تحقیق درباره اخلاق حرفه ای کارکنان، تعهد نسبت به سازمان

روحیه ضریب همبستگیR
سطح معناداری 148/0
013/0* 109/0
069/0 018/0-
764/0 039/0
512/0 108/0
071/0
تاکید علمی ضریب همبستگیR
سطح معناداری 162/0
006/0** 233/0
000/0** 039/0
519/0 066/0
273/0 198/0
001/0**
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح 01/0 معنادار است.
براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول (13-4)، بین اخلاق حرفه ای و ابعاد نفوذ مدیر (001/0=p و 196/0=r)، ملاحظه گری(000/0=p و 234/0=r)، ساختاردهی(000/0=p و 263/0=r)، حمایت منابع(000/0=p و 249/0=r)و تاکید علمی(001/0=p و 198/0=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش سلامت سازمانی در این ابعاد، اخلاق حرفه ای کارکنان افزایش می یابد و بعد نفوذ مدیر به میزان 8/3درصد، بعد ملاحظه گری به میزان 5/5درصد، بعد ساختاردهی به میزان9/6درصد، بعد حمایت منابع به میزان2/6درصد، بعدی روحیه به میزان 2/2درصد و بعد تاکید علمی به میزان9/3درصد توان تبیین اخلاق حرفه ای را دارد. اما بین اخلاق حرفه ای و سایر ابعاد سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد، زیرا (05/0 p>).
بین مؤلفه توانمندی حرفه ای و سلامت سازمانی(000/0=p و 249/0=r) و ابعاد نفوذ مدیر (008/0=p و 159/0=r)، ملاحظه گری(000/0=p و 254/0=r)، ساختاردهی(000/0=p و 241/0=r)، حمایت منابع(000/0=p و 226/0=r)، روحیه (013/0=p و 148/0=r)، و تاکید علمی(006/0=p و 162/0=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش سلامت سازمانی در این ابعاد، توانمندی حرفه ای کارکنان افزایش می یابد و سلامت سازمانی به میزان 2/6درصد، بعد نفوذ مدیر به میزان 5/2درصد، بعد ملاحظه گری به میزان 4/6درصد، بعد ساختاردهی به میزان8/5درصد، بعد حمایت منابع به میزان 6/1درصد و بعد تاکید علمی به میزان 6/2درصد توان تبیین توانمندی حرفه ای را دارند. اما بین توانمندی حرفه ای و سایر ابعاد سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد، زیرا (05/0 p>).
بین مؤلفه احترام و تعهد نسبت به دانش آموزان و سلامت سازمانی(000/0=p و 285/0=r) و ابعاد نفوذ مدیر (005/0=p و 168/0=r)، ملاحظه گری(000/0=p و 263/0=r)، ساختاردهی(000/0=p و 309/0=r)، حمایت منابع(000/0=p و 286/0=r) و تاکید علمی(006/0=p و 162/0=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی با افزایش سلامت سازمانی در این ابعاد، احترام و تعهد معلمان نسبت به دانش آموزان افزایش می یابد و سلامت سازمانی به میزان 1/8درصد، بعد نفوذ مدیر به میزان 8/2درصد، بعد ملاحظه گری به میزان 9/6 درصد، بعد ساختاردهی به میزان5/9درصد، بعد حمایت منابع به میزان 2/8درصد و بعد تاکید علمی به میزان 4/5 درصد توان تبیین توانمندی حرفه ای را دارند. اما بین احترام و تعهد نسبت به دانش آموزان و سایر ابعاد سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد، زیرا (05/0 p>).
نتایج آزمون همبستگی پیرسون رابطه معناداری را بین ابعاد احترام به همکاران و احترام و تعهد نسبت به سازمان با سلامت سازمانی و ابعاد آن نشان نداد. زیرا (05/0 p>).
فرضیه3) بین مولفه های یگانگی فرد – سازمان و اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران مقطع دوره متوسطه اول شهر همدان رابطه وجود دارد.
جدول (14-4) بررسی رابطه بین یگانگی فرد- سازمان و اخلاق حرفه ای دبیران مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون:
رابطه متغیرها توانمندی حرفه ای احترام و تعهد نسبت به دانش‌آموزان احترام به همکاران احترام و تعهد نسبت به سازمان اخلاق حرفه ای
یگانگی فرد- سازمان ضریب همبستگیR
سطح معناداری 208/0
000/0** 338/0
000/0** 125/0

                                                    .