تحقیق درباره اعضای هیأت علمی دانشگاه، نظارت و ارزشیابی مستمر

آقایی(1381) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی باوظایف شش گانه مدیران آموزشی مدارس متوسطه شهرستان مهاباد نشان داده است که رابطه مثبت و مستقیم و معنی دار بین سلامت سازمانی و وظایف شش گانه مدیران آموزشی (برنامه آموزشی و تدریس، امور دانش آموزان، امور کارکنان، روابط مدرسه، اجتماع، تسهیلات و تجهیزات، امور اداری ومالی) وجود دارد و به عنوان معیار های عملکرد مدیران در تعیین سطح سلامت سازمانی بسیار مؤثر است.
کدخدایی(1382) در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی شیوه ها و راهکارهای بهبود وحدت فردی وسازمانی در دبیرستانهای شهر مشهد براساس تئوری سیستم های اجتماعی به این نتیجه رسید که :آموزش ضمن خدمت، مشارکت دبیران درتصمیم گیری های مدیریت، توجه به تخصص معلمان در گزینش، نظارت و ارزشیابی مستمر از کار دبیران واگذاری مسؤولیت بیشتر به معلمان بیشتر از سطح متوسط در بهبود وحدت فردی و سازمانی در دبیرستانها مؤثرند.
جاهد(1384) در پژوهشی با عنوان بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی در مدارس راهنمایی مناطق 19 گانه شهر تهران، نتیجه گرفت که سلامت سازمانی سازمانهای آموزشی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مستقیم دارد.
ذوالقدر نسب(1384) در پژوهشی باعنوان ” بررسی رابطه سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان دوره ابتدایی شهر همدان” دریافت که سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان کمی بالاتر از متوسط است و بین سلامت سازمانی و ابعاد شش گانه آن با تعهد سازمانی همبستگی وجود دارد.
قدسی(1385) هم چنین نشان داد که بین سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر سنندج تفاوت معنادار وجود دارد.
. فرزامی خواه وهمکاران(1386) طی پژوهشی دریافتند که بین خویشتن شناسی و سلامت سازمانی مدیران رابطه وجود دارد
تقی نسب(1386) در پژوهشی به بررسی رابطه سبک مدیریت با سلامت سازمانی در مدارس « متوسطه شهرستان رباط کریم» پرداخته است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین سبک رهبری مدیران مدارس و سلامت سازمانی آنها در سطوح نهادی، اداری و فنی رابط ه معناداری وجود دارد.
رحیم نیا و علیزاده( 1386)، در پژو هشی به بررسی رابطه تأثیر تناسب فرد – سازمان و فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون در دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بعد انطباق پذیری بیش ترین و بعد درگیرشدن در کار و بعد سازگاری کمترین امتیاز را بدست آوردند.
میرکمالی و ملکی نیا(1387) در پژوهشی به بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران، پرداخته است نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
ابزری وهمکاران(1387) در بررسی خود با عنوان ” بررسی تاثیر تناسب فرد – سازمان برنگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه” بیان داشتند که قوی ترین میزان همبستگی عوامل تناسب فرد – سازمان، مربوط به رابطه تناسب اهداف و رضایت شغلی می باشد.
اردلان(1387) در پایان نامه دکتری خود با عنوان ” بررسی رابطه یگانگی فرد – سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه های غرب کشور ( همدان، کرمانشاه و کردستان) ” دریافتند که هرچه فرهنگ سازمان از انسجام و قوت بیشتری برخوردار باشد میزان یگانگی و انطباق معیار های فردی و معیارهای سازمانی در یگانگی فرد سازمان بیشتر است.
وزیری(1387) در بررسی خود با عنوان ” تناسب شخص – سازمان ” نشان داد که تناسب منجر به پیامدهای رفتاری و نگرشی می شود. و تناسب بهتر و تطابق شخص با سازمان سبب رضایت شغلی بالاتر، تعهد سازمانی بالاتر و انتقالات و جابه جائیهای کمتر می شود ودر نتیجه سبب بقا و حفظ در سیستم سازمانی خواهد شد.
ابزری و همکاران(1387) در پژوهشی با عنوان ” بررسی تأثیر تناسب فرد – سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ( مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان) ” به این نتایج دست یافتند که بطور کلی تأثیر تناسب فرد – سازمان بر رفتار اعضای هیأت علمی را مورد تأیید قرار دادند. همچنین میان میان تناسب ارزش ها و میزان تمایل به خروج، تناسب اهداف و میزان تمایل به خروج و تناسب محیط کاری و رفتار سازمانی(تابعیت سازمانی و تمایل به ماندگاری) درسطح معنی دار5%، رابطه ی معنی داری به دست نیامد. رابطه ی میان نوع فرهنگ سازمانی و تناسب فرد – سازمان نیز مستقیم و تاحدی قوی نشان داده شده است.
