تحقیق درباره تعهد سازمانی و رضایت شغلی، رابطه مثبت و معنی دار

کایفتون (200) در تحقیق خود باعنوان” رابطه بین سبک رهبری مدیراندبیرستان و سلامت سازمانی با اشاره به چهار سبک رهبری” نشان دادند که میزان سلامت سازمانی بالاتر از حد مطلوب می باشد. بین سبک رهبری مدیران و سلامت سازمانی رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.
مطالعه دیگر بررسی اثرات محیط بیرونی بر روی سلامت سازمانی مدرسه، عنوان تز تسان وینگ، لئونگ در دانشگاه هنگ کنگ چین است. نتیجه این بود که (OHD) سلامت سازمانی مدرسه مدارس سالم دارای فشار کمی از بیرون هستند ولی مدارس ناسالم دارای فشار کمی از محیط بیرونی هستند(اسمیت 2004).
اسمیت(2004)بیان می کند که پاتل در تحقیقی به منظور بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در بین کارمندان صنعتی انجام داده است. نتایج تحقیق او یک ارتباط مثبت و معنی داری بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی آشکار کرد. به علاوه 50 نفر از کارکنان ماهر که از نظر سلامت سازمانی، سازمانشان را وضعیت مطلوب میدانستند دارای تعهد بیشتری به سازمانشان نسبت به کارگران یا کارکنان عادی بودند.
سیلورثرن (2004) در پژوهش خود باعنوان” تأثیر فرهنگ سازمانی و یگانگی فرد – سازمان بر روی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تایوان” نشان داده که سازمان ها دارای فرهنگ هی مختلفی هستند. این فرهنگ شامل فرهنگ اداری، ابتکاری و پشتیبانی است. نتایج آماری نشان می دهد که فرهنگ های پشتیبانی و ابتکاری نسبت به فرهنگ اداری میزان رضایت شغلی بالاتری را ایجاد می نمایند. یگانگی فرد – سازمان در میزان رضایت شغلی که کارکنان تجربه می کنند و همچنین در میزان تعهد سازمانی آنها، یک امر کلیدی است و نتایج نشان می دهد که یگانگی مناسب تر فرد – سازمان منجر به تعهد سازمانی بیشتر و میزان کمتر جایگزینی (تغییر) می گردد (اردلان،1391).
هاتاب (2004) پی برد که اخلاق حرفه ای معلمان اغلب ناشی از حوزه های فلسفی آنان است.
فیتنس(2006) در مظالعه ای به این نتیجه رسید که هر قدر یک سازمان جو سالمی داشته باشد، یعنی در مبادله اطلاعات قابل اعتماد باشد و همچنین دارای قابلیت انعطاف و خلاقیت برای ایجاد تغییرات و دارای یگانگی بوده، نسبت به اهداف خود تعهد داشته باشد، کارکنان آن سازمان به همان میزان از خشنودی شغلی بهره می گیرند.
مک کانل(2006) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین یگانگی فرد – سازمان با ساختار ارزشی فرد – سازمان، تعهد عاطفی تکلیفی و دائمی و مؤلفه های تعهد سازمانی نشان داده است که یگانگی فرد – سازمان در تعهد عاطفی – تکلیفی و دائمِی نسبت به ساختارهای هفت گانه ارزشی فردی و یا ساختارهای هفت گانه سازمانی واریانس بیشتری نشان می دهد.
ویکتور(2007) بیان می کند درتحقیق که توسط کاتکمپ، به منظور بررسی میزان سلامت جو مدارس انجام شد، چنین نتیجه گیری شده است که میزان سلامت جو مدرسه سالم از نظر ابعاد هفتگانه سلامت سازمانی به طور قابل ملاحظه ای در سطحی بالاتر از میانگین است، در حالیکه جو مدارس ناسالم، از نظر این ابعاد در سطح پایینتر از میانگین قرار گرفته است.
مهمت(2007 ) در پژوهشی تحت عنوان « اثر سبک های رهبری بر سلامت سازمانی انجام داد نشان داد که رهبری تحول ی تأثیرات ژرفی بر رضایت شغل ی معلمان دارد، در حالی که رهبری تحولی مدیران به طور مستقیم، و از طریق رضایت شغلی معلمان به طورغیرمستقیم، بر سلامت سازمانی مدرسه اثر می گذارد.
ساراب و میشارا(2008) نقش تنش و سلامت سازمانی را در پیش بینی تعهد سازمانی در کارمندان راه آهن بررسی کردند و مشخص نمودند که سلامت کاری (سازمانی ) وابستگی منفی با تهعد سازمانی دارد.
میرنس و همکاران(2009) در پژوهش خود با عنوان بررسی سلامت سازمانی و کشف معانی ضمنی برای جو امنیتی نیروی کار و تعهد سازمانی به نتایج زیر ذست پیدا کرند : پیوند قوی بین شیوه های سرمایه گذاری سلامت و امنیت محل کار و جو سلامت وجود دارد.
سابانسی(2009)، طی پژوهشی دریافتند که فرسودگی شغلی در مدارس ابتدائی بر سلامت سازمانی اثر گذار است.
