تحقیق درباره قوانین اخلاق حرفه ای، مفهوم اخلاق حرفه ای

استاندارد های اخلاق حرفه ای به مجموعه ای از اصول اطلاق می شوند که در صورت پیروی از آن، ارزش ها یی چون اعتماد، رفتار مناسب کاری، انصاف و مهربانی ارتقا می یابند. چنین استانداردهایی در حوزه آموزش به مفهوم پاسخگویی متقابل و پاسخگویی افرادی که متولی نیل به یک آموزش کیفی هستند، می باشد. هدف کلی این استانداردها بهبود تعهد، تلاش وکارایی در خدمات افراد درگیر در حرفه معلمی و ارائه راهنمایی های حرفه ای به آنان از طریق تدوین هنجا رهای رفتار حرفه‌ای می باشد.
اخلاق حرفه ای به بررسی چالش های اخلاقی ای که توسط شاغلین حرفه ها، نظیر پزشکان، پرستاران، وکلا، کارگران و… تجربه می شوند، می پردازد و به دنبال مطالعه و فهم مبانی ارزش ها و الزامات حرفه ای است (عزیزی،1389).
مفهوم اخلاق حرفه ای از علم اخلاق مشتق شده است و عبارت از مجموعه قوانین اخلاق حرفه ای است که اصولاً از ماهیت یک حرفه یا شغل به دست آمده است (کیچنر، 1986 به نقل از حسینیان، 1385).
به مجموعه ای از کنشها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمانها یا مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد، اخلاق حرفه ای گویند. این اخلاق در برگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و سلوک، و دستورهایی برای اجرای آنهاست (قرامکی، 1382 وژکس، 1355).
و در حقیقت، اخلاق حرفه ای، یک فرایند تفکر عقلانی است که هدف آن محقق کردن این امر است که در سازمان چه ارزش هایی را چه موقع باید حفظ و اشاعه نمود.
اصطلاح اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ویژگیهای سرمایه های انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان و به عنوان نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار، وظیفه و مسئولیت از قرن 18 و 19 میلادی در ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نویسندگان غربی رایج شد.
( دوپری، 1999)، معتقد است که چنانچه سازمانی، به اصول اخلاقی پایبند نبوده وعدالت را رعایت نکند، از ریشه می خشکد. همچنین دوپری مطرح می کند مدیر، مظهرارزش های یک سازمان است. او براین باوراست که مدیریت موفق، در گرو رابطهی است که بین مدیر و پیروان وجود «مقدس» دارد (عسگری؛ کاظم پور، فتح الله زاده، 1389).
بعضی اخلاق حرفه ای را به مسؤولیت های اخلاقی تعریف نموده اند که به بیان مسؤولیت و وظایف اخلاقی سازمان در قبال حقوق محیط داخلی و خارجی می پردازد (قراملکی، 1382).
ابتدا مفهوم اخلاق حرفه‌ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می‌رفت.امروزه نیز عده‌ای از نویسندگان اخلاق حرفه‌ای، از معنای نخستین این مفهوم برای تعریف آن استفاده می‌کنند. اصطلاحاتی مثل work ethics یا professional ethics معادل اخلاق کاری یا اخلاق حرفه‌ای در زبان فارسی است. (آریانپور کاشانی، فرهنگ جامع، ذیل واژه.)
علم اخلاق قرنها قبل از میلاد مسیح در مشاغل و حرف گوناگون وارد شده است. اولین قانون تدوین شده در زمینه اخلاق حرفه ای به سوگندنامه پزشکی بقراط در یونان باستان برمیگردد که در آن وظایف و مسئولیتهای اخلاقی پزشکان مشخص شده بود (حسینیان، 1385).
تعریف‌های مختلفی اخلاق حرفه‌ای ارائه شده است:
الف) اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو؛
ب) اخلاق حرفه‌ای یکی از شعبه‌های جدید اخلاق است که می‌کوشد به مسائل اخلاقی حرفه‌های گوناگون پاسخ داده و برای آن اصولی خاص متصور است.
ج) اخلاق حرفه‌ای به مسائل و پرسش‌های اخلاقی و اصول و ارزش‌های اخلاقی یک نظام حرفه‌ای می‌پردازد و ناظر بر اخلاق در محیط حرفه‌ای است.
د) مقصود از اخلاق حرفه‌ای مجموعه قواعدی است که باید افراد داوطلبانه و براساس ندای وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفه‌ای رعایت کنند؛ بدون آن‌ که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات‌های قانونی دچار شوند.
اخلاق حرفه‌ای، به منزله شاخه‌ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی می‌دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین‌شده همراه با اخلاق خاص است ( قراملکی به نقل از امیری، همتی، مبینی،1391).
در تعریف اخلاق حرفه‌ای به موارد زیر اشاره شده است:
1. اخلاق حرفه‌ای رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است.
2. اخلاق حرفه‌ای مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام‌دادن کارهای حرفه‌ای است.
3. اخلاق حرفه‌ای رشته‌ای از دانش اخلاق است که به مطالعه روابط شغلی می‌پردازد.
4. اخلاق حرفه‌ای عبارت است از مجموعه‌ای از قوانین که در وهله اول از ماهیت حرفه و شغل به دست می‌آید.( امیری ، همتی و مبینی،1391).
اخلاق حرفه ای رشته ای از دانش اخلاقی است که ارتباط شغل ها را مورد مطا لعه قرار داده و به بیان مسؤلیتهای اخلاقی سازمان، تشخیص و حل مسائل اخلاقی در حرفه های گوناگون می پردازد(پینو به نقل از میرکمالی،1392) .
اخلاق حرفه ای به بررسی چالش های اخلاقی ای که توسط شاغلین حرفه ها، نظیر پزشکان، پرستاران، وکلا، کارگران و… تجربه می شوند، می پردازد و به دنبال مطالعه و فهم مبانی ارزش ها و الزامات حرفه ای است. به مجموعه ای از کنشها و واکنشهای اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازما نها یا مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود دراجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد، اخلاق حرفه ای گویند. این اخلاق در برگیرنده مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و سلوک، و دستورهایی برای اجرای آنهاست (قرامکی، 1382 وژکس، 1355 ).
در تعریف دیگری از اخلاق حرفه ای آمده اخلاق یک شغل و حرفۀ معین، قانونی است که به وسیله آن افعال را منظم می کند و استانداردهایی برای افرادش قرار می دهد.
برطبق تعریف فوق می توانیم در مشاغل و حرَف مختلف با تعیین و تدوین آیین نامه های اخلاقی و محدوده مسائل اخلاقی هر حرفه را با توجه به منافع و مقررات حاکم بر حرفه موردنظر، راه را برای پیشبرد اهداف تعیین شده در آن حرفه هموارتر نماییم همچنین اخلاق حرفه ای را رشته ای از علم اخلاق دانسته اند که روابط شغلی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد:( شعاری نژاد، به نقل از عاملی، 1388).
در واقع تدوین آیین نامه های اخلاقی، تکلیف افراد هر حرفه را نیز مشخص نموده و روابط آنها را به نظم درمی آورد. همچنین عده ای اخلاق حرفه ای را مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام کارهای حرفه ای دانسته اند (عاملی، 1388).

                                                    .