران اضافه می کنند. مدیران موفق دارای مهارت تشخیصی هستند، یک مدیر همانند یک پزشک می تواند مشکل را از طریق مطالعه و بررسی نشانه ها و علائم او در سازمان تشخیص دهد. مهارت تجزیه و تحلیل متشابه مهارت ادراکی است و مکمل مهارت تشخیصی است. بوسیله مهارت تجزیه و تحلیل مدیر قادر به شناسائی متغیرهای اساسی موجود در یک مجموعه بوده و همچنین چگونگی پیوستگی این متغیرها را متوجه شده و در می یابد که به کدام یک از آنها بیشتر بها را بدهد و به آن توجه بیشتری داشته باشد. (گریفین،۱۹۹۷ :۹۸).
دوربین[۱۶] (۱۹۸۰)، در همین زمینه می گوید: در هر موقعیت واقعی رهبر یا مدیر کارآمد بایستی مهارت های تشخیص و توانائی های ذهنی و دانش را به حد کافی داشته باشد. چهار نوع از مهارت های تشخیصی دارای اهمیت خاصی می باشند که عبارتند از:
توانایی حل مسأله : موقعیت های رهبری در سازمانهای امروزی بطور پیوسته تقاضا برای حل مسأله را افزایش می دهد.
توانایی حل مسأله یابی: یک مدیر پیش از آنکه مسأله را بتواند حل نماید باید شناخت و تعریف صحیحی از آن داشته باشد.
آگاهی نسبت ب

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ه افراد در محیط: آگاهی نسبت به موقعیت ها و افراد رهبر را قادر می سازد تا سبک رهبری مناسبی را جهت انجام کار انتخاب نماید.
صلاحیت و شایستگی فنی و حرفه ای: اگر شخص مشخصات رهبر خوب و مهارت های تخصصی را داشته باشد همهی گروه های مختلف را می تواند رهبری کند (دوربین، ۱۹۸۰).
صاحب نظری به نام ریپلی[۱۷] (۱۹۸۹) مدل کاتز را با تغییراتی به شرح زیر اصلاح کرده است:
مهارت های مفهومی یا ادراکی؛
مهارت های انسانی با تکیه بر مهارت های سرپرستی (بیشتر برای مدیرانی که مسئولیت اداره افراد را دارند)؛
مهارت های انسانی با تکیه بر ارتباطات و مذاکره (برای همه افراد اعم از کسانی که مسئولیت اداره افراد را دارند یا ندارند)؛
مهارت های فنی شامل موضوعات اصلی و علوم تخصصی و تفضیلی؛
مهارت های فنی در مورد تکنولوژی (فانی، ۱۳۷۵ : ۴۷).
سلز و همکارانش[۱۸] (۱۹۸۸، نقل از فانی، ۱۳۷۵)، مهارت های مدیران را در سه گروه به شرح زیر تقسیم کرده اند:
مهارت های وظیفه ای که خود شامل مهارت های بازاریابی و محاسبه کردن است.
مهارت های بین فردی که خود شامل مهارت های ارتباطی و مشاوره ای می باشد.
مهارت های سازمانی که خود شامل مدیریت، فرایند و مدیریت تغییر می باشد.
اونیگ[۱۹] (۱۹۶۴، نقل از فانی، ۱۳۷۵)، اظهار کرده است که مهارت های مدیران لااقل در جزئیات اساساً بر دانش و فهم استوار است وی دریافته است، که سه بخش یا لایه دانش مدیریتی شامل روش ها و فنون حل مسأله، تشخیص واقعیت های داخل و محیط سازمان و اطلاعات مرتبط با اهداف، سیاست ها و استانداردها وجود دارد وی پیشنهاد می کند که برنامه پرورشی بی نقص مدیریت آن برنامه ای است که مدیران تا آنجا که برایشان مقدور باشد این سه نوع روش را بیاموزند و کسب کنند.
آدیزس[۲۰] (۱۹۷۶ ، نقل از فانی، ۱۳۷۵)، بدون رعایت طبقه بندی مدل کاتز با توجه به نقش هایی که مدیران بر عهده دارند مهارت هایی را برای مدیران ضروری دانسته است. مدیران چهار نقش تولیدی، اجرائی، ابــداعی و ترکیبی را دارا هستند و هر یک از چهار نقش مهارت های مربوط به خود را دارا می باشند؛ نقش تولیدی (مهارت های اقتصادی و فنی) نقش اجرائی (مهارت های اداری و ساختاری) نقش ابداعی(مهارت های اطلاعاتی و تصمیم گیری) و نقش ترکیبی (مهارت های انسانی و اجتماعی)
در نقش تولیدی از مدیر انتظار می رود که دانش حرفه ای مربوط به رشته کارش را دارا باشد.
در نقش اجرائی، برنامه زمان بندی شده ای تهیه کرده و هماهنگی، کنترل و انضباط را برقرار می کند. اگر مدیری خود مجری باشد مراقبت می کند تا نظام آنگونه که برای انجام کار طراحی شده عمل کند.