درهای بخش هوایی نباید طوری قرار گیرند که ترافیک ورودی و خروجی ساختمان پایانه با حرکت و توقف هواپیماها تداخلی داشته باشد.
باز و بسته کردن درهای بزرگ باید بوسیله ی ابزارهای مکانیکی یا برقی انجام شود.
خروج عادی و اضطراری کارکنان را می توان از طریق درهای مخصوص رفت و آمد انسان تأمین کرد.
ارتباط مستقیم بین تجهیزات حمل و نقل بخش هوایی یا وسایل فرستنده بار در بخش زمینی و سیستم حمل و باربری کانتینری را می توان در طرح منظور کرد. (صفارزاده،1387: 727 )
4-6-3 ستونها و موانع ثابت:
موانع ثابت موجود در ساختمان پایانه ی بارمانند تأسیسات و تسهیلات خاص و دفاتر نباید جریان بار و روند پردازش آن را مختل کنند، به همین دلیل ستون بندی ساختمان باید حتی المقدور تا جایی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، در دهانه های بزرگ اجرا شود.
هنگامی که از وسایل حمل بار با طول 6 متر و سیستمهای باربری و انبار مربوط در ساختمان پایانه ی بار استفاده می شود، فواصل بین ستونها باید حداقل 22 متر باشد. (صفارزاده،1387: 728 )
4-6-4 ضوابط ارتفاع آزاد:
بطور کلی ارتفاع آزاد زیر سقف انبار بسته به تعداد طبقات انبار ، فاصله بین طبقات و فاصله لازم از بالای بار چیده شده در طبقه آخر تا سقف مشخص می شود.
معمولاً حداقل ارتفاع آزاد در زیر تیرهای سقف برای چیدن تخته بارهای صنعتی در انبار دارای سیستم قفسه بندی برابر با 7 متر در نظر گرفته می شود. سایر بخشها مانند محوطه های باگیری و باراندازی باید دارای حداقل ارتفاع آزاد 5 متر باشد تا عملیات عادی بالابر را امکان پذیر سازد. (صفارزاده،1387: 728)
4-6-5 مشخصات کف انبار:
یک سطح هم کف باید بخش ایپرون را به محل توقف کامیونها ارتباط دهد تا موجب تسهیل درجابجایی تمام بارها بوسیله تجهیزات و بدون نیاز به تغییر سطح شود. تناسب وسیله بالابرنده با قفسه های انبار به منظور گذاشتن و برداشتن دقیق بار از قفسه ها در محوطه هایی که کالا در ارتفاع زیاد انبارمی شود، امری ضروری است. (صفارزاده،1387: 729)
4-7 اجزای پردازش بار خروجی پایانه:
بخشهای مختلف خدمات رسانی بار خروجی در پایانه ی بار معمولاً عبارتند از: محوطه پذیرش بار ، محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار، انبار بارهای فله خروجی، محوطه نگهداری بارهای ویژه، گمرک، محوطه بازرسی ایمنی و کنترل امنیتی، پست، اداری و مالی ، باربندی، محوطه نگهداری گاری یا صندوقه باردانهای شرکتهای حمل و نقل و اپیرون بار. (صفارزاده،1387: 731)
4-7-1 محوطه پذیرش بار:
پذیرش به فرآیند دریافت بارهای خروجی به صورت انبوه یا باربندی شده در داخل باردانهای شرکتهای حمل و نقل به منظور خروج از فرودگاه اطلاق می شود. فرآیند پذیرش شامل انتقال بار از وسیله نقلیه شرکت حمل و نقل به داخل تسهیلات شرکت هوایی یا کارگزاران پایانه از طریق محوطه پذیرش است. (صفارزاده،1387: 731)
4-7-2 محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار:
شرکتهای هوایی یا کارگزاران پایانه باید برچسب اولیه یا ثانویه به هر بسته بار، بسته به شرایط محلی و میزان خودکارسازی و استاندارد سازی بارها، الصاق نمایند. برای این منظور باید فضای کافی در نزدیکی محوطه باراندازی و پذیرش بار در نظر گرفته شود. (صفارزاده،1387: 731)
4-7-3 محوطه انبار بارهای فله خروجی:
بارهای فله دریافتی در محوطه پذیرش، در شرایط مطلوب می بایست مستقیماً به داخل گاری یا سایر وسایل حمل، بارگیری شوند. در عین حال، معمولاً حجم بارها والگوی ورود آنها به پایانه با ظرفیت و برنامه زمان بندی هواپیماها انطباق ندارد. در نتیجه فضای کافی برای انبار یا نگهداری بار تا هنگام آماده سازی بار برای پرواز مورد نیاز خواهد بود. (صفارزاده،1387: 732)
4-7-4 محوطه نگهداری بارهای ویژه:
برای بارهایی که نیاز به شرایط نگهداری ویژه ای دارند، باید تسهیلاتی با ساختار ویژه متناسب با استاندارد نگهداری آنها در پایانه تأمین شود. مهمترین این تسهیلات عبارتند از:
اطاقهای مستحکم وایمن برای نگهداری محموله های پردازش : بار هوایی ممکن است شامل کالاهای گرانبها باشدکه محافظت آنها به اتاقهای مستحکم یا گاو صندوق نیاز دارد.