تحقیق درباره نتایج تحلیل رگرسیون، تعهد نسبت به سازمان

مؤلفهها توانمندی حرفه ای 60/3 66/0 3 08/15 279 000/0**
احترام و تعهد نسبت به دانش آموزان 80/3 72/0 3 54/18 279 000/0**
احترام به همکاران 67/3 75/0 3 96/14 279 000/0**
احترام و تعهد نسبت به سازمان 38/3 01/1 3 40/6 279 000/0**
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح01/0 معنادار است.
بر اساس داده های جدول (9-4)، میانگین اخلاق حرفه ای نمونه مورد مطالعه 61/3 با انحراف معیار 47/0 به دست آمده است که از میانگین آماری (3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان اخلاق حرفه ای دبیران مدارس راهنمایی شهر همدان بالاتر از حد متوسط(3) است. همچنین میانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفه های اخلاق حرفه ای به شرح زیر است:
1) میانگین مؤلفه توانمندی حرفه ای 60/3 با انحراف معیار 66/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان اخلاق حرفه ای دبیران در مؤلفه توانمندی حرفه ای بالاتر از حد متوسط(3) است.
2) میانگین مؤلفه احترام و تعهد نسبت به دانش آموزان 80/3 با انحراف معیار 72/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان اخلاق حرفه ای دبیران در مؤلفه احترام و تعهد نسبت به دانش آموزان بالاتر از حد متوسط(3) است.
3) میانگین مؤلفه احترام به همکاران 67/3 با انحراف معیار 75/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان اخلاق حرفه ای دبیران در مؤلفه احترام به همکاران بالاتر از حد متوسط(3) است.
4) میانگین مؤلفه احترام و تعهد نسبت به سازمان 38/3 با انحراف معیار 01/1 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان اخلاق حرفه ای دبیران در مؤلفه احترام و تعهد نسبت به سازمان بالاتر از حد متوسط(3) است.

نمودار(7-4) توزیع فراوانی اخلاق حرفه ای دبیران مورد مطالعه به همراه منحنی توزیع نرمال
سؤال4) کدامیک از مؤلفه های سلامت سازمانی پیش بینی کننده بهتری برای اخلاق حرفه ای می باشند؟
جدول(10-4) نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر ابعاد سلامت سازمانی بر اخلاق حرفه ای دبیران مدارس راهنمایی شهر همدان:
مدل ضریب همبستگی (R) ضریب تعیینR2 ضریب تعیین اصلاح شدهR2 دوربین واتسون F سطح معناداری
ساختاردهی 263/0 069/0 066/0 56/1 63/20 000/0
پشتیبانی منابع 249/0 087/0 080/0
20/13 000/0
مدل ضرایب غیراستاندارد ضرایب‌استاندارد t سطح معناداری
مفروضه های هم‌خطی
B میانگین‌خطای استاندارد Beta
تولرنس
Tolerance تورم‌واریانسVIF
مقدار ثابت 936/2 135/0
67/21 000/0
ساختاردهی 142/0 051/0 184/0 76/2 006/0 744/0 34/1