تحقیق درباره ابزارهای گردآوری، بررسی رابطه بین

3. اخلاق حرفه‌ای رشته‌ای از دانش اخلاق است که به مطالعه روابط شغلی می‌پردازد.
4. اخلاق حرفه‌ای عبارت است از مجموعه‌ای از قوانین که در وهله اول از ماهیت حرفه و شغل به دست می‌آید.( امیری ، همتی و مبینی،1391).
بنابراین، اخلاق حرفه ای(اصول اخلاقی و مسؤلیت پذیری بنگاه) می تواند پیش بینی پذیری بنگاه را افزایش داده و آن نیز موجب اعتماد اصیل، راسخ و پر دامنه ای نسبت به سازمان گردد و سازمان با اتکاء به اعتماد در جذب منابع مالی و اعتباری موفق گردد، انگیزش درونی و پایداری را در کارکنان و مدیران ایجاد نمایید منابع انسانی متخصص را جذب کند، با افزایش مزیت رقابتی به جایگاه انحصاری در بازار دست یابد، با اصلاح و تهذیب فرهنگ سازمانی انرژی منفی ناشی از معضلات اخلاقی را مهار کند و تنشهای سازمانی و نحوه اثربخشی مدیریت شود. حاکمیت اخلاقی در فرهنگ سازمانی نقش مهمی در تبدیل تهدید به فرصت دارد. مسؤلیت پذیری اخلاقی نقش مؤثری در افزایش کارای و اثربخشی سازمان دارد. و هر چه سازمان اخلاقی تر باشد موفق تر است و هر گاه ناکامی بر او آید در تحلیل نهائی، فقدان اخلاقی حرفه ای را یکی از مهمترین عوامل آن خواهیم یافت(قراملکی، 1391). باتوجه به اهمیت هریک از متغیرهای سلامت سازمانی، یگانگی فرد – سازمان و اخلاق حرفه ای و تأثیر انها بر سایر متغیرهای مؤثر در سازمان که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش به آنها اشاره شد باید بسترهای لازم را برای بکارگیری این متغیرها و مؤلفه های آنها را در سازمان آموزش و پرورش فراهم کرد تا بر کارایی و اثربخشی آموزش و پرورش افزوده شود.

فصل سوم
روش پژوهش
1-3. مقدمه
پژوهش و تحقیق، جستجوی نظام‌مندی است که برای کشف مجهول یا حل مسأله انجام می گیرد. هدف از روش تحقیق این است که محقق را در دستیابی به پاسخ های تحقیق یاری نماید، همچنین خوانندگان پژوهش را از روش ها و الگوه ها و اقداماتی که برای انجام پژوهش بکار گرفته است آگاه کند (سلگی، 1387). به مجموعه کارهایی که برای یافتن جواب پرسش های پژوهشی (وبه بیان بهتر برای سنجیدن درستی یا نادرستی فرضیه های پژوهشی) انجام می گیرد، تجربه گفته می شود و هدف اصلی آن این است که با روش معین و ابزارهای مناسب، اطلاعات و شواهد کافی برای اندازه گیری و ارزشیابی فراهم آورد. بعد از جمع آوری اطلاعات که در قلمرو آمار توصیفی قرار می گیرد باید داده هی تجربی از حالت یک مجموعه نامنظم و پراکنده به صورت یک مجموعه نظامدار و متشکل درآید. سپس با استفاده از آمار استنباطی باید به تعبیر و تفسیر داده ها پرداخت. اهمیت علم آمار برای کسانی که که در قلمرو علوم اجتماعی و علوم رفتاری فعالیت می کنند بر کسی پوشیده نیست. خدمات علم آماری دست کم در دو جهت، مفید و مورد استفاده عملی قرار می گیرد:
1) ارائه روش هایی برای سازمان دادن مؤثر دادهای تجربی، خلاصه کردن ومرتب ساختن آنها که به گونه کلی موضوع آمار توصیفی را تشکیل می دهد.
2) ارائه روش هایی برای استنتاج و استنباط آماری، تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه‌های پژوهش(هومن، 1391).
در این فصل به روش های استفاده شده در پژوهش که شامل نوع تحقیق، توصیف جامعه آماری، نمونه آماری، شیوه های نمونه گیری، ابزارهای گردآوری اطلاعات، روایی و پایای پرسشنامه ها، روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
2-3. روش تحقیق
انتخاب روش انجام تحقیق، بستگی به هدف‌ها، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسان‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های تحقیقی مورد‌نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، 1386). روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است، زیرا از یک سو به توصیف منظم و عینی متغیرهای مورد بررسی می‌پردازد و از سوی دیگر درصدد بررسی رابطه بین سه متغیر سلامت سازمانی ، یگانگی فرد – سازمان و اخلاق حرفه ای از دیدگاه دبیران مقطع راهنمای آموزش و پرورش شهر همدان می پردازد.
در تحقیق توصیفی، محقق متغیرها را دستکاری نمی‌کند و “آنچه را هست” توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهور و روندهای در حال گسترش توجه دارد (بست، 1371). تحقیقات همبستگی، تحقیقاتی هستند که در آنها سعی می‌شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود (دلاور، 1382).
3-3. جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری شامل همه اعضای واقعی یا فرضی که پژوهشگر علاقه مند است یافته های پژوهش را به آنان تعمیم دهد می شود( دلاور، 1384). قوانین علمی باید دارای کلیت باشند تا بتوان آن‌ها را در همه مواردی که موضوع پژوهش در آن‌ها مصداق پیدا می‌کند، به کار برد. بنابراین، چنانچه در پژوهش بتوان به همه مواردی که متناسب با موضوع پژوهش است، دست یافت، نیازی به نمونه‌گیری نخواهد بود (هومن، 1384).
جامعه آماری در این تحقیق کلیه دبیران شاغل در دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 1393- 1392 که تعداد آنها 1006 نفر می باشد توزیع فراوانی جامعه آماری به تفکیک جنسیت، دبیران و نواحی آموزشی در جدول(3-1) نشان داده شده است.
جدول (1-3) توزیع فراوانی جامعه آماری پژوهش به تفکیک جنسیت و نواحی آموزش و پرورش

آمار نواحی مرد زن جمع
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
ناحیه 1 473 6/47 204 12/43 269 87/56 100
ناحیه 2 533 93/52 228 02/42 309 97/57 100
منبع: واحد آمار اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
تعدادکل: 1006N =
427 نفر: تعداد دبیران مرد N1 =