بورس اوراق بهادار، جامعهی آماری

با توجه به تعاریف بیان‌شده، چون شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ویژگی‌های مشترکی نظیر سهامی بودن شرکت، گذشت حداقل دو سال از تاریخ بهره‌برداری و تابعیت ایرانی داشتن شرکت برخوردار می‌باشند، لذا به‌عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب‌شده‌اند. لذا جامعه آماری در این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله 1388 تا 1392 می‌باشد.
3-4-2- نمونه آماری
هدف اصلی هر پژوهش علمی، کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد، اما مطالعه تمامی جامعه به‌گونه‌ای که به یک قاعده کلی بینجامد تقریباً عملی نیست؛ بنابراین، در جمع‌آوری آمار و اطلاعات به علت محدودیت‌های زمان و هزینه از نمونه‌گیری استفاده می‌شود.
نمونه‌گیری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان‌کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشند (حافظ نیا، 1388). نمونه‌گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به‌عنوان نماینده‌ای از آن (دلاور،1371).
در علم آمار روش‌های مختلفی برای نمونه‌گیری مطالعه و پیشنهاد شده است. نمونه‌گیری باید به شیوه‌ای باشد که نمونه انتخابی، نماینده مناسبی برای جامعه آماری تحقیق محسوب شود تا بتوان نتایج تحقیق را به‌کل جامعه تعمیم داد. در تحقیقات حسابداری که بر پایه بازار سرمایه انجام می‌شوند؛ بهتر است نمونهگیری به روش سامانمند انجام شود. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف میشود و نمونههای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف میگردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای تحقیق تعیین میشود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی، همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری میباشد.
نمونه انتخابی این پژوهش شامل شرکتهایی میشود که دارای شرایط زیر باشند:
1 اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی پژوهش یعنی سال‌های 1388 تا 1392 موجود باشد.
2) سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
3) در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.
4) شرکت در دوره مورد بررسی دارای زیان نباشد.
5) جزو بانک‌ها و مؤسسات مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک‌ها و لیزینگ‌ها) نباشد.
6) نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.
بر اساس معیارهای گفته شده و اعمال روش حذف سیستماتیک برای انتخاب نمونهی آماری از جامعهی آماری پژوهش تعداد 110 شرکت به عنوان اعضای تشکیل‌دهنده نمونهی آماری بین سال‌های 1388 الی 1392 انتخاب شدند.
جدول (3-1): نحوه انتخاب نمونه
شرح
تعداد شرکت
کل شرکتهای مورد بررسی (جامعه آماری)
479
محدودیتها:
تعداد شرکتهایی که بعد از سال 1387 وارد بورس شدهاند
59
تعداد شرکتهایی که اطلاعات آنها در دسترس نبوده است
38
شرکتهایی که سال مالی آن‌ها منتهی به ٢٩/١٢ نمیباشد.