تحقیق درباره تعهد نسبت به سازمان، ویژگی های شغلی

روحیه 280 307/1 066/0
تاکید علمی 280 333/1 057/0
2- یگانگی فرد-سازمان 280 795/0 553/0
مؤلفه ها معیارهای فردی دانش 280 341/1 055/0
مهارتها 280 177/1 125/0
ویژگی های شغلی 280 350/1 052/0
علایق 280 346/1 053/0
شخصیت 280 328/1 059/0
معیارهای فردی 280 705/0 703/0
معیارهای سازمانی اهداف 280 355/1 051/0
ارزشها 280 270/1 080/0
معیارهای سازمانی 280 173/1 128/0
3- اخلاق حرفه ای 280 937/0 344/0
مؤلفه ها توانمندی حرفه ای 280 322/1 061/0
احترام و تعهد نسبت به دانش آموزان 280 261/1 083/0
احترام به همکاران 280 237/1 094/0
احترام و تعهد نسبت به سازمان 280 340/1 055/0
آزمونهایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه استوار هستند، آزمونهای پارامتریک گویند. برای استفاده از این روشها پژوهشگر باید مفروضههایی را رعایت کند. برخی از این مفروضهها عبارتند از:
1) دادههای مورد استفاده پیوسته و منظم باشد یا به عبارت دیگر، مقیاس اندازهگیری فاصلهای یا نسبی باشد. بر اساس این فرض، آزمونهای پارامتریک به مقیاس فاصلهای یا نسبی محدود هستند. 2) متغیر مورد پژوهش در جامعه دارای توزیع طبیعی باشد (دلاور، 1388، صص482-481). داده‌های مورد استفاده در این پژوهش به صورت پیوسته و منظم می‌باشد. به عبارت دیگر شرط مقیاس اندازهگیری لازم برقرار می‌باشد. از آنجا که یکی دیگر از شروط استفاده از آزمونهای پارامتریک، نرمال بودن توزیع داده‌هاست؛ لذا برای بررسی این پیشفرض از آزمون کالموگروف– اسمیرونوف استفاده شده است. هدف از انجام این آزمون این است که مشخص شود آیا دادهها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه.
با توجه به نتایج آزمون کالموگروف- اسمیرونوف در جدول (6-4) میتوان اظهار نمود که همه متغیرهای سلامت سازمانی(و زیرمقیاس های آن)، یگانگی فرد-سازمان(و زیرمقیاس های آن) و اخلاق حرفه ای( و زیرمقیاس های آن) نرمال می‌باشد؛ زیرا سطح معناداری کلیه مقادیر Z در هر یک بزرگتر از 05/0 می‌باشد(05/0p>). بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که از آزمون های پارامتری برای تحلیل سؤال ها و فرضیه های تحقیق می توان استفاده کرد.
3-4. تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش:
سؤال اول) وضعیت سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی شهر همدان چگونه است؟
وضعیت سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان ازدیدگاه دبیران:
جدول (7-4) وضعیت سلامت سازمانی از نظر دبیران با استفاده از آزمون t تک گروهی:
متغیرها میانگین مشاهده شده انحراف استاندارد میانگین آماری مقدار آمارهt درجه آزادی سطح معناداری
سلامت سازمانی 51/2 40/0 5/2 507/0 279 613/0