1-6-7-2 جاذبه های طبیعی که بر اساس ویژگی های محیط طبیعی هستند……………………………………………………………………………………………69
2-6-7-2 جاذبه های فرهنگی که بر مبنای فعالیت انسانی هستند……………………………………………………………………………………………………………..69
3-6-7-2 جاذبه های انسان ساخت که بصورت مصنوعی خلق شده اند………………………………………………………………………………………………………70
7-7-2 بررسی وضعیت موجود زیر ساختها – امکانات و تاسیسات موجود در شهرستان تکاب………………………………………………………………….74
1-7-7-2 هتل ومهمانپذیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-7-7-2 رستوران و مراکز پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
3-7-7-2 وضعیت جاده ها ، حمل ونقل عمومی و تجهیزات و تاسیسات حمل ونقل…………………………………………………………………………………75
4-7-7-2 وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان………………………………………………………………………………………………………75
5-7-7-2پمپ بنزین – مراکز CNG و مراکز تعمیر اتومبیل………………………………………………………………………………………………………………………76
6-7-7-2 پایانه مسافربری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
7-7-7-2 وضعیت بهداشت و درمان وتجهیزات پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………..77
8-7-7-2 تأسیسات مخابرات – برق و آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
9-7-7-2 وضعیت امنیت و خدمات انتظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
10-7-7-2 بانک و امور بانکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
8-7-2 اقتصاد گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
8-2 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-3 نوع و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-3 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
1-3-3 مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
1-1-3-3 مرحله صفر (شروع)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-1-3-3 مرحله ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91