8. انجام ارزیابی صحیح از دانش آموزان نظر به اهمیت ارزش یابی عملکرد دانش آموزان در آموز ش و پرورش گاهی و در حیات فردی و شغلی دانش آموزان، معلمان نسبت به انجام اقدامات لازم برای تضمین آنکه ارزش یابی از دانش آموزان معتبر، آگاهانه، منصفانه و هماهنگ با اهداف آموزشی است، مسئولیت دارند. • ارزیابی دانش آموزان در مهار تهایی که جزء اهداف اعلام شده واحد درسی نبوده است؛
• ارزیابی دانش آموزان در مهار تهایی که برای فراگیری آن فرصت کافی داده نشده است؛
• استفاده معلم از روش ارزیابی و نمره گذاری متفاوت در مورد
دانش آموزان دو کلاس که واحد درسی آنها یکسان است.
9. احترام نهادن
به مؤسسه و
سازمان محل کار در راستای رشد و توسعه دانش آموز، یک معلم مدرسه از اهداف، سیاستها استاندار دهای آموزشی مؤسسه های که در آن به تدریس
اشتتغال دارد، آگاهی دارد و آنها را مراعات می کند. اشتغال به فعالیت های خارج از مؤسسه که با مسئولیتهای
آموزشی استاد در تقابل است؛
ناآگاهی و یا غفلت از قوانین و مقررات موضوعه دانشگاه
مربوط به محتوای رشته یا واحد، برنامه ریزی امتحانات و یا
رفتار های غیرآکادمیک
اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن (اقتباس از مورای و همکارانش، 1996 به نقل از عزیزی،1388)
کالج معلمان انتاریو نیز یکسری استانداردهای اخلاقی را برای معلمان نام می برد که عبارتند از: مراقبت به معنی دلسوزی، پذیرش، علاقه مندی و بینش داشتن نسبت به تدارک و پرورش استعداد بالقوهی دانشجویان؛ اعتماد به معنی رعایت بیطرفی و انصاف؛ شفاف بودن؛ صداقت در ارتباط با دانشجویان، افراد حرفه ای، والدین، همکاران و سایرین؛ احترام به معنی رعایت ادب و احترام به کرامت انسانی، خوب بودن عاطفی و تکامل شناختی؛ تمامیت به معنی رعایت صداقت، قابل اعتماد بودن و انجام عمل اخلاقی(ایمانپور، 1381)
فرد حرفه ای دارای احترام و اعتبار خاصی است و از او انتظار می رود به روش درست تصمیم بگیرد و رفتارهای مربوط به شغل و تخصص خود را کنترل کند. فرد حرفه ای دربرابر رفتارهای شغلی و حرفه ای خود مسؤلیت دارد و پاسخگو است و ضامن نتایج آن می باشد. دستیابی به مسؤلیت پذیری، برخورداری از احترام و پرستیژ در جامعه، انجام امور بطور کارآمد و تصمیم گیری های صحیح نیاز به چهار پایه اساسی در حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای دارد:
1- استقلال حرفه ای اخلاق علمی: اخلاق حرفه ای منعکس کنندۀ هنجارهای درونی حرفه و احساس تعهد اخلاقی فرد حرفه ای است که از درون آنها را می پذیرد وبه آنها معتقد است. به عنوان مثال، بدون آنکه چیزی به تحمیل شده باشد خودش ، از ویژگیهای صداقت، قابل اعتماد بودن، انتقاد پذیری، پرهیز از جزمیت، احترام به زیر دستان، احترام به حریم خصوصی افراد و حفظ اسرار آنها برخوردار است.
2- خودفهمی حرفه ای: افراد درک درستی از حرفه خود دارند و فلسفه و رابطه و نسبت آن را با زندگی تشخیص می دهند. به همین دلیل، در مناسبات خود با طبیعت و جهان پیرامون خود نوعی احساس درونی از تعهد به آن به آن ارزش ها پیدا می کنند.
3- عینیت گرایی، بی طرفی و عدم جانبداری: افراد حرفه ای جانب داری متعصبانه و غیر عقلانی نسبت به دیگران و مسائل ندارند. آن ها در قضاوت ها دربارۀ افراد و موضوعات رعایت بی طرفی را می‌کنند.
4- فراتر رفتن از مفهوم معیشتی: اعتقاد براین است که افراد حرفه ای فراتر از سطح نیازهای فیزیولوژیکی قرار دارند و به همین دلیل فعالیت های علمی و فناوری برای آنها اهمیت دارد(زیونتس ، 2006).
اخلاق حرفه ای مجموعه ای از وظایف، استانداردها، اصول و الزامات اخلاقی – ارزشی در رابطه با مشاغل هستند که عملکرد، رفتار و روابط شاغلین را از نظر میزان درستی یا نادرستی مورد ارزیابی قرار می گیرد. براساس تعریف فوق، اخلاق حرفه ای عبارت از مجموعه ای از صفات، ویژگی ها، قواعد اخلاقی، آئین نامه ها و منشورهای اخلاقی است که با تکیه بر ارزش ها اقراد را در مشاغل یا حرفه هایشان به سوی انجام درست وظایف و کارها هدایت می کند و از ارتکاب خطا باز می دارد. برخی از این ویژگی‌ها برای تحقق اخلاق حرفه ای به شرح زیر است:
1- مسؤلیت پذیری: قبول و پاسخگویی نتایج تصمیمات و پیامدهای آن از ویژگی های اخلاقی افراد حرفه ای است. آن ها به درستکاری و خوش نامی در کار اهمیت می دهند و با نهایت صداقت و خلوص به کار می پردازند.
2- برتری جویی و رقابت طلبی: افراد حرفه ای سعی می کنند با اعتماد به نفس به مهارت های بالایی دست یابند و کارها را ان گونه انجام دهند که همواره ممتاز باشند.
3- صادق بودن: افراد متخلق به اخلاق حرفه ای با ریا کاری و دورویی مخالف هستند.آن ها به ندای وجدان خویش گوش می دهند و در همه احوال شرافتمند، شجاع و با شهامت هستند.
4- احترام به دیگران: اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که حرفه ای ها به نظر و حقوق دیگران احترام قائل می شوند و به آنها حق تصمیم گیری می دهند.
5- رعایت و احترام نسبت به هنجارهای اجتماعی: افراد حرفه ای برای ارزش های اجتماعی احترام قائل هستند و به همین دلیل در فعالیت های اجتماعی شرکت می کنند و به قوانین اجتماعی احترام می‌گذارند.
6- عدالت و انصاف: آن ها طرفدار حق هستند و در قضاوت های خود تعصب به خرج نمی دهند و بین طبقات اجتماعی مختلف تبعیض قائل نمی شوند.