۳ـ۱۰٫ روش‌های آماری مورد استفاده ۸۳
۳ـ۱۰ـ۱٫ آزمون t تک‌نمونه‌ای ۸۳
۳ـ۱۰ـ۲٫ آزمون رتبه‌بندی فریدمن ۸۴
۳ـ۱۰ـ۳٫ استفاده از آزمون‌های تکمیلی ۸۶
۳ـ۱۰ـ۴٫ آزمون ویلکاکسون ۸۷
۳ـ۱۰ـ۵٫ ضریب همبستگی رتبه‌ای (اسپیرمن) ۸۸
فصل چهارم
مقدمه ۹۱
بخش اول:‌ بررسی ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان ۹۲
نمودار ۴ـ۱ـ۱٫ نمودار درصد پاسخ‌دهندگان برحسب دانشگاه محل خدمت ۹۳
۴ـ۱ـ۲٫ میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۹۳
۴ـ۱ـ۳٫ وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان ۹۴
۴ـ۱ـ۴٫ سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان ۹۶
۴ـ۱ـ۵٫ سمت شغلی پاسخ‌دهندگان ۹۷
بخش دوم: بررسی فرضیات تحقیق ۹۹
۴ـ۲ـ۱٫ بررسی ارتباط «به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت» و «تصمیم‌گیری» ۹۹
۴ـ۲ـ۲٫ ضریب همبستگی اسپیرمن ۹۹
۴ـ۲ـ۹٫ خلاصه نتایج آزمون‌های صورت‌گرفته ۱۰۷
بخش سوم: مقایسه و رتبه‌بندی مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری» ۱۱۰
۴ـ۳ـ۱٫ آزمون فریدمن ۱۱۰
۴ـ۳ـ۲٫ مقایسه مؤلفه‌های «تصمیم‌گیری» ۱۱۰
فصل پنجم
۵ـ۱٫ مقدمه ۱۱۵
۵ـ۲٫ مرور فرضیات و نتایج آماری فرضیات ۱۱۵
۵ـ۳٫ تحلیل نتایج فرضیات ۱۱۶
۵ـ۴٫ پیشنهادات ۱۱۷
منابع
منابع و مآخذ ۱۲۰
منابع فارسی ۱۲۰
منابع انگلیسی ۱۲۱
سایت‌های اینترنتی ۱۲۲
چکیده تحقیق
امروزه، سیستم‌های اطلاعات مدیریت نقش بسزایی در سازمان‌ها به‌طور کلی در حوزه علمیه قم و واحدهای تابعه اعم از موسسات و سازمان‌های آموزشی و پژوهشی به‌طور خاص دارند. بررسی جایگاه و وضعیت این سیستم‌ها در محیط‌های آموزشی و تأثیرگذاری آنها بر فعالیت‌های مدیران این سازمان‌ها، با توجه به نقش آموزش و یادگیری در جوامع، اهمیت بسزایی دارد. از این‌رو ، مسئله اصلی در پژوهش ، تأثیر به ‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه استان قم می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روش، پیمایشی ـ میدانی به شمار می‌آید. روایی و پایایی پرسش‌نامه‌های مورد استفاده که یکی مربوط به سیستم‌های اطلاعات مدیریت و دیگری مربوط به تصمیم‌گیری است، مورد تأیید قرار گرفته‌ است ؛ به‌طوری که روایی آنها از سوی استاد راهنما و افراد متخصص تأیید شد و پایایی (آلفای کرونباخ) آنها نیز، با استفاده از ۱۴ پرسش‌نامه اولیه که به‌طور آزمایشی میان مدیران مربوطه توزیع شده بود، به‌ترتیب ۹۵۱/۰ و ۹۸۳/۰ به دست آمد که بیانگر پایایی بسیار بالای پرسش‌نامه‌ها می‌باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS ، بیانگر تأیید فرضیات فرعی و فرضیه اصلی تحقیق می باشد که به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این پژوهش، یافته‌های اُبی، فابونمی و آدِبایو را در مورد تأثیرگذاری استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی بر تصمیم‌گیری در سازمان ها و موسسات آموزشی، تأیید می‌کنند.
واژه‌های کلیدی:
اطلاعات ، سیستم‌های اطلاعات مدیریت، تصمیمات ، شناسایی مسئله ، شناسایی و ارزیابی راه‌حل‌ها ، انتخاب راه‌حل ، اجرای راه‌حل ، ارزیابی نتایج ، مدیران
فصل اول
کلیات
مقدمه
یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران ، تصمیم‌گیری است. نوبل[۱] و هربرت سایمون[۲] (۱۹۶۰) معتقدند که فرآیند تصمیم‌گیری مترادف با مدیریت است ، به‌طوری که تصمیم‌گیری هسته و شالوده تمام وظایف مدیریتی است و تصمیم‌گیری قطعاً برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی شرکت یا سازمان ضروری است (سلی،[۳] ۱۹۹۸: ۱؛ به نقل از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۱۲۶ـ۱۲۷). به گفته بارنارد،[۴] تصمیم‌گیری، اصل و اساس وظایف مدیر را تشکیل می‌دهد و مهارت مدیر در تصمیم‌گیری خود را در کارایی وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه می‌دهد ، نمایان می‌سازد (سعادت، ۱۳۷۲: ۴).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.