برنامه ریزی راهبردی، جاذبه های گردشگری

نمودار 9-2: مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر………………………………………………………………………………………………………………………………54
شکل1-2: نقشه ایران و موقعیت شهرستان تکاب و تخت سلیمان………………………………………………………………………………………….59
جدول3-2: وضعیت جمعیت شهرستان تکاب و دهستان های تابعه آن بر اساس آخرین سرشماری 1385 …………………………..63
جدول4-2: مقایسه شاخص های جمعیت در سالهای 1375 و 1385…………………………………………………………………………………….. 64
جدول5-2: وضعیت شاخص های آموزشی و بهداشتی شهرستان تکاب با استان………………………………………………………………………66
جدول6-2: فهرست معادن فعال در محدوده شهرستان………………………………………………………………………………………………………………67
نمودار10-2: انواع جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………71
جدول 7-2: انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول8-2 : وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان…………………………………………………………………………………76
جدول 9-2: تعداد گردشگران داخلی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392( درآمد به ریال)………………………..80
نمودار 11-2: تعداد گردشگران داخلی شهرستان تکاب در سال 1392 …………………………………………………………………………………..80
جدول 10-2: تعداد گردشگران خارجی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392( درآمد به ریال)…………………….81
نمودار 12-2: تعداد گردشگران خارجی شهرستان تکاب در سال 1392…………………………………………………………………………………..81
جدول11-2: مجموع تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392 ……………82
نمودار13-2: وضعیت تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و مجموع آن ها در سال 1392 ……………………………82
جدول 12-2: تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب در سال های 1374 تا 1392 …………………………………………..83
نمودار 14-2: وضعیت تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1374 تا 1392 …………………………………………………………84
جدول 13-2 : مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1391 و 1392……………………………………………. 84
نمودار 15-2 : مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1391 و 1392 …………………………………………….85
نمودار 1-3 الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید ………………………………………………………………………………………………………………… 89
جدول 1-3: مراحل برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..89
نمودار2-3: الگوی عوامل موثر بر تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری …………………………………………………………………………91
جدول 2-3: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) ………………………………………………………………………………………………………………….93

                                                    .