نخودساز(1387) هم با بررسی میزان کاربست مؤلفه های اخلاق حرفه ای در مراکز تربیت معلم شهرهای یزد و اصفهان، نشان داد که در وضعیت موجود و مطلوب بیشترین میزان کاربست به مؤلفه امانت ورزی اما کمترین میزان کاربست، در وضعیت موجود به مؤلفه رعایت آزادی و در وضعیت مطلوب به مؤلفه برقراری عدالت تعلق داشت.
اسکندری(1378) در تحقیقی با عنوان سلامت سازمانی و رابطه آن با عملکرد مدیران، به این نتایج دست یافت، رابطه مثبت و معنی داری بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران وجود دارد، و همچنین به این نتیجه دست یافت که مدارس ما بجز در ابعاد انسجام نهادی که تاحدودی مناسب است، در دیگر ابعاد، یعنی میزان نفوذ مدیر در مقامات مافوق، مراعات، ساخت دهی و حمایت به وسیله منابع و تأکید علمی مدرسه، نمرات پایینی کسب کرده اند و بنابراین با توجه به این تحقیق، مدارس ما از نظر سلامت سازمانی در سطح مناسبی نیستند.
بابایی(1388) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه شهرستان لنجان انجام داد، نشان داد که : بین نظرات دبیران در خصوص سبک های رهبری(موفقیت مدار، هدایتی، حمایتی، مشارکتی ) با سلامت سازمانی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
انصاری و همکاران(1388) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ی بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری کارکنان در ادارات امورمالیاتی استان اصفهان به این نتایج دست پیدا کردند یافته ها حاکی از اثبات فرضیه های تحقیق و وجود رابطه مثبت معنادار بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری می باشد و اینکه توجه به سلامت سازمانی به دلیل تأثیری که بر اعمال تلاش های کاری دارد، از اهمیت زیادی در سازمان برخوردار است.
جوادین و همکاران(1388) در تحقیق با عنوان ” بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درباره میزان استقرار شاخصهای سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان” نشان میدهد که میزان استقرارشاخص ورودی و شاخص فرایندی سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به طورمعنی دار کمتر از سطح متوسط بوده، ولی میزان استقرار شاخص خروجی سلامت سازمانی به طور متوسط بیشتر از سطح متوسط بوده است.
آهنچیان و ظهورپرونده(1388) در تحقیقی با عنوان رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثر بخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد به این نتیجه رسید که رابطه معنا داری بین دانش مدیریتی مدیران با اثر بخشی و سلامت سازمانی مدارس وجود ندارد.
شریعتمداری(1388) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهرتهران به این نتیجه رسید نتایج تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش نشان داد که بین کلیه ابعاد سلامت سازمانی (ساختدهی، ملاحظه گری، پشتیبانی منابع، روحیه، تأکید علمی و یگانگی نهادی) و اثربخشی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد و اگر مدیران مدارس در به کاربردن روشهای ایجاد سلامت سازمانی تلاش کنند، اثربخشی مدارس آنها در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت.
عزیزی (1388) در تحقیقی با عنوان تأملی بر راهبرد های بهبود استاندار دهای اخلاقی در آموزشهای دانشگاهی به این نتیجه رسید که از نظر اساتید و دانشجویان، وضعیت موجود اخلاق حرفه‌ای در حوزه فعالیت های آموزشی پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود.
گودرزی(1388) در پژوهشی با عنوان بررسی مبانی دینی اخلاق حرفه ای معلمان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، به محبت و احساس مسئولیت، حفظ حرمت و شخصیت، صداقت و گذشت، عدالت، واقعگرایی، اخلاص، صبر، جدیت، هدفمندی و ثبات به عنوان اصول مهم اخلاق حرفه ای اشاره می‌کند.
ناظم و همکاران(1389)در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی با کارآفرینی کارکنان در سازمان تامیین اجتماعی به این نتیجه رسیدندکه 1- بین سلامت سازمانی و کارآفرینی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. 2- متغیرهای مدیریت دانش و سلامت سازمانی به صورت مشترک، حدود 58درصد از تغییرات متغییر میزان کارآفرینی کارکنان را تبیین نموده اند.
قلی پور، روشن نژاد و شرافت(1389) در پژوهش خود با عنوان”تبین تناسب فرد – سازمان به عنوان عاملی اثر گذار در بیگانگی از کار و پیوند کاری” به این نتایج دست یافتند که هرچه تناسب فرد – سازمان بیشتر باشد، پیوند کاری بیشتر و بیگانگی کاری کمتر خواهد بود.
قلی پور و همکاران( 1389 )در مطالعه خود بر کارکنان اداره مرکزی دانشگاه تهران،به این نتیجه رسیدند که وضغیت متغییر یگانگی فرد – سازمان و عوامل آن با (تناسب ارزش ها، شخصیت و اهداف) مطلوب بوده است؛ یعنی تناسب کارکنان با سازمان به طور کلی و براساس عوامل آن وضعیت مناسبی دارد
عسگری و پورتراب(1389) در تحقیقی با عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری،دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارمندان بانک ملی اهواز به این نتیجه رسیدند که بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان می دهد که بین زندکی کاری، دلبستگی شغلی و سلامت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه چند گانه وجود دارد.

                                                    .