تحقیق درباره موفقیت سازمان، شرایط اجتماعی

عده ای برآنند که شاید از طریق برشمردن مؤلفه های نمی توان به نحو تحلیلی و پیشین به تعریف دقیقی از حرفه دست یافت بلکه باید آن را از طریق مصادیق مورد تحلیل قرار داد (تعریف به مصداق).چنین تحلیلی می تواند حرفه را به فرایند تعریف کند. در این صورت، رهیافت جامعه شناختی به آنچه حرفه تلقی می شود رهگشاست(قراملکی،1391).
به همین دلیل فریدسن فرایندی راکه ازطریق آن یک شغل به حرفه می انجامد، معرف حرفه می خواند یعنی تامل دراینکه چگونه گروه خاص شغلی به منزلت حرفه ای دست می یابند. حرفه، شغلی است که به منزلت حرفه ای رسیده است واین فرایند با شرایط اجتماعی گره می خورد. شرایط اجتماعی نیز متنوع است. درکشورهای انگلیسی، آمریکایی صنعتی، منزلت حرفه ای بیش ازتخصص معرفتی به مهارت شغلی وابسته است. در این رهیافت، تعریف چدویک قابل تامل است: حرفه نوع خاصی از فعالیت است که فرد به وسیله آن از منزلت و اعتبار خاصی برخوردارمی شود وبه آداب و اخلاق خاصی متعلق می گردد. براین مبنا، با دیویس می توان هم سخن شد که کارگر وکارمند نیز حرفه ای می شوند اگر کارخود را به نحو خاصی انجام دهند.
بر اساس سخن دیویس به جای تعریف حرفه، می توان از اوصاف آدمهای حرفه ای سخن گفت. این اوصاف حرفه ای ها را نباید اخلاق حرفه ای پنداشت. توصیف زیر، خصلتها و اوصاف حرفه ای ها را، با عنوان اخلاق حرفه ای، آورده است: حرفه ای کسی است که توانمندی خودرادر پایبندی به قانون مندی و نظام مندی حرفه میداند، میسازد، تقویت می‌کند و حفظ می‌کند. حرفه ای کسی است که افعال «دانستن، خواستن، توانستن» رادر حرفه باور دارد و شخص حرفه ای کسی است که خود شناسی، خودسازی و خودباوری، را لازمه حرفه ای شدن و حرفه ای ماندن می داند.
حرفه ای کسی است که”مدبر” دارای منش،دانش، بینش وروش حرفه ای. حرفه ای کسی است که موفقیت خود را در حرفه حاصل پیوند و یکپارچگی ” عقیده،عشق، عرضه وعمل حرفه ای ” می یابد و می داند.
حرفه ای کسی است که ” کار، پیکار، ابتکار و پشتکار” رااجزای نظام کسب و کار خود می داند و می کوشد با درستکاری و همکاری با دیگران به اهداف حرفه ای خود دست یابد. حرفه ای کسی است که کاسبکار در حرفه خویش است یعنی همواره در جستجوی کسب فرصتها و ایده ها و کارآفرینی برای ایجاد ارزش روی این فرصتها و ایده ها و فرصت سازیهای تازه است.
حرفه ای کسی است که مهمترین منبع زندگی یعنی عمر خود را در حرفه ای که متناسب با عقاید و علائق و استعدادهای اوست بجا و به اندازه و به موقع استفاده می کند. حرفه ای کسی است که به مدیریت حرفه و حرف مدیریت احترام می گذارد( روستا، 1385 به نقل ازقراملکی ).
عده ای این اوصاف را در هفت وصف عمده به نام هفت ت جمع کرده اند (قراملکی، 1391).
شکل(1-2) هفت صفت اخلاقی افراد حرفه ای را نشان می دهد.

