بورس اوراق بهادار، ناهمسانی واریانس

اگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود. مشکل ناهمسانی واریانس، در داده‌های مقطعی متداول‌تر از داده‌های زمانی است. ازآنجایی‌که یکی از ابعاد داده‌های تابلویی، بعد مقطعی می‌باشد. لذا در تحقیق حاضر امکان مواجه با مسئله ناهمسانی واریانس وجود دارد. برای رفع ناهمسانی واریانس می‌توان از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) استفاده کرد (ابریشمی،1389).
حال سؤال عملی مهم در ناهمسانی واریانس این است که چگونه می‌توان دریافت که ناهمسانی در یک حالت خاص موجود است. روش‌های متعددی برای کشف ناهمسانی واریانس ارائه‌شده است که عبارت‌اند از : روش ترسیمی، آزمون پارک، آزمون والد تعدیل شده، آزمون گلچستر، آزمون گلوفلد-کوانت، آزمون بارتلت، آزمون بروچ- پاگان، آزمون پیک، آزمون همسانی عمومی وایت، آزمون لوین (گجراتی و دامور، 1378).
3-6-8- خودهمبستگی
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی‌شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. درصورتی‌که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان بهره‌مندی از رگرسیون وجود ندارد (مؤمنی و قیومی،1391). برای تشخیص وجود خودهمبستگی می‌توان از آزمون وولدریج، روشهای ترسیمی، آزمون دوربین _ واتسون و LM استفاده نمود.
3-6-9- آزمون مانایی
به‌منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی‌دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل GLS می‌گردد. آزمون مزبور با استفاده از نرم‌افزار Eviews 6 و روش‌های آزمون لوین، لین و چو (2002)، آزمون ایم، پسران و شین (2003)، آزمون ریشه واحد فیشر – دیکی فولر تعمیم‌یافته و آزمون ریشه واحد فیشر – فیلیپس پرون (1999) و چویی انجام می‌شود (مشکی و دهدار،1390).
این آزمون‌ها اصطلاحاً آزمون‌های ریشه واحد پانل نامیده می‌شوند، ازلحاظ تئوری آن‌ها آزمونهای ریشه واحد سریهای چندگانه هستند که برای ساختارهای اطلاعات پانل بکار رفته‌اند. در این آزمون‌ها روند بررسی مانایی همگی به یک صورت است و با رد H0 عدم مانایی رد می‌شود و بیانگر مانایی متغیّر است. بنابراین با رد فرضیه H0 نامانایی یا ریشه واحد رد می‌شود و مانایی پذیرفته می‌شود. که یا در سطح و یا با یک تفاضل و یا با دو تفاضل مانا می‌شود که برای تشخیص این قسمت به Prob آن توجه می‌شود که بایستی از 5 درصد کوچک‌تر باشد (شاهچراو همکارش،1390).
3-6-10- آزمون دوربین واتسون
این آزمون از مشهورترین آزمون‌ها جهت تشخیص خودهمبستگی است. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود 1.5 تا 2.5 باشد، معرف آن است که خودهمبستگی وجود ندارد، ولی مقادیر بالاتر یا کمتر از 1.5 تا 2.5 معرف آن است که جملات خطا به‌صورت تصادفی اتفاق نمی‌افتند و بنابراین، نتایج غیرواقعی است (داگلاس، 1998).
3-7- معرفی مدل
بنابراین با توجه به موضوع این پژوهش یعنی “بررسی اثرات شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” و آمار موجود و مهمترین عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه، در این رساله سه تابع زیر موردبررسی قرار می‌گیرند:
IMPLIED-CoC = F (GOV-SCORE, Size, LEV, INTCOV) (3-17)
CoDEBT = F (GOV-SCORE, Size, LEV, INTCOV) (3-18)
WACC= F (GOV-SCORE, Size, LEV, INTCOV) (3-19)
که در آن‌ها:
= IMPLIED-CoC هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام
= WACC میانگین موزون هزینه سرمایه
= CoDEBT هزینه‌ی بدهی
GOV-SCORE = شاخص حاکمیت شرکتی
Size = اندازه شرکت
LEV = اهرم مالی
INTCOV = نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینه‌ی بهره
3-7-1-متغیرهای وابسته
برای محاسبه متغیرهای توضیحدهنده هزینه سرمایه به‌عنوان متغیرهای وابسته، در این رساله، سه شاخص مالی به‌عنوان نماینده اندازه‌گیری‌ها هزینه سرمایه انتخاب‌شده‌اند که عبارت‌اند از: