46
شرکتهایی که جزء صنعت سرمایهگذاری، بانکها و واسطهگرهای مالی طبقه‌بندی میشوند.
71
شرکتهایی که در دوره مورد بررسی دارای زیان بودند
65
تعداد شرکتهایی که در طی سالهای 1392-1388 در بورس فعال نبوده یا حذف شدهاند
43
شرکتهایی که تغییر سال مالی دادهاند
47
نمونه آماری
110
3-5- ابزار سنجش
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات موردنیاز را خود گردآوری و ثبت و کمی نماید.
انواع ابزار گردآوری عبارت‌اند از: پرسشنامه، کارت مشاهده، نظرسنج، فیش، فرم، نقشه، گنگ، کروکی، آزمونهای پیشرفت تحصیلی، آزمون هوش، رغبت سنج، آزمون فرافکن (حافظ نیا، 1388).
در این پژوهش با به‌کارگیری روش مشاهده مستقیم، از چک‌لیست اطلاعات استفاده‌شده است بدین معنی که در این پژوهش برای جمع‌آوری مبانی نظری و ادبیات پژوهش از منابع کتابخانه‌ای و برای تجزیه‌وتحلیل دادهها از صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزار رهآورد نوین استفاده میشود.
3-6- مروری بر روش پانل دیتا در اقتصادسنجی
مدل‌های اقتصادی ازنظر استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل‌ها با استفاده از اطلاعات مشاهدات سری زمانی، یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چندساله برآورد می‌شوند. برخی دیگر از مدل‌ها بر اساس داده‌های مشاهدات مقطعی برآورد می‌شوند. روش سوم برآورد بر اساس داده‌های تلفیقی (ترکیبی) یا مدل‌سازی در قالب داده‌های تابلویی (پانل) است.
تجزیه‌وتحلیل از نوع مشاهدات ترکیبی، یکی از موضوعات جدید و کاربردی در اقتصادسنجی می‌باشد. چراکه داده‌های ترکیبی محیط بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش دادن تکنیک‌های تخمین و نتایج تئوریک فراهم می‌آورند. در مواردی که محقق نمی‌تواند فقط از مدلهای سری زمانی و یا فقط از مدلهای مقطعی استفاده کند،‌ این مدل‌ها به‌خوبی قابل‌استفاده می‌باشند.
بنابراین پانل دیتا اصطلاحی برای تلفیق مشاهدات مقطعی کشورها، بنگاه‌ها و خانوارها و … طی دوره‌های زمانی چندساله می‌باشد. در ادبیات اقتصادسنجی، اطلاعات آماری مربوط به داده‌های ادغام‌شده از سری زمانی و مقطعی را Panel Data گویند، یعنی داده‌های مربوط به یک یا چندین متغیر در دوره‌ای خاص و برای چندین منبع مختلف. در بعضی مواقع، جدا کردن داده‌ها به صورت مقطعی و زمانی میسر نیست و یا تلفیق آن‌ها نتایج بهتری نسبت به تک‌تک آن‌ها به دست می‌دهد. در این شرایط استفاده از داده‌های تلفیقی متداول می‌باشد.
در این رساله نیز به دلیل کم بودن تعداد مشاهدات مربوط به شاخص‌ها، تخمین کمیت‌های آماری مطلوب و قابل‌قبول در طول دوره زمانی مقدور نمی‌باشند و به همین دلیل از روش مشاهدات ترکیبی برای تخمین تابع کمک گرفته‌شده است (بالتاجی، 2000).
3-6-1- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی
به کار بردن روش Pooling Data (هرگاه در داده‌های پانل تعداد مقاطع از سری‌های زمانی بیشتر باشد، روش مورد استفاده را Pooling Data می‌گویند) مزیت‌هایی دارد که آن را از روش‌های دیگر متمایز می‌سازد. در زیر به چند مورد از این مزیت‌ها اشاره می‌کنیم: (بالتاجی، 2000).
داده‌های مقطعی صرف و سری زمانی صرف، ناهمسانی‌های فردی را لحاظ نمی‌کنند لذا ممکن است که تخمین‌های تورش داری به دست دهند، در حالی که در روشPooling Data می‌توان با لحاظ کردن متغیرهای ویژه فردی این ناهمسانی‌ها را لحاظ نمود.
داده‌های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کار آیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده‌های مقطعی می‌باشند. به‌خصوص اینکه یکی از روش‌های کاهش هم خطی، ترکیب داده‌های مقطعی و زمانی به صورت پانل می‌باشد.