نتایج بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینهی بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریتی و اثربخشی مدیران حاکی از این است که ارتباط مثبت و معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. موسوی(۱۳۷۷) در پژوهشی در زمینه بررسی تاثیرات مهارت های مدیریتی در مراکز آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسید که اطلاعات عملی بیشتر مدیران مورد پژوهش در زمینه ی مهارت های مدیریتی بر اساس اصوب علمی بسیار اندک است. اما انتصاری (۱۳۸۰) و ستاری(۱۳۸۲) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مدیران مدارس راهنمایی و دبیرستان مورد تحقیق آنان ، از مهارت های سه گانه مدیریت در حد معقول برخوردار بوده اند.
رنجبری (۱۳۷۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان: «بررسی نگرش مدیران و رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان هرمزگان در مورد عوامل مؤثر در بالا بردن کارائی ادارات مربوطه» تحقیقی انجام داده که نتایج آن چنین است:
برخورداری مدیران اجرائی ادارات آموزش و پرورش از مهارت های انسانی، فنی، ادراکی و طراحی موجب بالا رفتن کارائی ادارات مذکور می شود.
بین نظرات پاسخ دهندگان اعم از زن و مرد، سابقه های خدمت و مدیریت متفاوت و نیز تحصیلات مختلف به جز در مورد مهارت انسانی که بین نظرات گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری بوده است، در سایر مهارت ها تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.
مهران (۱۳۷۹) تحقیقی تحت عنوان: «میزان آشنائی مدیران با اصول مدیریت آموزشی و تأثیر آن بر کارائی مدیران دوره متوسطه شهرستان خرم آباد» انجام داده است؛ نتایج حاکی از آن بود که بین میزان آشنائی مدیر با اصول سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کارائی آنها همبستگی وجود ندارد؛ ولی بین میزان آشنائی مدیر با اصول برنامه ریزی، کنترل و کارائی آنها همبستگی وجود دارد.
تحقیقی دیگر توسط ربانیخواه (۱۳۸۰) با عنوان: «بررسی میزان مهارت های مدیریتی مدیران دبیرستان های شهر قم و رابطه آن با اثربخشی آنها» انجام گرفته، ایشان در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که بین مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران و اثربخشی کار آنها رابطه وجود دارد.
رضاپور (۱۳۷۹) تحقیقی تحت عنوان: « بررسی میزان انطباق ویژگی های مدیران مدارس ابتدائی با آئین نامه مصوب و رابطهی آن با کارایی مدارس دورهی ابتدائی شهرستان خوی» انجام داده نتایج این تحقیق نشان می دهد که:
ویژگی های مدیران مدارس ابتدائی با شرایط مندرج در آئین نامه انتصاب مدیران مطابقت دارد.
بین مدیران ابتدائی زن و مرد، از نظر انطباق با شرایط آئین نامه مصوب، تفاوت وجود دارد.
مدیران مدارس ابتدائی قبل از انتصاب و تصدی پست مدیریت، آموزش های لازم در خصوص مدیریت را ندیده اند.
بین چگونگی انتصاب مدیران بر اساس آئین نامه مربوط و کارائی مدرسه رابطه وجود دارد.
نوربخش(۱۳۸۳) تحقیقی تحت عنوان : بررسی مهارت های موجود مدیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان و مقایسهی آن با مهارت های مورد نیاز مدیران آموزشی انجام داده و نتایج زیر را بدست آورده است:
انطباق زیادی بین مهارت های موجود مدیران با مهارت های مورد نیاز آن ها وجود دارد که اگر بخواهیم میزان برخورداری مدیران از مهارت های شش گانه را رتبه بندی کنیم، ترتیب برخورداری آن ها بدین گونه است: مهارت ارتباطی، مهارت انسانی، مهارت فنی(حرفه ای)، مهارت مدیریت زمان، مهارت تصمیم گیری و مهارت ادراکی. به عبارت دیگر ، برخورداری مدیران از مهارت های ارتباطی، انسانی و حرفه ای در سطح بالاتری نسبت به مهارت مدیریت زمان و تصمیم گیری قرار دارد و مدیران از مهارت ادراکی کمتری نسبت به سایر مهارت ها برخوردارند که البته با توجه به بحث ارزش نسبی مهارت ها که وجود مهارت انسانی و ارتباطی را برای مدیران سطوح پایین تر، پراهمیت تر از مهارت ادراکی می داند، ترتیب فوق معقول به نظر می رسد.
