تحقیق درباره روابط اجتماعی، مالکیت معنوی

3. نحوه برخورد با موضوعات حساس موضوعاتی که احتمالاً برای دانش آموزان حساس است یا دانش آموزان با چنین موضوعاتی راحت نیستند، توسط معلم به شکلی باز، صادقانه و مثبت مطرح خواهد شد. • عدم طرح دلایل و ضرورت تبیین این موضوعات و زمینه ها در کلاس؛
• بی توجهی به زمینه های متفاوت اجتماعی، فرهنگی و مذهبی دانش آموزآن هنگام طرح چنین موضوعاتی؛
• ندادن فرصت برای طرح سایرمواضع و تفاسیر ازموضوع
بیان مباحث به اشکال توهین آمیزدر کلاس
4- رشد و توسعه دانشجویان
مسئولیت اصلی معلم مشارکت در توسعه فکری وعقلی دانش آموزان دانش آموزان حتی المقدور در حوزه تخصصی معلم و اجتناب از انجام رفتارهای نامناسب و تبعیض آمیز است که باعث کاهش رشد دانش آموز می گردد.
عدم آمادگی معلم هنگام حضور در کلاس ناتوانی در طراحی اثر بخش آموزشی؛
واداشتن دانش آموزان به پذیرش ارزش و یا نقطه نظرات خاصی؛
ناتوانی در ارائه تفاسیر تئوریکی جایگزین؛
اعمال تبعیض جنسیتی یا نژادی؛
نسبت دادن عبارات موهن به دانش آموزان؛
انتفاع کلی و انحصاری معلم از حق مالکیت معنوی آثاری که توسط یا با همکاری دانش آموزان طراحی واجرا گردیده است؛
کوتاهی معلم در ابلاغ دیون علمی و فکری خود به دانش‌آموزان؛
تعیین تکالیفی که به اهداف آموزشی درس مرتبط نیست؛
5. روابط دوگانه با دانشجویان برای اجتناب از تضاد منافع، یک استاد وارد نقش روابط دوگانه با دانش آموزانمی گردد که احتمالاً مانع رشد دانش آموزمی گردد یا به تمایلات واقعی و فرضی از جانب معلم منجر می گردد. این اصل به معنای آن است که مسئولیت معلم برای حفظ روابط با دانش آموزان بر اهداف پداگوژیکی و شرایط آکادمیک متمرکز است • پذیرش نقش آموزش و یا ارزیابی تحصیلی یکی از اعضای
خانواده معلم، یک دوست نزدیک و یا افرادی که مشتری،
مراجع و یا همکار تجاری استاد می باشند؛
• روابط اجتماعی گسترده بیرون از کلاس با دانش آموز خواه به صورت فردی خواه به صورت تیمی، قرض دادن به دانش‌آموز یا قرض گرفتن از او؛
• دادن هدیه به دانش آموز و یا پذیرش هدیه از طرف او
6. حفظ اسراردانشجو و محرمانه نگهداشتن آنها با نمرات دانش آموزان، سوابق حضور واطلاعات خصوصی آنان به عنوان ابعادی محرمانه و شخصی رفتارمی گردد و فقط در صورت اجازه دانش آموز یا برای مقاصد آکادمیک قانونی و یا اگر در صورت وجود زمینه های قابل قبولی مبنی بر اینکه نشر چنین اطلاعاتی به نفع دانش آموزخواهد بود و یا مانع صدمه رساندن به دیگران خواهد گردید، نشر می یابند. • ارائه سوابق علمی دانش آموز به یک کارفرما، محقق یا کاوشگر خصوصی بالقوه؛
• بحث و گفتگو در خصوص نمرات و یا مسائل علمی یک دانش آموز با یک معلم دیگر؛
• استفاده آموزشی و یا پژوهشی نمودن استاد از تجارب دانش‌آموز؛
7. رعایت حرمت و احترام همکاران یک معلم احترام همکارانش را رعایت می کند و با آنان در جهت تقویت رشد دانش آموزان به طور تیمی تلاش می کند. • بیان نسبت های ناصواب در کلاس درس در خصوص صلاحیت
معلم دیگر (غیبت سایر اساتید در کلاس درس)
• زیر سؤال بردن عملکرد معلمان در دروس قبلی؛
• رد درخواست دانش آموزان برای اخذ واحد درسی با معلمان سایر گروه های آموزشی صرفاً به دلیل اغراض شخصی.

                                                    .