تحقیق درباره روش های آمار استنباطی، تعهد نسبت به سازمان

شاخص ها تعدادسؤال ها شماره سؤال ها
توانمندی های حرفه ای 7 7-6-5-4-3-2-1
احترام وتعهد نسبت به دانش آموزان 10 17-16-15-14-13-12-11-10-9-8
احترام نسبت به همکاران 2 19-18
احترام وتعهد نسبت به سازمان 3 22-21-20
6-3. روایی و پایایی پرسشنامه ها
الف. روایی پرسشنامه ها
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر، و نه متغییر دیگری را اندازه گیری کند(هومن، 1391). مقصود از روایی این است که آیا ابزار اندازه‌گیری می‌تواند خصیصه و ویژگی‌ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ (خاکی، 1382). روش‌های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه‌گیری وجود دارد که یکی از آنها روایی محتواست.
روایی محتوایی یک آزمون توسط افراد متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود (سرمد، بازرگان و حجازی، 1389). علی‌رغم اینکه هر سه پرسشنامه این پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است و از روایی لازم برخوردار می‌باشد، در این تحقیق نیز برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روش روایی محتوا و با بهره‌گیری از دیدگاه متخصصان رشته مدیریت استفاده شد.
ب. پایایی پرسشنامه ها
مقصود از پایایی یا اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگرخصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گرفته شود، نتایج مشابه تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است( هومن،1391)
برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شده است.در جدول(6-3) به تفکیک پایایی سه پرسشنامه نشان داده شده است.
جدول( 6-3) اطلاعات مربوط به پایایی پرسشنامه های سلامت سازمانی ،یگانگی فرد – سازمان و اخلاق حرفه ای
متغیرها تعداد گویه ها آلفای کرونباخ
سلامت سازمانی 44 87/0
یگانگی فرد – سازمان 54 88/0
اخلاق حرفه ای 22 90/0
با توجه به توضیحات ارائه شده، می توان گفت؛ پرسشنامه ها دارای روائی و اعتبار لازم بوده و می‌توان نسبت به درستی و ثبات یافته های پژوهش و قابلیت تعمیم پذیری و نتایج آن اطمینان داشت.
7-3. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی با استفاده از (جدول، فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و روش های آمار استنباطی با بهره‌گیری از( آزمون کالموگروف – اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T تک گروهی، دوربین واتسون و تحلیل رگرسیون چند‌متغیره گام به گام) صورت گرفته است.
آزمون کالموگروف – اسمیرونوف: هدف از به کارگیری این آزمون این است که مشخص شود آیا داده‌ها از وضعیت نرمال برخوردارند یا خیر؟
آزمون ضریب همبستگی پیرسون: هدف از به کارگیری این آزمون، بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر است. با توجه به آنکه داده‌ها دارای مقیاس پیوسته (فاصله‌ای) می‌باشند و از توزیع نرمال برخوردارند، لذا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
آزمون T تک گروهی: به منظور مقایسه میانگین مشاهده شده متغیرهای سلامت سازمانی، یگانگی فرد-سازمان و اخلاق حرفه ای با میانگین فرضی، از این آزمون استفاده شده است.
آزمون دوربین واتسون: یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین- واتسون استفاده می‌شود.
تحلیل رگرسیون چند‌متغیره: به منظور پیش‌بینی متغیرهای وابسته پژوهش از روی مؤلفه‌های متغیر ملاک یا پیش‌بین‌ از این آزمون استفاده شده است(هومن،1391).

                                                    .