ب. شایستگی تربیتی :
استادی که از نظر پداگوژیکی دارای شایستگی است دانش آموزان را با اهداف درسی آشنا می سازد، از راهبر دهای آموزشی متنوع آگاه است و بر پایه نتایج پژوهش ها از آن دسته از روش های آموزشی استفاده می کند که در کمک به دانش آموزان در نیل به اهداف آموزشی اثربخش هستند.
ج. نحوه برخوردبا موضوعات حساس:
موضوعاتی که احتمالاً برای دانش آموزان حساس است یا دانش آموزان با چنین موضوعاتی راحت نیستند، توسط معلم به شکلی باز، صادقانه و مثبت مطرح خواهد شد.
د. احترام به همکاران:
یک معلم احترام همکارانش رعایت و با آنان در جهت تقویت رشد دانش آموزان به طور تیمی تلاش می‌کند.
و. احترام نهادن به مؤسسه وسازمان:
در راستای رشد و توسعه دانشجو، یک معلم از اهداف، سیاستها و استانداردهای آموزشی مؤسسه ای که در آن به تدریس اشتغال دارد، آگاهی دارد و آنها را مراعات می‌کند.
ح. احترام به دانش آموزان :
برای اجتناب از تضاد منافع، یک معلم وارد نقش روابط دوگانه با دانش آموزان نمی گردد که احتمالاً مانع رشد دانش آموز میگردد یا به تمایلات واقعی و فرضی از جانب معلم منجر میگردد. این اصل به معنای آن است که مسئولیت معلم برای حفظ روابط با دانش آموزان بر اهداف پداگوژیکی و شرایط آکادمیک متمرکز است. نمرات دانش آموزان، سوابق حضور واطلاعات خصوصی آنان به عنوان ابعادی محرمانه و شخصی رفتار میگردد و فقط در صورت اجازه دانش آموز یا برای مقاصد آکادمیک قانونی و یا اگر در صورت وجود زمینه های قابل قبولی مبنی بر اینکه نشر چنین اطلاعاتی به نفع دانش آموزان خواهد بود و یا مانع صدمه رساندن به دیگران خواهد گردید، نشر می یابند.
توصیف اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن (اقتباس از مورای و همکارانش، 1996 به نقل از عزیزی،1388)
جدول (2-2) اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقص آن
نام اصل توصیف موارد شمول مصادیق نقض این اصل
. 1- شایستگی تخصصی (اشراف بر محتوای دروس) دانش موضوعی یک معلم در سطح بالایی قرار دارد و تضمین می‌کند که محتوای واحد درسی جدید، معتبر، جامع و متناسب با جایگاه واحد درسی در درون رشته مورد مطالعه دانش آموز می باشد.
• تدریس دروسی که معلم در آن حوزه دانش کافی و یا
تخصص ندارد؛
• تفسیر نادرست شواهد پژوهش برای تبیین مواضع تئوری
معلم؛
• تدریس فقط بخشی از مطالب و موضوعات درسی که مورد
علاقه مدرس است
2. شایستگی پداگوژیکی (تربیتی) معلمی که از نظر پداگوژیکی(تربیتی) دارای شایستگی است دانش آموزان را با اهداف درسی آشنا میسازد، از راهبر دهای آموزشی متنوع آگاه است و بر پایه نتایج پژوهش ها از آن دسته از روش های آموزشی استفاده می کند که در کمک به دانش آموزان در نیل
به اهداف آموزشی اثربخش هستند. • استفاده از روش تدریس یا روش ارزشیابی ناهماهنگ با
اهداف آموزشی؛
• ناتوانی در فراهم کردن فرصت کافی برای دانش آموز که
مهارت های ضروری در اهداف آموزشی که در آزمون پایانی نیز
طرح خواهد شد را تمرین کنند و یا یاد بگیرند.