محمدی قشلاق (۱۳۸۰) در تحقیقی تحت عنوان: « بررسی میزان عملکرد مدیران آموزشی شهر ارومیه در ابعاد رهبری، آموزشی، روابط انسانی، حرفه ای، اداری، از دیدگاه دبیران و معلمان دوره های مختلف تحصیلی» انجام داده و به نتایج زیر دست یافته است:
بین نظرات دبیران و معلمان دوره های مختلف تحصیلی بر حسب جنسیت آنها در خصوص ابعاد پنج گانه عملکرد مدیران تفاوت معناداری وجود نداشت.
بین نظرات دبیران و معلمان دوره های مختلف تحصیلی بر حسب سطح تحصیلات آنها در ابعاد عملکردی، رهبری، روابط انسانی و حرفه ای تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین نظرات دبیران و معلمان دوره های مختلف تحصیلی بر حسب سابقه خدمت و تدریس در ابعاد پنج گانه عملکرد مدیران تفاوت معناداری وجود نداشت
گلستانی (۱۳۸۱) در تحقیقی تحت عنوان: «بررسی شرایط احراز پست مدیریت و رابطه آن با کارائی در مقطع راهنمائی در شهر قم» انجام داده و به نتایج زیر دست یافته است:
بین رشتهی تحصیلی متناسب با شغل مدیران و کارائی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
بین میزان تحصیلات مدیران و کارائی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
بین دوره های ضمن خد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مت در زمینه مدیریت و کارائی مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد.
بین سابقه کار مدیران و کارائی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
تحقیقات خارجی:
لوتانز[۲۱] و همکارانش (۱۹۸۸، نقل از رابینز، ۱۳۷۷) بر روی بیش از ۴۵۰ مدیر تحقیق کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که همهی مدیران به چهار دسته از فعالیت های زیر مشغول اند:
مدیریت سنتی : تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل
ارتباطات: مبادله اطلاعات و انجام کارهای ارتباطی
مدیریت منابع انسانی: ایجاد انگیزه در دیگران، اجرای مقررات انضباطی، حل مسأله تعارض، تأمین نیروی انسانی و آموزش دادن به کارکنان
ایجاد شبکه: جامعه پذیری (توجیه کارکنان)، سیاست بازی و ایجاد رابطه متقابل با افراد و نهادهای خارج از سازمان.
به طور کلی، متوسط مدیران ۳۲% از وقت خود را صرف فعالیت های سنتی، ۲۹% را صرف ارتباطات، ۲۰% را صرف فعالیت های مربوط به منابع انسانی و ۱۹% را صرف امور مربوط به شبکه های کاری می نمایند. ولی مقدار زمان و کوششی که مدیر صرف این چهار نوع فعالیت می کند تا حد زیادی در سازمانهای مختلف فرق می کند، مدیر موفق در مقایسه با مدیر اثربخش (یعنی مدیری که عملکرد او، از نظر کمی و کیفی خوب بوده و از نظر تأمین رضایت شغلی کارکنــان و ایجاد تعهد در آنان به نتایج ملمـوسی دست یافته است) به شیوه ای متفاوت عمل می کنند. مدیری که وقت و نیروی بیشتری در زمینه ایجاد شبکه به مصرف می رساند، موفق تر است و مدیری که وقت و نیروی زیادی صرف مدیریت منابع انسانی می نماید چندان موفق نخواهد بود. اگر مدیری وقت زیادی را صرف امور ارتباطات کند و کمترین وقت و نیرو را برای امور شبکه های کاری نماید اثربخش تر خواهد بود. این تحقیق نشان داد یک مدیر به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ % وقت خود را صرف چهار فعالیت زیرمی کند: مدیریت سنتی، ارتباطات، مدیریت منابع انسانی و شبکه های کاری، ولی تأکیدی که یک مدیر موفق بر هر یک از این نوع فعالیت ها می نماید با تأکیدهای مدیر اثربخش متفاوت است. در واقع، معمولاً تأکیدهای این دو مدیر جهت عکس یکدیگر است( رابینز، ۱۳۷۷ : ۱۲ـ۱۱).
