تحقیق درباره ویژگی های شغلی، مدارس راهنمایی

ویژگی های شغلی 13/3 69/0 3 30/3 279 001/0**
علایق 17/3 63/0 3 74/4 279 000/0**
شخصیت 25/3 85/0 3 02/5 279 000/0**
معیارهای فردی 25/3 46/0 3 05/9 279 000/0**
معیارهای سازمانی اهداف 11/3 78/0 3 49/2 279 013/0*
ارزشها 42/3 78/0 3 06/9 279 000/0**
معیارهای سازمانی 27/3 66/0 3 79/6 279 000/0**
* در سطح 05/0 معنادار است. ** در سطح01/0 معنادار است.
بر اساس مندرجات جدول (8-4)، میانگین یگانگی فرد-سازمان نمونه مورد مطالعه25/3 با انحراف معیار 46/0 به دست آمده است که بزرگتر از میانگین آماری (3) است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان یگانگی فرد-سازمان مدارس راهنمایی شهر همدان بالاتر از حد متوسط(3) است. همچنین میانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفه های یگانگی فرد-سازمان به شرح زیر است:
1) میانگین مؤلفه دانش 38/3 با انحراف معیار 67/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است، بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان دانش مدارس راهنمایی شهر همدان بالاتر از حد متوسط(3) است.
2) میانگین مؤلفه مهارتها 31/3 با انحراف معیار 70/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان مهارتهای مدارس راهنمایی شهر همدان بالاتر از حد متوسط(3) است.
3) میانگین مؤلفه ویژگیهای شغلی 13/3 با انحراف معیار 69/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه میگیریم که میزان یگانگی فرد سازمان مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه ویژگی های شغلی بالاتر از حد متوسط(3) است.
4) میانگین مؤلفه علایق 17/3 با انحراف معیار 63/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان یگانگی فرد سازمان مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه علایق بالاتر از حد متوسط(3) است.
5) میانگین مؤلفه شخصیت 25/3 با انحراف معیار 85/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان یگانگی فرد سازمان مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه شخصیت بالاتر از حد متوسط(3) است.
میانگین معیارهای فردی 25/3 با انحراف معیار 46/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان معیارهای فردی در مدارس راهنمایی شهر همدان بالاتر از حد متوسط(3) است.
6) میانگین مؤلفه اهداف 11/3 با انحراف معیار 78/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 95% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان یگانگی فرد سازمان در مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه اهداف بالاتر از حد متوسط(3) است.
7) میانگین مؤلفه ارزشها 42/3 با انحراف معیار 78/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان یگانگی فرد سازمان مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه ارزشها بالاتر از حد متوسط(3) است.
میانگین معیارهای سازمانی 27/3 با انحراف معیار 66/0 به دست آمده است که از میانگین آماری(3) بزرگتر است؛ و این تفاوت در سطح (01/0= () معنادار است. بنابراین با 99% اطمینان نتیجه گرفته می شود که میزان معیارهای سازمانی در مدارس راهنمایی شهر همدان بالاتر از حد متوسط(3) است.
با مقایسه خرده مقیاسهای یگانگی فرد-سازمان میتوان نتیجه گرفت که بیشترین یگانگی فرد-سازمان در مدارس راهنمایی شهر همدان در مؤلفه ارزشها و کمترین در مؤلفه اهداف است. همچنین معیارهای سازمانی نسبت به معیارهای فردی از اهمیت بالاتری برخوردار است.

نمودار(6-4) توزیع فراوانی یگانگی فرد- سازمان دبیران مورد مطالعه به همراه منحنی توزیع نرمال
سوال سوم) – وضعیت اخلاق حرفه ای مدارس راهنمایی شهر همدان از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی شهر همدان چگونه است؟
وضعیت اخلاق حرفه ای دبیران مدارس راهنمایی شهر همدان:
جدول (4-9) وضعیت اخلاق حرفه ای دبیران با استفاده از آزمونt تک گروهی:
متغیرها میانگین مشاهده شده انحراف استاندارد میانگین آماری مقدار آمارهt درجه آزادی سطح معناداری
اخلاق حرفه ای 61/3 47/0 3 88/21 279 000/0**

                                                    .