بورس اوراق بهادار، تعیین رابطه بین

3- نتایج تحقیقات قبلی در خصوص اشکالات مدل CAPM و رشد سریع شاخصهای بورس تهران
4- پیچیدگی مدل قیمتگذاری آربیتراژ و عدم دسترسی به دادههای مورد نیاز
5- در مدل ارزیابی حسابداری به برخی پیشبینیها برای سال‌های مالی آتی نظیر قیمت مورد انتظار در چند دوره بعد نیاز است که اغلب این پیشبینیها در کشورهای خارجی توسط مؤسسات تحلیلگری مالی نظیر مؤسسات ولیولاین ارائه میشود، اما در ایران به دلیل عدم وجود چنین پیشبینیهایی، امکان استفاده از این مدل وجود ندارد.

فصل سوم:
روش‌شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
در فصل قبل به بیان مبانی نظری پژوهش شامل حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه، پرداخته شد. در ادامه پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل ایران در زمینه حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه نیز ارائه گردید. در این فصل به تشریح روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، تعریف متغیرها، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های آماری استفاده‌شده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.
علم شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین، پیش‌بینی و تعمیم است و هدف اساسی آن نظریه‌سازی است. تبیین به‌عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده‌هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهده‌ای است و از طرف دیگر پدیده‌های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده‌های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت‌های اجتماعی تبیین می‌کنند که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده‌های اجتماعی) نیست (ساعی،1377). این پژوهش به دنبال تعیین رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
در این رساله محقق پس از ساختن فرضیهها شروع به جمعآوری اطلاعات برای آزمون فرضیهها کرده است. در این راستا پس از مشخص شدن نمونه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته‌شده است. همچنین با استفاده از تکنیکهای آماری و تکنولوژی استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری به تجزیه‌وتحلیل و آزمون فرضیه پرداخته‌شده است. هدف این فصل را در سه بخش زیر میتوان خلاصه کرد:
کلیات روش پژوهش
مروری بر روش پانل دیتا در اقتصادسنجی
معرفی مدلها و متغیرهای مورد استفاده در آن‌ها
3-2- تعریف پژوهش
در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن‌ها موجب تشخیص اختلاف بین آن‌ها خواهد شد. پژوهش روندی رسمی‌تر، منظم‌تر و قوی‌تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است معمولاً پژوهش منجر به ‌نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود. پژوهش در درست‌ترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط می‌شود و نمونه‌گیری صحیح؛ شرطی که یافته‌های پژوهش را قابل‌تعمیم می‌کند. پژوهش به‌طورکلی بر کشف اصول و کلیات تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه موردبررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده‌ها است (دلاور، 1384).
پژوهش علمی را می‌توان چنین تعریف کرد: «فرآیندی که به کمک آن می‌توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‌رسند، کشف نمود». در روش علمی ابتدا مدل‌ها یا نظریه‌هایی که به نظر می‌رسد ماهیت پدیده را تبیین می‌کنند، قبول می‌شوند، سپس نتیجه‌های منطقی از مدل پذیرفته‌شده استخراج و آن‌ها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می‌سنجند، مدل تعریف می‌شود و جستجو به‌منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می‌یابد. ویژگی‌های فرآیند کسب آگاهی به‌اندازه انواع زمینه‌های پژوهش متفاوت‌اند (آذر و مومنی،1385).
3-3- روش پژوهش
این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهش‌گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. افزون بر این، امکان دست‌کاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1379). به‌این‌ترتیب که ابتدا مباحث تئوریک و مطالعات تجربی پژوهش به روش کتابخانهای جمع‌آوری می‌شود و سپس با در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط متغیرها، مدل و الگوی تحلیلی مناسب انتخاب خواهد شد.
در مرحله بعدی، پارامترهای تعیینکننده متغیرهای نشان‌دهنده هزینه سرمایه شناسایی و سپس شاخص حاکمیت شرکتی محاسبه میگردد. برای اندازه‌گیری این شاخصها از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پژوهش یعنی سالهای 1388 تا 1392 استفاده‌شده است.
سپس با استفاده از داده‌های پانل و روش پانل دیتا و روش‌های مناسب اقتصادسنجی به تبیین، تخمین و شبیه‌سازی الگوهای توضیح‌دهنده رابطه میان شاخص حاکمیت شرکتی و متغیرهای نشان‌دهنده هزینه سرمایه پرداخته‌شده است.
در این پژوهش برای برآورد عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه با مقداری تعدیل از مدل تران (2014) استفاده‌شده است. به‌منظور تخمین مدل‌ها با دادههای تلفیقی از برنامه رایانهای Evewies6 و استاتا استفاده‌ شده است.
3-4- جامعه و نمونه آماری
3-4-1-جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه موردبررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت‌های متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع‌ومانع باشد. به‌عبارت‌دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که ازنقطه‌نظر زمانی و مکانی، همه واحدهای موردمطالعه را در برگیرد و درعین‌حال، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن‌ها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید (سرمد و همکاران،1384).