تحقیق درباره ابعاد سلامت سازمانی، تعیین رابطه بین

1- وضعیت سلامت سازمانی در آموزش و پرورش مشخص می شود تا در صورت ضعف ابعاد سلامت سازمانی تلاش شود تا شاخصهای مربوط به سلامت سازمانی بهبود یابد.
2- در صورت وجود ضعف در ابعاد سلامت سازمانی، امکان تغییر در نوع دیدگاه مدیران و سیاستگذاران آموزش و پرورش فراهم شود.
3- وضعیت یگانگی بین فرد – سازمان در آموزش و پرورش، که اثربخشی سازمان بستگی به تطابق بین نیازها و ارزشهای فرد با نیازها و ارزش های سازمان دارد.
4- چنانچه در آموزش و پرورش نیروهای به کار گرفته شود که بین نیازها و ارزش های آنها با نیازها و ارزشهای سازمان تطابق داشته باشد سبب افزایش اثربخشی سازمان خواهد شد.
5- امکان ضعف یگانگی بین فرد – سازمان سبب فرار از سازمان، عدم تعهد نسبت به ارزشهای سازمان، ناکارآمدی نیروی کار خواهد شد که این امر باید مورد توجه سیاستگذاران آموزش و پرورش بشود.
6- تعیین وضعیت اخلاق حرفه ای در آموزش و پرورش و در بین نیروی انسانی آن، به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای نیروی انسانی.
7- اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر در رسیدن سازمان به اهداف خود این موضوع را مورد توجه قرار می دهد که تناسب بین نیازها و ارزش های فرد و سازمان می تواند اخلاق حرفه ای را در بین کارکنان به وجود آورد؟ که در صورت رابطه مثبت بین این دو این امر باید مورد توجه سیاسگذاران و مدیران مسئول استخدام کنندگان قرار گیرد.
8- بعضی از نارسائی‌ها و ناکارآمدی‌های دبیران که بیشتر به مقوله اخلاق حرفه ای آنان برمی گردد این مسئله را مورد سؤال قرار می دهد که آیا می توان با ایجاد سازمانی سالم و استخدام افرادی که بین نیازها و ارزش های آنان با سازمان تناسب داشته باشد برخی از ضعف های اخلاق حرفه ای را از بین برد؟
آموزش و پرورش اساس توسعه و پیشرفت جوامع است بنابراین این سازمان برای رسیدن به اهداف خود نیاز به شرایطی فراوانی دارد که به آن در رسیدن به اهدافش کمک کند. به نظر می رسد سه مورد از عواملی بسیاری که در این زمینه به آموزش و پرورش کمک می کنند عبارتند از: سلامت سازمانی و یگانگی بین فرد و سازمان و اخلاق حرفه ای.
4-1.اهداف پژوهش
1-4-1. هدف کلی
شناسایی رابطه سلامت سازمانی و یگانگی فرد – سازمان با اخلاق حرفه ای مدارس اول متوسطه شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر همدان در سال تحصیلی 1393-1392
2-4-1. اهداف جزئی
1- تعیین وضعیت سلامت سازمانی مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول
2- تعیین وضعیت یگانگی فرد – سازمان مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول
3- تعیین وضعیت اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول.
4 – تعیین رابطه سلامت سازمانی با اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول.
5- تعیین رابطه بین یگانگی فرد- سازمان با اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان.
6- تعیین مؤلفه‌های پیش بینی کننده سلامت سازمانی برای اخلاق حرفه‌ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان.
7- تعیین مؤلفه‌های پیش بینی کننده یگانگی فرد – سازمان برای اخلاق حرفه‌ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان.
5-1 سؤالات پژوهش
1- وضعیت سلامت سازمانی مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان چگونه است؟
2- وضعیت یگانگی فرد – سازمان مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان چگونه است؟
3- وضعیت اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان چگونه است؟
4- کدامیک از مؤلفه های سلامت سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای اخلاق حرفه ای می باشد ؟
5- کدامیک از مؤلفه های یگانگی فرد وسازمان پیش بینی کننده بهتری برای اخلاق حرفه ای می باشند؟

                                                    .