ادواردز و کیبل(2009) در تحقیق خود مشاهده کرده اند، بر فرایندهای روانی یکسانی حاکم بر تجربه یگانگی (تناسب) فرد و سازمان بین جویندگان شغل و کارفرمایان تمام وقت وجود دارد.
سهین(2009) در تحقیقی که در ترکیه پیرامون اخلاق حرفه ای و ارزش های روحی دریک موسسه فنی و حرفه ای این کشور صورت گرفت نشان داد که اخلاق حرفه ای هم از فرد و هم از حرفه او محافظت می کند در عین حال تسهیلاتی را فراهم می کند که موجب توسعه کسب وکار می شود.
جاکوب و همکاران(2010) در پژوهشی باعنوان تأثیر جنسیت بر استرس،تعهد سازمانی و سلامت سازمانی در دانشگاههای بریتانیا به این نتایج دست یافتند : خانم هایی که در نقشهای جنس ناهمخوان کار می کنند،به طور چشمگیر سطح تنش بالاتر (1%> (P سطح های بالاتر ازمشکلات سلامتی و سطح‌های پاینتر تعهد ملاحظه شده از سازمانهایشان در مقایسه با دیگر کارمندان گزارش دادند،به طور معکوس، آقایانی که در نقشهای جنسی ناهمخوان کار می کنند اغلب پاینترین سطح تنش را گزارش می‌دهند.
گرانرود و روچا (2011)، طی پژوهشی نشان دادند که یادگیری سازمانی و بهبود مستمر سلامت سازمانی نقش امنیّتی را در تولید داراست.
راماداس و لویس(2012)، طی پژوهشی مدلی را برای تحقیق در مورد اثرات عوامل سلامت سازمانی بر عملکرد مدارس ابتدائی در ترینی داد و توباگو ارائه کردند و سلامت سازمانی را استعاره ای برای بیان یک مدرسه معرفی می کنند.
جین چوان لی، چون لیانگ چن ب، شو هوی زی(2013) در تحقیقی با عنوان تأثیر سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی بر سلامت خود ادراکی معلمان مدارس ابتدایی تایوان به این نتیجه رسید. یافته ها بعد از کنترل متغیرهای زمینه های شخصی، نشان داد که تأکید بر سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی می تواند تأثیر معناداری بر وضعیت سلامت ادراک شده داشته باشد.
آماندا لیز (2013) در تحقیقی با عنوان آموزش اخلاق حرفه ای در بهداشت به این نتیجه رسید که بین ارزشها و آموزش اخلاق حرفه ای و اشتغال رابطه معنی داری وجود دارد.
2-7. جمع بندی و نتیجه گیری مبانی نظری و تحقیقات پیشین
امروزه سازمانها نقش مهمی در حیاط انسان و دولتها داشته و سلامت آنها تأثیر زیادی بر موفقیت دولتها دارد. سازمان سالم قادر است مانند فردی سالم، به حیاط خود ادامه دهد، به مقاصد خود برسد، موانع موجود در سر راه خود را بشناسد، برنامه ریزی کند و محیطی دلپذیر برای کار و تلاش مهیا کند.(حسینی و همکاران،1389).
سلامت سازمانی یکی از متغییرهای مهم سازمانی است که با تعهد کارکنان، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی، روحیه، خویشتن شناسی، مشارکت کارکنان، سبک های رهبری، نگرش های مثبت کاری، دانش مدیریتی مدیران، کارآفرینی، زندگی کاری، دلبستگی شغلی و…….رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و با افزایش سلامت سازمانی هریک ازاین متغییرها افزایش یافته و درنتیجه کارایی و اثربخشی سازمان ها افزایش می یابد، بنابراین برای تحقق اهداف سازمان و افزایش کارای آن باید تلاش شود تا سلامت سازمانی و مؤلفه های آن در سازمان اجرا شود.
یگانگی فرد – سازمان در تعریف عمومی یعنی میزان سازگاری فرد و سازمان است. چتمن در سال 1989 یگانگی فرد – سازمان را سازگاری بین الگوی ارزش های فردی تعریف می کند. کریستف (1996)یگانگی فرد سازمان درحالت کلی یعنی یگانگی بین افراد و سازمان هاست(اردلان، 1391).
آنچه موجب اهمیت یگانگی فرد- سازمان شده این است که از طریق یگانگی میتوان نتایج کاری بسیاری را در سازمان ها پیش بینی کرد. برای داوطلبان متقاضی شغل وجویای کار یگانگی فرد سازمان به جذب سازمان، تصمیمات جستجوی کار، پذیرش کار و انتخاب کار مربوط می‌شود. یافته های پژوهش ها نشان میدهد که یگانگی فرد – سازمان درحقیقت مهمترین پیش بینی کننده های جذب متقاضیان جویای کار بوده است. همچنین یگانگی فرد- سازمان برای متصدیان مشاغل نتایج کاری مهمی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی نحوه انجام کار، میزان جاذبه کار، حمایت سازمانی استرس وسلامتی و انگیزه برای کار را پیش بینی می‌کند و همچنین انجام فراوان کار سازمانی، میزان گردش کار کمتر و مزیت رقابت سازمانی بیشتر را باعث می گردد(اردلان،1391).
1. اخلاق حرفه‌ای رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است.
2. اخلاق حرفه‌ای مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌ دادن کارهای حرفه‌ای است.

                                                    .