1-2. (قراملکی، 1391).
1- توکل: ایمان، اعتقاد و باور نسبت به قدرتی فراتر از همه ی قدرتها وارتباط با تنها بی نیازی است که همه به او نیازمندند و می‌تواند در اوج قله ی پیروزی و بالندگی (خطر غرور و سرمستی ) وعمق درهی شکست ودرماندگی(خطر خود باختگی ) کمک رسان انسان حرفه ای باشد.
انسانها در امور حرفه ای گاهی با موانع، مسائل و گرفتاریها و شکستها روبرو می شوند که نیروی توکل، آنها را از غرق شدن در بحران نجات می دهد زیرا معتقد به دادرس و فریادرس خود در امور زندگی و حرفه ای هستند.
حرفه ای ها با نیروی توکل خدا را حامی، هادی وناظر رفتار خود می دانند. توکل تربیت مبتنی بر ایمان و درستی و نترسیدن از تهدید و زورگوئی است. حرفه ای متوکل رضایت خدا و خلق خدا را لازمهی موفقیت وماندگاری می داند.
2- تعهد: پای بندی دائمی و واقعی به مجموعه ای از اصول و رموز اخلاقی وارزشها، هنجارها، نظام‌مندی وقانونمندی در حرفه.
تعهد حرفه ای یعنی احترام به اخلاق وارزش های حرفه ای و رعایت همگی و همیشگی آنها، شناخت، درک و رعایت اصول و رموز انسانی وحرفه ای.
3-تخصص: حاصل علم و تجربه تخصص است ودر واقع بیان گر مجموعه ای از معلومات، مهارتها، دانش، اطلاعات و آگاهیها و روزآمد کردن آنهاست. تخصص باعث بهره وری بیشتر و نتیجه گیری بهتر می شود زیرا منابع گوناگون در حد واندازه و جای درست بکار گرفته می شوند واز هرزه رفتن آنها جلوگیری می گردد.
تخصص عاملی برای کاهش هزینه ها و افزایش فایده ها با استفاده از فراگرفته های علمی و تجربی است. از طریق فراگیری و یادگیری دائمی برای ارزش آفرینی بیشتر است.
4- تعلق: علاقه، اشتیاق، دلبستگی، عشق ورزی، انگیزه وروحیه حرفه ای تعلق است.
تعلق حرفه ای باعث شادابی، پویای، امیدواری و امید آفرینی و بالندگی و برازندگی می شود. زیرا تعلق یعنی عشق ورزیدن با همه ی وجود و عاشق بودن برای همیشه که خود بزرگترین نیروها و انرژی‌ها را برای تحول در حرفه به وجود می آورد.
5- تداوم: پایداری و ماندگاری در حرفه و حفظ ارتباط با حرفه ای ها، باعث وسعت دید، احاطه بر حرفه، اعتبار برای حرفه ای ها و آرامش، احترام و اعتماد در مخاطبین می شود.تداوم باعث تحکیم و تقویت ارتباطات، اطلاعات و معلومات فرد حرفه ای می شود و نقش مهمی در بهپوئی و تحول دارد و باعث پیوند مناسب گذشته، حال وآینده است.
6- تحول: خون تازه در رگهای زندگی حرفه ای باعث طراوت، شادابی، اثر بخشی و ثمربخشی بیشتر و خلاقیت ونوآوری می شود. تحول میدان فرصتها و ایده های تازه برای مزیت حرفه ای و باعث رشد و پیشرفت و توسعه است. تحول در افراد حرفه ای معمولا بر اساس میل و اراده و قوت و تشنگی است ونه مقاومت وسهل انگاری و رخوت و خستگی و یا تسلیم در برابر اتفاقات و اضطرارها. حرفه ای‌ها تحول گرا، تحول آفرین و تحول پذیر هستند و پویایی را لازمه پایایی در حرفه می دانند.
7-تکامل: انسان موجودی بسیار توانمند است که درصد بسیار نا چیزی از استعدادها، توانایی ها و انرژی های خود را به درستی می شناسد و از آن استفاده می کند.حرفه ای می کوشد تا شایستگی و قابلیت ریشه ای خود را بیابد و با انتخاب مسیر درست یعنی مسیر متناسب با استعداد، امیال و استفاده از روحیه ی کمال جویی، مسیر حرفه ای را با یادگیری، و مشورت بدرستی طی کند تا خود را به اوج قله‌های پیشرفت و درجه اجتهاد و کمال برساند. حرفه ای ماندن نتیجه کمال جویی همیشگی است (قراملکی، 1391).
2-4-9. اخلاق حرفه ای
در ابتدا مفهوم اخلاق حرفه‌ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می‌رفت. اخلاق حرفه ای مهمترین متغییر در موفقیت سازمان است (باقری و همکاران،1389).

دسته‌بندی نشده