برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

–  قتصادها و روندهای خارجی 
– موضوعات عمومی وضع مالیات 
– موضوعات تجاری و مالی بین‌المللی 
 اجتماعی :روندهای اجتماعی که روی چگونگی فعالیت سازمان اثرگذار هستند، کدامند و در برنامه‌‌ریزی برای آینده چه معنی خواهند داشت؟
–  روندهای شیوه‌ی زندگی 
–  مشخصات جمعیت شناختی 
– قضاوت‌های رسانه 
–  عوامل قومی و مذهبی
 فن آوری : تغییر در فن آوری به سرعت روی مزیت رقابتی تأثیر میگذارد.
– توسعه تکنولوژی‌های رقیب 
– تامین مالی تحقیق و پژوهش 
– تکنولوژی های مشارکتی/ وابسته 
– جایگزینی تکنولوژی / راه‌حل‌ها
محیط زیست :مسائل و موارد مربوط به محیط چگونه در کسب وکار و آینده ما اثرگذار هستند؟
–  موضوعات اکولوژیکی و زیست محیطی 
2-1-5-2 الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی پورتر
این الگو درباره تجزیه و تحلیل وضع رقابتی است و بسیاری از سازمان ها برای تدوین راهبردها از این الگو استفاده می کنند. از این مدل می توان در جهت امکان ورود به یک صنعت جدید به خوبی استفاده نمود. طبق این مدل در صنعت رقابت، پنج نیروی رقابتی مؤثر هستند. حاصل جمع این نیروها میزان جذابیت صنعت را نشان می دهد. نحوه ارتباط این پنج نیروی رقابتی در شکل زیر مشخص شده است.
نمودار 8-2: الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی پورتر
در این مدل برای طراحی برنامه ریزی استراتژیک، لیستی از عوامل قوت و ضعف ( شامل منابع انسانی، بازاریابی، قدرت مدیریت، ساختار سازمانی، مالی و حسابداری، تولید وعملیات، تحقیق و توسعه و سیستم اطلاعات رایانه ای) برای هر صنعت تهیه می شود، که پس از امتیاز بندی و تجزیه و تحلیل می توان تاثیر هر یک از عناصر پنج گانه در مدل را مشخص و نسبت به تقویت و حفظ آن ها اقدام کرد ( پورتر، 1985: 39).
2-5-2 بررسی عوامل داخلی
در بررسی عوامل داخلی سعی می شود روند ها و رویدادهایی که در کنترل یک شرکت منحصر به فرد است شناسایی نموده و مورد ارزیابی قرار گیرد. عوامل داخلی را می توان به شش گروه طبقه بندی کرد: 1) مدیریت، 2) بازاریابی، 3) امور مالی/ حسابداری، 4) تولید/ عملیات 5) سیستم اطلاعات رایانه و 6) تحقیق و توسعه (دیوید، 1384: 283).
1- مدیریت
تعریف مدیریت، کار کردن با و به وسیله افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان است. مهم ترین وظیفه و مسئولیت مدیران ارشد اجرایی درک تعاملات استراتژیکی، هدایت استراتژی های گوناگون شرکت، انتخاب استراتژی فرصت جویانه، بهنگام سازی هوشمندانه راهبرد و نهادینه سازی استراتژی انتخابی، به وسیله افراد سازمانی است. روسای واحد اجرایی وظایف زیادی را در داخل و خارج سازمان بر عهده دارند. با بررسی دقیق و عمیق کارها و استراتژی های سازمان همان طور که مینتزبرگ می گوید می توان نتیجه گرفت که این وظایف شامل خدمت به عنوان رئیس تشکیلات، سخنگوی سازمان، تخصیص دهنده فعالیت ها، ناظر بر کارها، ارتباط با گروه های خارجی، مدیریت اطلاع رسانی به روسای داخلی، مدیر دریافت اطلاعات و نیز خدمات تجاری می شود. وی عنوان نمود که بیشتر این وظایف به مدیریت ذینفع ها مربوط می شود (علی احمدی، 1378: 71).