تحقیق درباره میزان تحصیلات، سلامت سازمانی

1-7-5. محدودیتهای تحت کنترل محقق 158
2-7-5. محدودیتهای خارج از کنترل محقق 159

عناوین فهرست نمودارها و اشکال صفحه
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 8
شکل (1-2) هفت صفت اخلاق حرفه ای …………………………………………………………………………………73
نمودار (1-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت …………………………………………… 124
نمودار (2-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن ………………………………………………. 125
نمودار (3-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات ………………………………. 126
نمودار( 4-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………127
نمودار (5-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه ………………………………………………..128
نمودار( 6-4) توزیع نرمال سلامت سازمانی ……………………………………………………………………………132
نمودار( 7-4) توزیع نرمال یگانگی فرد-سازمان …………………………………………………………………….. 134
نمودار (8-4) توزیع نرمال اخلاق حرفه ای……………………………………………………………………………. 137
عناوین فهرست جداول صفحه
جدول (1-2) اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن ………………………………………………… 83
جدول (1-3) توزیع جامعه آماری پژوهش به تفکیک جنسیت ………………………………………………… 115
جدول (2-3) نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………. 116
جدول (3-3) توزیع گویه های پرسشنامه سلامت سازمانی ………………………………………………………………… 117
جدول( 4-3) توزیع گویه های پرسشنامه یگانگی فرد-سازمان به تفکیک معیارهای فردی و
معیارهای سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………… 118
جدول (5-3) توزیع گویه های پرسشنامه اخلاق حرفه ای ……………………………………………………………….. 119
جدول( 6-3) اطلاعات مربوط به پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی و یگانگی فرد –سازمان
و اخلاق حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………………120
جدول(1-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس ………………………………………… 123
جدول( 2-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن ………………………………….. 124

                                                    .