برنامه ریزی گردشگری، بررسی عوامل داخلی

– تعیین چشم انداز و ماموریت
– شناسایی و تعیین اهداف کمی و کیفی
مرحله ورودی
– بررسی عوامل داخلی و تشکیل ماتریس (IFE) با ضرایب و رتبه بندی
– بررسی عوامل خارجی و تشکیل ماتریس(EFE) با ضرایب و رتبه بندی
مرحله مقایسه
– تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف (SWOT)
مرحله تصمیم گیری
– اولویت بندی استراتژی های استخراج شده بر اساس ماتریس QSPM
مآخذ: دیوید؛ 1379
1-8-1 مرحله شروع:
الف: تعیین چشم انداز:
تعیین چشم انداز از جمله ضروریاتی است که که باید در یک مقصد گردشگری بدان توجه لازم شود. در سند مربوط به چشم انداز یک مقصد گردشگری به این گرسش پاسخ داده خواهد شد: مقصد گردشگری می خواهد در آینده چه بشود؟
ب: تعیین و شناسایی مأموریت، ویژگی ها و اجزاء آن
در این مرحله ویزگی ها و اجزا مأموریت یک مقصد گردشگری مورد بحث قرار می گیرد. در این ارتباط پیتر دراکر پدر مأموریت نوین دنیا معتقد است که طرح پرسش: فعالیت ما چیست؟ مترادف با این پرسش است که ماموریت ما چیست؟ بیانیه ماموریت مقصد گردشگری جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک مقصد گردشگری از مقصود مقاصد گردشگری مشابه متمایز می شود و بیان کننده علت وجودی مقصد گردشگری بشمار می آید. در تدوین ماموریت قبل از هر اقدامی باید منطقه ای که توسعه گردشگری آن مدنظر است از لحاظ بررسی عوامل خارجی و عوامل داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بررسی فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف باعث می شود که ماموریت به صورت واقع گرایانه تدوین شود، همچنین با داشتن یک مأموریت روشن می توان استراتژی های قابل اجرا را تدوین نمود، بنابراین تعیین مأموریت و عوامل خارجی و عوامل داخلی با یکدیگر مرتبط هستند.
پ: تعیین و شناسایی اهداف
در ابتدای فرآیند برنامه ریزی گردشگری هیچ موضوعی ضروری تر از تدوین اهداف به نظر نمی رسد. تعیین اهداف از آن جهت با اهمیت به شمار می رود که نتایج مورد انتظار و دلخواه را از توسعه گردشگری در یک منطقه بیان می کنند (سازمان جهانی گردشگری 1379: 32). هدف در برنامه ریزی، نهایتی است که برنامه ریزی به سو و سمت آن جهت گرفته و منظوری است که برای آن سیستم برنامه ریزی سازمان یافته است.
در تدوین اهداف قبل از هر اقدامی باید منطقه ای که توسعه گردشگری آن مدنظر است از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تجزیه و تحلیل موجب می شود که اهداف به صورت واقه گرایانه تدوین شده و قابلیت دست یابی آن ها امکان پذیر باشد.
2-8-1 مرحله ورودی:
الف: ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین استراتژی
این مرحله شامل ارزیابی محیط خارجی و ارزیابی محیط داخلی است. در این مرحله عوامل خارجی و عوامل داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری با استفاده از دو تکنیک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
ب: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE):
برنامه ریزان راهبردی با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی می توانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، زیست محیطی، سیاسی، دولتی، قانونی، فناوری و رقابتی را مورد ارزیابی قرار دهند. این عوامل موجب خلق فرصت ها و تهدیداتی برای یک مقصد گردشگری می شوند.

دسته‌بندی نشده