تحقیق درباره بررسی اسناد و مدارک، مراکز اطلاع رسانی

578 نفر: تعداد دبیران زن =N2
4-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری
در هر پژوهش علمی پژوهشگر هرگز نمی تواند همه پدیده هایی را که مایل است درباره آنها حکم کلی بدهد مشاهده و مورد بررسی قرار دهد، بنابراین با استفاده از مشاهده موارد معین و محدود از یک پدیده، نتایج معینی را درباره آنچه برای همه پدیده های طبقه معینی روی می دهد استنتاج می کند. با استفاده از آمار می توان با انتخاب بخش کوچکی از دادهها که باید نماینده واقعی جامعه مورد مطالعه باشد که به آن نمونه می گویند می توان درباره حجم بسیار بزرگی از آنها که جامعه خوانده می‌شود حکم کرد.(هومن،1391) جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شده است و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
حجم نمونه= n حجم جمعیت آماری= N
درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب= d درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول= z
نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین= p نسبتی از جمعیت دارای صفت معین= (p-1)= q
فرمول کوکران

بطور کلی 427 مرد و 578 زن، دبیران شاغل درمقطع راهنمایی شهر همدان بودند که حجم نمونه آنها با توجه به فرمول کوکران 280 نفر محاسبه گردید بر اساس فرمول حجم متناسب به ترتیب: 118 نفر مرد و 161 نفر زن برآورد گردید. مطابق جدول (2-3) حجم نمونه را به تفکیک جنسیت نشان می دهد.
جدول (2-3) نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت و نواحی

آمار نواحی مرد زن
فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
ناحیه 1 127 45.35% 52 40.94% 77 59.05%
ناحیه 2 153 54.64% 67 43.79% 86 56.20%
5-3. روش و ابزار گردآوری داده ها
با توجه به ماهیت پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارت است از:
الف) مطالعات کتابخانه ای: برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و مطالعه ی کتاب‌ها، مقالات، رساله ها و پژوهش های موجود در مراکز اطلاع رسانی جهت تدوین مبانی نظری و سوابق پژوهشی تحقیق استفاده شده است.
ب) مطالعات میدانی: از آنجایی که گردآوری اطلاعات از طریق تماس مستقیم و مصاحبه با تک تک افراد نمونه وقت و هزینه فراوان دارد، لذا سعی شده است که از مناسب ترین روش یعنی پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شود. براین اساس با توجه به موضوع پژوهش که دارای سه متغیر است از سه پرسشنامه سلامت سازمانی، یگانگی فرد – سازمان و اخلاق حرفه ای به شرح زیر استفاده شده است.
الف ) پرسشنامه سلامت سازمانی
پرسشنامه سلامت سازمانی توسط هوی و همکارانش در سال 1996 طراحی شده و توسط علاقه بند در سال 1387 به فارسی ترجمه شده است.
این پرسشنامه دارای 44 گویه وهفت بعد سلامت سازمانی است. ابعاد آن عبارتند از: یگانگی نهادی (7 گویه)، ساخت دهی (5 گویه)، ملاحظه گری(5 گویه)، نفوذ مدیر (5 گویه)، پشتیبانی منابع(5 گویه)، روحیه(9 گویه) و تأکید علمی (9گویه).
دبیران میزان موافقت خود را با 44 گویه به صورت طیف چهار درجه ای شبیه طیف لیکرت (همیشه 4، غالبا3، گاهی 2 و بندرت 1 برای گویه های مثبت و معکوس آن برای گویه های منفی) ابراز می دارند.روایی محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید صاحب نظران مدیریت آموزشی قرار گرفته است و در پژوهش های متعددی بکارگرفته شده است.
جدول (3-3) توزیع گویه های پرسشنامه سلامت سازمانی
پرسشنامه سلامت سازمانی
مؤلفه ها تعداد سؤال شماره سؤال