لیکرت[۲۲] بعد از تحقیقات زیادی که انجام داد، به این نتیجه رسید که سرپرستی به شیوهی دموکراتیک بیش از نظارت توأم با تهدید و فشار نتیجه مطلوب می دهد و مدیر موفق کسی است که توسط کارکنان به عنوان دوست و پشتیبان شناخته شده است. (پرهیزگار، ۱۳۶۸ :۱۱۰).
تحقیقات «چیس»[۲۳] نشان می دهد که معلمین از مدیـــر مدرسه انتظار دارنـد که فرصت تصمیم گیری فعال در توسعهی مواد درسی، تعیین گروه و ارتقای شغلی و کنترل دانش آموزان را فراهم آورد. (شیرازی، ۱۳۷۳ : ۳۶۰).
پیترسون(۲۰۰۴) معتقد است که مهارت های مدیریتی باعث بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن ، سازمان به اهداف خود نائل می گردد.
هاسکو(۲۰۰۶)، مهارت های مورد نیاز برای رهبری را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان می کند. او کار مناسب تیمی را مستلزم داشتن مهارت های لازم می داند که توسط مدیران با واگذاری مسئولیت به افراد تیم و زیردستان کسب می شود.
بر اساس نظر گیلسینگ و گایستر(۲۰۰۸)، مدیران برای کسب موفقیت های متوالی و به دست آوردن فرصتهای جدید ، باید به دنبال تحقیقات و اطلاعات راهگشا باشند.
سامباسیوان و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی نشان دادند که قابلیت های شخصی و مهارت های مدیریتی ، ارتباط مثبتی با مهارت های شناخت فرصت ها دارد.
آنگر و همکاران(۲۰۰۹) نیز در بررسی فراتحلیل ، ارتباطی معنا دار ولی کم بین سرمایه انسانی و موفقیت مدیران و کارافرینان در سازمان یافتند. این ارتباط در بعد دانش و مهارت ها بیشتر از تحصیل و تجربه بود. با این وجود این اثر مقدار کمی از ارزش بالای مفهوم سرمایه انسانی است که در ادبیات مدیریت و کارآفرینی آمده است.
بخش سوم: خلاصه و نتیجه گیری
اهمیت مدیریت در طول تاریخ حیات آدمی به گونه ای است که می توان سیر حرکت تکاملی و رشد و تعالی جوامع انسانی و یا زوال و افول اقوام بزرگ تاریخی را با خصایص و نقش رهبران جامعه و شیوه های مدیریت آنان مرتبط دانست. نیاز به مدیریت و رهبری در همهی زمینه های فعالیت اجتماعی، محسوس و حیاتی است. این نیاز به ویژه در نظام های آموزش و پرورش اهمیت بسیار دارد. زیرا آموزش و پرورش نقش اساسی در گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن دارد و سازمان های آموزشی به عنوان مهم ترین سازمان های تعیین کننده آیندهی یک کشور هستند. مدیریت سازمان های آموزشی، امروز با ابعاد و قلمرو وسیع و پیچیده خود به عمق نظر، بینش و انعطاف پذیری هر چه بیشتر مدیران نیاز دارد.(معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت،۱۳۸۳ : ۲۱۹-۲۲۰).