تحقیق درباره تعهد نسبت به سازمان، مؤلفه های اخلاق

ج) اخلاق حرفه ای
اخلاق حرفه ای رفتار متداول در میان اهل یک حرفه است (امیری و همکاران، 1391). مجموعه قوانین اخلاقی که از ماهیت حرفه یا شغل به دست آمده، اخلاق حرفه ای نام دارد. هدف از اخلاق حرفه‌ای، مسؤولیت اخلاقی است که فرد در شغل خود دارد (ایمانی پور، 1391).
مؤلفه های اخلاق حرفه ای عبارت است از: توانمندی های حرفه ای، احترام و تعهد نسبت به دانشجویان، احترام به همکاران، احترام و تعهد نسبت به سازمان می باشد(عزیزی، 1389).
توانمندیهای حرفه ای: قراملکی آن را حاصل علم و تجربه تخصص می داند و در واقع بیان گر مجموعه ای از معلومات، مهارتها، دانش، اطلاعات و آگاهیها و روزآمد کردن آنهاست. تخصص باعث بهره وری بیشتر و نتیجه گیری بهتر می شود زیرا منابع گوناگون در حد و اندازه و جای درست به کار گرفته می شوند و از هرزه رفتن آنها جلوگیری می گردد.
تخصص عاملی برای کاهش هزینه ها و افزایش فایده‌ها با استفاده از فراگرفته های علمی و تجربی است. از طریق فراگیری و یادگیری دائمی برای ارزش آفرینی بیشتر است (قراملکی، 1387).
احترام و تعهد نسبت به دانش آموزان: برای اجتناب از تضاد منافع، یک معلم وارد نقش روابط دوگانه با دانش آموزان نمی گردد که احتمالاً مانع رشد دانش آموز می گردد یا به تمایلات واقعی و فرضی از جانب معلم منجر میگردد. این اصل به معنای آن است که مسئولیت معلم برای حفظ روابط با دانش‌آموزان بر اهداف پداگوژیکی و شرایط آکادمیک متمرکز است. نمرات دانش آموزان، سوابق حضور و اطلاعات خصوصی آنان به عنوان ابعادی محرمانه و شخصی رفتار می گردد و فقط در صورت اجازه دانش آموز یا برای مقاصد آکادمیک قانونی و یا اگر در صورت وجود زمینه های قابل قبولی مبنی بر اینکه نشر چنین اطلاعاتی به نفع دانش آموزان خواهد بود و یا مانع صدمه رساندن به دیگران خواهد گردید، نشر می یابند (عزیزی، 1389).
احترام نسبت به همکاران: یک استاد دانشگاه و یک معلم باید به مقام و شأن همکاران خود احترام گذاشته و همراه با آنان در جهت تکامل و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموزان همکاری نماید (ایمانی پور، 1391).
احترام و تعهد نسبت به سازمان: لازم است معلم نسبت به اهداف آموزشی، سیاستها و استانداردهای سازمان یا مؤسسه آموزشی آگاه بوده، به آن ها احترام گذاشته و از آن ها تبعیت نماید (ایمانی‌پور، 1391).
2-7-1. تعاریف عملیاتی
سلامت سازمانی در این پژوهش منظور از سلامت سازمانی نمراتی است که آزمودنیها (دبیران مقطع راهنمایی شهر همدان) از پاسخگویی به 44 گویه در پرسشنامه سلامت سازمانی در هفت بعد اصلی بدست می آورند.
یگانگی نهادی: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش های 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 پرسشنامه سلامت سازمانی،دریافت می کنند.
نفوذ مدیر: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 8- 9- 10-11-12 پرسشنامه سلامت سازمانی، دریافت می کنند.
ملاحظه گری: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 13- 14- 15- 16- 17 پرسشنامه سلامت سازمانی، کسب می کنند.
ساخت دهی: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 18- 19- 20- 21- 22 پرسشنامه سلامت سازمانی، بدست می آورند.
پشتیبانی منابع: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش های 23- 24- 25- 26- 27 پرسشنامه سلامت سازمانی، دریافت می کنند.
روحیه: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36 پرسشنامه سلامت سازمانی، کسب می کنند.
تأکید علمی: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44 پرسشنامه سلامت سازمانی، دریافت می کنند.
ب) یگانگی فرد – سازمان
در این پژوهش منظور از یگانگی فرد – سازمان نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخگویی به 53 گویه در پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان در هر یک از ابعاد فردی و سازمانی کسب می کنند.
معیارهای فردی
دانش: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8 پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان، دریافت می کنند.
مهارتها: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17 پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان، بدست می آورند.
ویژگیهای شغلی: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش های 18- 19- 20 21- 22 پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان، دریافت می کنند.
علایق: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 23- 24- 25- 26- 27- 28 پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان، بدست می آورند.
شخصیت: منظور نمراتی است که آزمودنی ها (دبیران مقطع راهنمای شهر همدان) از پاسخ به پرسش‌های 29- 30- 31- 32- 33 پرسشنامه یگانگی فرد – سازمان، دریافت می کنند.
معیارهای سازمانی

                                                    .