تحقیق درباره مدارس راهنمایی، سلامت سازمانی

مؤلفهها یگانگی نهادی 50/2 54/0 5/2 298/0 279 766/0
نفوذ مدیر 41/2 62/0 5/2 25/2 279 025/0*
ملاحظه گری 52/2 69/0 5/2 51/0 279 609/0
ساختاردهی 78/2 61/0 5/2 82/7 279 000/0**
حمایت منابع 38/2 61/0 5/2 17/3 279 002/0**
روحیه 50/2 53/0 5/2 13/0 279 896/0
تاکید علمی 46/2 44/0 5/2 29/1 279 196/0
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح01/0 معنادار است.
بر اساس مندرجات جدول (7-4)، میانگین سلامت سازمانی نمونه مورد مطالعه51/2 با انحراف معیار 40/0 به دست آمده است که از میانگین آماری (5/2) بزرگتر است؛ اما تفاوت در سطح (05/0= () معنادار نیست؛ زیرا (5/2p>) بنابراین نتیجه گرفته می شود که میزان سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان در حد متوسط(5/2) است. همچنین میانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفه های سلامت سازمانی به شرح زیر است:
1) میانگین مؤلفه یگانگی نهادی 50/2 با انحراف معیار 54/0 به دست آمده است که برابر میانگین آماری(5/2) است؛ بنابراین نتیجه گرفته می شود که میزان سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه یگانگی نهادی در حد متوسط(5/2) است.
2) میانگین مؤلفه نفوذ مدیر 41/2 با انحراف معیار 62/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(5/2) کوچکتر است و این تفاوت در سطح (05/0= () معنادار است؛ زیرا (05/0p<) بنابراین با 95% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان نفوذ مدیر در مدارس راهنمایی شهر همدان کمتر از حد متوسط(5/2) است.
3) میانگین مؤلفه ملاحظهگری 52/2 با انحراف معیار 69/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(5/2) کوچکتر است؛ اما این تفاوت در سطح (05/0= () معنادار نیست؛ بنابراین نتیجه گرفته می شود که میزان سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه ملاحظه گری در حد متوسط(5/2) است.
4) میانگین مؤلفه ساختاردهی 78/2 با انحراف معیار 61/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(5/2) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. زیرا (01/0p<) بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه ساختاردهی بالاتر از حد متوسط(5/2) است.
5) میانگین مؤلفه حمایت منابع 38/2 با انحراف معیار 61/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(5/2) کوچکتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه حمایت منابع کمتر از حد متوسط(5/2) است.
6) میانگین مؤلفه روحیه 50/2 با انحراف معیار 53/0 به دست آمده است که برابر میانگین آماری(5/2) است؛ بنابراین نتیجه گرفته می شود که میزان سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه روحیه در حد متوسط(5/2) است.
7) میانگین مؤلفه تأکید علمی 46/2 با انحراف معیار 44/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(5/2) کوچکتر است؛ اما این تفاوت در سطح (05/0= () معنادار نیست بنابراین نتیجه میگیریم که میزان سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه تأکید علمی در حد متوسط(5/2) است.
با مقایسه خرده مقیاسهای سلامت سازمانی میتوان نتیجه گرفت که بیشترین سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه ساختاردهی و کمترین در مؤلفه نفوذ مدیر است.

نمودار(5-4) توزیع فراوانی سلامت سازمانی دبیران مورد مطالعه به همراه منحنی توزیع نرمال
سوال دوم) – وضعیت یگانگی فرد- سازمان مدارس راهنمایی شهر همدان از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی شهر همدان چگونه است؟
وضعیت یگانگی فرد- سازمان در مدارس راهنمایی شهر همدان ازدیدگاه دبیرانمقطع:
جدول(8-4) وضعیت یگانگی فرد-سازمان از نظر دبیران با استفاده از آزمونt تک گروهی:
متغیرها میانگین مشاهده شده انحراف استاندارد میانگین آماری مقدار آمارهt درجه آزادی سطح معناداری
یگانگی فرد- سازمان 25/3 46/0 3 26/9 279 000/0**
مؤلفهها معیارهای فردی دانش 38/3 67/0 3 42/9 279 000/0**
مهارتها 31/3 70/0 3 39/7 279 000/0**

                                                    .