تأمین مالی از طریق بدهی، هزینه حقوق صاحبان سهام

فاما و فرنچ همچنین بر این باورند که سهام ارزان قیمت دارای ریسک زیادی است، زیرا شرکت‌های مربوطه دچار بحران مالی هستند. از این رو انتخاب سهام از شرکت‌هایی که سرانجام نابود می‌شوند چیزی جز نشان دادن یکسونگری یا تعصب، نسبت به عملکرد ضعیف این دسته از شرکت‌ها (به عنوان یک طبقه یا گروه).
2-22- ساختار سرمایه شرکت‌ها
ساختار سرمایه هر شرکت متناسب با نحوه تأمین منابع مالی، شامل دو یا چند جزء میباشد که اجزای اصلی آن به طور معمول، عبارتست از:
1- سرمایه وامی 2- سرمایه مشارکتی ممتاز 3- سرمایه مشارکتی عادی
بر این اساس هزینه سرمایه (حداقل بازدهی مورد انتظار برای سرمایه) یک شرکت که در ادامه به عنوان میانگین موزون هزینه سرمایه به طور مشروح به آن پرداخته میشود، در واقع مجموع هزینه (حداقل بازدهی مورد انتظار) هر یک از اجزای سرمایه است (پرات،2002).
لازم به ذکر است برآورد هزینه مورد 3، به مراتب پیچیدهتر و گستردهتر از برآورد هزینه اقلام 1 و 2 میباشد.
2-23- نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه
نرخ هزینه سرمایه در هر سرمایه‌گذاری خواه یک پروژه، یک بخش تجاری یا در سطح کل یک شرکت عبارت است از نرخ بازده مورد انتظار تأمینکنندگان سرمایه که انتظار دارند این بازده را با سرمایهگذاری در هر جای دیگری با ریسک مشابه نیز دریافت نمایند (منصوری، 1387).
هر شرکتی برای تأمین مالی سرمایه مورد نیاز خود از منابع مختلفی استفاده میکند که هر کدام دارای ریسکهای متفاوتی برای سرمایهگذاران هستند، از این رو این منابع برای شرکت دارای هزینههای متفاوتی هستند. پس از آنکه هزینه خاص سرمایه متعلق به هر کدام از منابع بلندمدت تأمین مالی شرکت تعیین شد، آنگاه میتوان هزینه کل سرمایه را محاسبه نمود. نرخ هزینه سرمایه کل شامل نرخ هزینه اجزاء سرمایه است که در مجموع ساختار سرمایه شرکت را تشکیل میدهند. اجزاء ساختار سرمایه عبارتند از بدهیهای بلندمدت و کوتاهمدت بهرهدار، حقوق صاحبان سهام ممتاز، حقوق صاحبان سهام عادی، سود انباشته و اندوختهها. با توجه به اینکه صاحبان هر کدام از این منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار خاص خود هستند. لذا نرخ هزینه هر کدام از آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود و با توجه به ماهیت مختلف هر کدام از این اجزاء و منابع، روش محاسبه نرخ هزینه آن‌ها نیز با هم تفاوت خواهد داشت. از این رو برای تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت ابتدا ضروری است که نرخ هزینه هر کدام از اقلام تشکیل‌دهنده سرمایه اقتصادی محاسبه و بر اساس وزن هر کدام از این منابع در جمع سرمایه کل، نرخ موزون هزینه سرمایه محاسبه گردد. عوامل مختلف تأثیرگذار در نرخ هزینه سرمایه مانند تورم، نوسانات اقتصادی و وجود روشهای متفاوت در محاسبه، موجب میشود که محاسبه نرخ هزینه اجزاء سرمایه به‌آسانی میسر نشود. بنابراین نتایج به دست آمده تقریبی و در سطح اطمینان بالا خواهد بود (گوینده،1386).
2-24- محاسبه نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه
برای تعیین هزینه سرمایه شرکت ابتدا ضروری است هزینه هر یک از اجزای سرمایه به طور مستقل محاسبه و بر اساس نسبت آن‌ها در کل ساختار سرمایه متوسط هزینه سرمایه شرکت بدست آید
(2-3)
Re: نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام (Return of Equity)
Rd: نرخ هزینه بدهی (Cost of Debt)
E: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  (Market value of the firm’s equity)
D: ارزش بازار بدهی شرکت  (Market value of firm’s debt)
Tc: ارزش دفتری نرخ مالیات شرکت
V = E + D
2-25- هزینه بدهی و نحوه محاسبه
تأمین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت با بهره که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می‌آورد هزینه‌هایی را شامل می‌شود که بارزترین آن بهره پرداختی به تأمین‌کنندگان است. هزینه‌های عقد قرار داد و هزینه‌های ورشکستگی از جمله هزینه‌های دیگر هستند که این منبع مالی به دنبال دارد. محاسبه بهره‌های پرداختی و هزینه‌های عقد قرار داد کار نسبتاً ساده‌ای است اما اندازه‌گیری هزینه‌های ورشکستگی که یک هزینه پنهان است کار پیچیده‌ای است.
هزینه بهره و هزینه‌های عقد قرار داد بدهی‌های بلندمدت با بهره از جمله هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی هستند که این موضوع جذابیت افزایش این گونه بدهی‌ها را بیشتر نموده است بخصوص در شرایطی که نرخ مالیاتی بالا باشد این جذابیت به مراتب بیشتر خواهد بود. از آنجا که افزایش بدهی‌های بلندمدت با بهره موجب افزایش ریسک شرکت خواهد شد و هزینه‌های ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت، لذا در زمان محاسبه هزینه سرمایه باید میانگین موزون هزینه سرمایه را محاسبه نمود، زیرا تأمین مالی از طریق بدهی می‌تواند نرخ هزینه تأمین مالی سایر منابع تأمین مالی را نیز افزایش دهد.
هزینه وامهای دریافتی توسط شرکت یا هزینه آن بخشی از سرمایه شرکت‌های بورسی که از طریق بدهی تأمین میشود، همان نرخ واقعی بهره میباشد که شرکت ملزم به پرداخت آن به وامدهندگان است.
نرخ هزینه بدهی از رابطه زیر محاسبه میگردد:
(2-4)