7-2-5 نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………129
8-2-5 نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………….130
3-5 تحلیل SWOT صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………..131
1-3-5 تحلیل نقاط قوت و فرصت های شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………..131
2-3-5 تحلیل نقاط ضعف و فرصت های شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………132
3-3-5 تحلیل نقاط قوت و تهدیدهای شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………..133
4-3-5 تحلیل نقاط ضعف و تهدیدهای شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………134
4-5 راهبردهای توسعه ی صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………..135
5-5 جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
6-5 موانع و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………139
7-5 پیشنهاداتی برای مطالعات و تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………………140
فهرست اشکال، جداول و نمودارها
جدول 1-1: مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………9
جدول 1-2: تأثیرات منفی گردشگری بر روی محیط شهری……………………………………………………………………………………………………..21
جدول 2-2 تکامل برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………….37
نمودار 1-2: مدل برنامه ریزی راهبردی استونر و فریمن……………………………………………………………………………………………………………39
نمودار 2-2: مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی برایسون…………………………………………………………………………………………………………….40
نمودار 3-2: مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک کاتلر……………………………………………………………………………………………………………….41
نمودار 4-2:مدل تعدیل شده کاتلر با سیاست مختلف بازیگران…………………………………………………………………………………………………42
نمودار 5-2: مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک……………………………………………………………………………………………….. 43
نمودار 6-2: فرآیند ایجاد و اجرای استراتژی از دیدگاه تامپسون و استریکلند…………………………………………………………………………..44
نمودار7-2 :الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید……………………………………………………………………………………………………………………45
نمودار 8-2: الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی پورتر………………………………………………………………………………………………………………..51