تحقیق درباره مولفه های سلامت سازمانی، توانایی کارکنان

6-1. فرضیه ها پژوهش
1- بین سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان رابطه وجود دارد.
2- بین یگانگی فرد – سازمان و اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان رابطه وجود دارد.
3- بین مولفه های سلامت سازمانی و اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان رابطه وجود دارد.
4- بین مولفه های یگانگی فرد – سازمان و اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان رابطه وجود دارد.
5- بین مولفه های سلامت سازمانی و مولفه های یگانگی فرد – سازمان مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان رابطه وجود دارد.
7-1. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-7-1. تعاریف مفهومی
الف) سلامت سازمانی
به عقیده مایلز، (به نقل ازهوی وفلدمن ، 1996) سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. سلامت سازمانی نشانه‌ای از کار در شرایط سالم و در باره به حداکثر رساندن سلامتی و رفاه و توانایی کارکنان است (کیت دیویس، به نقل از میر کمالی، 1387). مؤلفه های سلامت سازمانی از نظر هوی و همکاران هفت بعد می‌باشد که عبارتند از: 1- یگانگی نهادی، 2- نفوذ مدیر، 3- ملاحظه گری، 4- ساخت دهی، 5- پشتیبانی منابع، 6- روحیه و 7- تایید علمی.
1- یگانگی نهادی: یگانگی نهادی بر حسب یگانگی مدرسه مورد آزمایش قرار می گیرد، به بیان دیگر یگانگی نهادی، عبارت از توانایی مدرسه برای تطابق با محیط و سازش با روشهایی است که سلامت برنامه آموزشی را حفظ کند. مدارسی که دارای یگانگی نهادی هستند از تقاضای غیرمعقول والدین و محل در امان می باشند (هوی و میسکل ، ترجمه سیدعباس زاده، 1387‌).
2- نفوذ مدیر: عبارت از توانایی مدیر در تأثیر روی تصمیمات مافوق هاست. مدیر با نفوذ، ترغیب کننده بوده و با رئیس خود به طور اثربخشی کار می کند اما در عین حال، در فکر و عمل خود استقلال دارد. از نظر پیتر دراکر شما مجبور نیستید که رئیستان را دوست داشته باشید و او را تحسین کنید، همچنین نباید از او متنفر باشید در هر حال، باید او را به گونهای اداره کنید و در او نفوذ داشته باشید که بتوانید منبعی برای موفقیت شخصی شما و موفقیت سازمان باشد (پیتر دراکر به نقل از لوبوف، ترجمه ایران نژاد، 1372).
3- ملاحظه گری: این بعد سلامت سازمانی به بخش اداری مرتبط بوده و نیاز بیانی می باشد. ملاحظه گری (رعایت) نشان دهنده رفتاری از مدیر است که دوستانه، حمایتی، باز و همکارانه است.
کرمن ملاحظه گری را اینگونه تعریف می کند: این بعد منعکس کننده درجه برخورداری شخص از چنان روابط شغلی است که با اعتماد متقابل، احترام به زیر دستان و رعایت احساسات مشخص می شود. یک نمره بالا بیانگر یک جو همدلی و ارتباط دو سویه است، یک نمره پایین گویای این است که سرپرست در مناسبات خود با اعضای گروه سرد و خشک است (کرمن به نقل از زهرائی، رجایی پور، 1390).
4- ساختدهی: کرمن در تعریف ساختدهی بیان میکند که این بعد منعکس کننده درجه ای است که شخص نقش خود و زیردستانش را برای نیل به هدف مشخص میکند و ساخت میدهد (کرمن، ترجمه شکرکن، 1370).
5- پشتیبانی منابع: پشتیبانی به وسیله منابع، عبارت از میزان تهیه مواد و وسیله لازم و مورد درخواست معلمان است. پشتیبانی منابع به مدرسه هایی اشاره می کند که دارای مواد و وسایل آموزشی لازم بوده و وسایل اضافی دیگر به راحتی قابل وصول است (هوی و میسکل، ترجمه سیدعباسزاده، 1387).
6- روحیه: عبارت از اطمینان، همدردی، اعتماد و احساس انجام کار است که بین هیات آموزشی وجود دارد، اشاره می کند و در این حالت معلمان احساس خوبی به یکدیگر داشته و در عین حال احساس می‌کنند که کار خود را به خوبی انجام می دهند (هوی و میسکل، ترجمه سیدعباس زاده، 1387).
7- تأکید علمی: عبارت از فشار مدرسه برای کسب موفقیت دانش آموزان است. اهداف علمی سطح بالا ولی قابل وصول برای دانش آموزان وضع شده است، محیط یادگیری، منظم و جدی است، معلمان به توانایی دانش آموزان برای موفقیت در یادگیری اعتماد دارند و دانش آموزان نیز سخت کار کرده و به آنهایی که از نظر علمی پیشرفت خوبی دارند احترام قائل هستند (هوی و میسکل، ترجمه سید‌عباس‌زاده، 1387).
ب) یگانگی فرد – سازمان
یگانگی فرد – سازمان در تعریف عمومی یعنی میزان سازگاری فرد و سازمان است. چتمن در سال 1989، یگانگی فرد سازمان را سازگاری بین الگوی ارزش های فردی تعریف می کند. کریستف (1996) یگانگی فرد سازمان درحالت کلی یعنی یگانگی بین افراد و سازمان ها است. مؤلفه های آن بر اساس مدل کریستف به دو بعد: معیار های فردی (دانش، مهارتها، توانایی، ویژگیهای شغلی، علایق، شخصیت) و معیارهای سازمانی (اهداف و ارزشها ) تقسیم می شود (اردلان، 1391).
دانش: به عنوان یک گروه اطلاعات تعریف شده است که به طور مستقیم برای عملکرد یک وظیفه به ‌کار ‌برده می شود.
مهارتها: در اصطلاح فعالیت های یادگرفته شده، قابل مشاهده و روانی – حرکتی تعریف شده است.
توانایی: خصوصیات روانی است (مثل توانایی شمارش کردن و …) که در افراد متفاوت است که تلاش‌ها را به سوی تغییر حرکت می دهد.
شخصیت: تکرار اجتماعی (روابط) و طبیعت ذاتی (درونی) یک فرد است که شامل خصوصیات یا ثبات در رفتار اجتماعی فرد است (تام، 1971).
ارزشها: یک عقیده مداوم که شکل خاصی از رفتار است یا وضع نهایی موجود است که به طور ترجیح شخصی یا اجتماعی برای مخالفت یا تبدیل شکل رفتار یا وضع نهایی موجود می باشد. تعریف گسترده از ارزش ها شامل عقاید، نگرش‌ها، نیازها، علایق، ترجیحات، استانداردها یا معیار و مفاهیم مطلوب است. مثل درستی، عدالت، تمایل به موفقیت می باشد ( اردلان، 1391).
اهداف: مقصد، وظیفه، مهلت، مقصود، هدف. چیزی که فرد می خواهد به آن برسد (کریستف به نقل از نظری، 1391).

                                                    .