تحقیق درباره نتایج تحلیل رگرسیون، رگرسیون گام به گام

پشتیبانی منابع 119/0 051/0 155/0 33/2 020/0 744/0 344/1
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح 01/0 معنادار است.
به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های سلامت سازمانی بر اخلاق حرفه ای دبیران مدارس راهنمایی شهر همدان، اقدام به آنالیز رگرسیون چندمتغیره از نوع گام به گام گردید. در ابتدا اخلاق حرفه ای به عنوان متغیر ملاک و مؤلفههای سلامت سازمانی (یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساختاردهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تأکید علمی) به عنوان متغیرهای پیشبین در نظر گرفته شد. براساس اطلاعات جدول(10-4)، Fمشاهده شده در سطح (01/0= () معنادار بوده، بنابراین معادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری بوده است. همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون (در بازه 5/1 تا 5/2) بدست آمد که استقلال خطاها را نشان می دهد و براساس شاخص‌های هم خطی بودن؛ بین متغیرهای پیش بین همخطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا است. و شرط نرمال بودن متغیرها نیز برقرار است(مراجعه به جدول6-4). بنابراین شرایط استفاده از رگرسیون برقرار می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در جدول(10-4) نشان داد که به ترتیب بعد ساختاردهی و بعد پشتیبانی منابع بیشترین تأثیر را بر اخلاق حرفه ای داشته و وارد مدل شدند و مشخص شد سایر مؤلفه های سلامت سازمانی تاثیر چندانی در مدل رگرسیون نداشته و حذف شدند. بنابراین نتایج جدول بیانگر آن است که 9/6درصد از تغییرات اخلاق حرفه ای توسط مؤلفه ساختاردهی و 7/8 درصد توسط مؤلفه پشتیبانی منابع تبیین میگردد. همچنین سهم مؤلفه ساختاردهی 4/18درصد و مؤلفه پشتیبانی منابع 5/15درصد می‌باشد. مدل نهایی عبارت است از:
936/2 +( پشتیبانی منابع) 155/0 +(ساختاردهی) 184/0 = اخلاق حرفه ای
سؤال4) کدامیک از مؤلفه های یگانگی فرد- سازمان پیش بینی کننده بهتری برای اخلاق حرفهای می باشند؟
جدول (11-4) نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر ابعاد یگانگی فرد- سازمان بر اخلاق حرفه ای دبیران مدارس راهنمایی شهر همدان:
مدل ضریب همبستگی (R) ضریب تعیینR2 ضریب تعیین اصلاح شدهR2 دوربین واتسون F سطح معناداری
ارزشها 377/0 142/0 139/0 70/1 98/45 000/0
ویژگی های شغلی 403/0 162/0 156/0
86/26 000/0
مدل ضرایب غیراستاندارد ضرایب‌استاندارد t سطح معناداری
مفروضه های هم‌خطی
B میانگین‌خطای استاندارد Beta
تولرنس
Tolerance تورم‌واریانسVIF
مقدار ثابت 577/2 155/0
68/16 000/0
ارزشها 213/0 033/0 357/0 43/6 000/0 981/0 019/1
ویژگی های شغلی 098/0 038/0 145/0 60/2 010/0 981/0 019/1
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح 01/0 معنادار است.
به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های یگانگی فرد- سازمان بر اخلاق حرفه ای دبیران مدارس راهنمایی شهر همدان، اقدام به آنالیز رگرسیون چندمتغیره از نوع گام به گام گردید. در ابتدا اخلاق حرفه ای به عنوان متغیر ملاک و مؤلفههای یگانگی فرد- سازمان (دانش، مهارتها، ویژگی های شغلی، علائق، شخصیت، اهداف و ارزشها) به عنوان متغیرهای پیشبین در نظر گرفته شد. براساس اطلاعات جدول(11-4)، Fمشاهده شده در سطح(01/0 = () معنادار بوده، بنابراین معادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری بوده است. همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون (در بازه 5/1 تا 5/2) بدست آمد که استقلال خطاها را نشان می دهد و براساس شاخص‌های هم خطی بودن؛ بین متغیرهای پیش بین همخطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا است. و شرط نرمال بودن متغیرها نیز برقرار است(مراجعه به جدول6-4). بنابراین شرایط استفاده از رگرسیون برقرار می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در جدول(12-4) نشان داد که به ترتیب بعد ارزشها و بعد ویژگی های شغلی بیشترین تأثیر را بر اخلاق حرفه ای داشته و وارد مدل شدند و مشخص شد سایر مؤلفه های یگانگی فرد- سازمان تاثیر چندانی در مدل رگرسیون نداشته و حذف شدند. بنابراین نتایج جدول بیانگر آن است که 377/0درصد از تغییرات اخلاق حرفه ای توسط مؤلفه ارزشها و 403/0 توسط مؤلفه ویژگی های شغلی تبیین میگردد. همچنین سهم مؤلفه ارزشها 7/35 درصد و سهم مؤلفه ویژگی های شغلی 5/14درصد می‌باشد. مدل نهایی عبارت است از:
577/2 +(ویژگی های شغلی) 145/0 +(ارزشها) 357/0 = اخلاق حرفه ای
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش:
فرضیه اصلی) بین سلامت سازمانی، یگانگی فرد-سازمان با اخلاق حرفه ای مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران دوره متوسطه اول شهر همدان رابطه وجود دارد.
جدول (12-4) ضریب همبستگی بین سلامت سازمانی و یگانگی فرد-سازمان با اخلاق حرفه ای در مدارس دوره متوسطه اول شهر همدان از دیدگاه دبیران:
متغیر تعداد ضریب همبستگی سطح معناداری

                                                    .