تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، رفتار شهروندی سازمانی

جواهری(1389) درتحقیق با عنوان بررسی و مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان در مورد ویژگی یک استاد خوب دانشگاهی نشان داد که اساتید و دانشجویان از میان چهار حیطه از ویژگی های یک استاد خوب، اولویت اول را به حیطه شخصیت فردی اساتید داده اند. از نظر آنان توجه به حیطه دانش پژوهی، روش تدریس و توانایی اساتید در ایجاد ارتباط در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند.
تفتی وهمکارانش(1389) نیز نشان داد که هرچند اکثریت دانشجویان، اساتید خود را در زمینه برخورد مناسب با دانشجویان، عدالت در برخورد و در دسترس بودن آنان، خوب ارزیابی کرده اند اما ازنظر آنان، وضعیت اساتید در زمینه انتقادپذیری کمتر قابل قبول است. این تحقیق همچنین نشان داد که بین اخلاق خوب و آموزش خوب رابطه مستقیمی وجود دارد.
ایازی و همکارانش(1389) نیز در مطالعه ای با هدف تعیین ویژگی های اخلاقی استاد در راستای اثربخش نمودن آموزش از دیدگاه اسلام به شایستگی برای تدریس، حفظ مقام و منزلت علم، بذل علم برای اهل آن، احترام به دانشجویان، تلاش برای تخلق دانشجویان به صفات عالی و مکارم اخلاقی، برابری بین دانشجویان، پرورش فکری دانشجویان، حق پذیری وانصاف، صمیمیت با دانشجویان،سادگی بیان، رعایت اعتدال و رعایت جهات معنوی به عنوان مهمترین ویژگیهای اخلاقی اساتید اشاره می‌کنند.
امیری و همکاران(1389)در تحقیقی با عنوان ” اخلاق حرفه ای ضرورتی در سازمان ” به این نتایج دست یافتند که رعایت اخلاق حرفه ای برای سازمان امری لازم و ضروری است تا سازمان از یک سو جامعه را دچار تعارض نکند و از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع بلند مدت خود را تضمین کند.
سلطانی(1389) در تحقیق با عنوان ” نقش اخلاق حرفه ای در سرآمدی کسب و کار سازمانی” به این نتیجه رسید که رونق کسب و کار در دنیای فعلی با شیوه های اخلاقی موجب استمرار و ماندگاری کسب و کار می شود و عاملی که می تواند انسانیت را در سازمان ها تقویت و کسب و کار را انسانی نماید اخلاق حرفه ای است.
بهرامی و همکاران (1390)، رابطه مثبت و معناداری را بین نمرات شیوه ی تصمیم گیری و ابعاد سلامت سازمانی به اثبات رساندند.
رواقی و همکاران(1390) در پژوهشی باعنوان تناسب فرد سازمان و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به این نتایج رسیدند: سطح تناسب فرد – سازمان در بین کارکنان متوسط و همچنین بین تناسب فرد – سازمان و تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مسنمر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و افزایش تناسب فرد- سازمان موجب افزایش تعهد سازمانی کارکنان خواهد شد.
مطلبی فرد و آراسته(1390) با مبنا قرا دادن دیدگاه مورای و همکارانش به بررسی ابعاد اخلاقی آموزش عالی و واکاوی مؤلفه های اخلاقی مربوط به تدریس در آموزش عالی پرداخته اند. از نظر آنان ضعف رعایت اخلاق در آموزش عالی سبب گسترش نمود هایی از رفتار نامطلوب دانشگاهی گردیده است.
ال هویسی(1390) نیز با بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه کردستان درباره جایگاه اخلاق حرفه ای تدریس در مراکز دانشگاهی، رفع خطر سوء استفاده از قدرت ناشی از دانش اساتید را در گرو تدوین ضوابط و قواعد اخلاقی حاکم بر کار اساتید میداند و براین باور است که رعایت جنبه های اخلاقی کار به افزایش بهره وری در نیل به اهداف حرفه ای می انجامد.
ناصری و همکاران(1391) در تحقیقی با عنوان نقش میانجی تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل، در رابطه ی میان انگیزه ی خدمت به خلق و عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اصفهان به این نتایج دست یافتند: رابطه ی میان انگیزه ی خدمت به خلق هم با تناسب فرد – سازمان و هم با تناسب فرد – شغل مثبت و معنی دار است. همچنین روابط تناسب فرد – سازمان و هم تناسب فرد- شغل نیز با عملکرد شغلی، مثبت و معنی دار است.
نظری(1391) در پایان نامه کار شناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی رابطه بین یگانگی فرد- سازمان و ویژیگیهای شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان به این نتیجه رسید که بین یگانگی فرد- سازمان با سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.
نصیری ولیک بنی و همکاران(1391)، طی پژوهشی نشان دادند که ابعاد هفتگانه ی سلامت از دیدگاه کارکنان دانشگاه های غرب کشور بالاتر از سطح متوسط است و لی کارکنان از نظر سلامت عمومی در وضعیّت مرزی قرار دارند و بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی کارکنان ارتباطی وجود ندارد.
بابلان و همکاران(1391)در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های استان اردبیل ارتباط میان سلامت سازمانی را با تعهد سازمانی به اثبات رساندند.
خالصی و همکاران(1391) نشان دادند که بین سلامت سازمانی و ابعاد پنج گانه ی رفتار شهروندی سازمانی (وظیفه شناسی، احترام و تکریم، نوع دوستی، جوانمردی و فضیلت شهروندی) ارتباط معناداری وجود دارد.
حجت خواه و همکاران(1391) نشان دادند که بین ابعاد روحیه، رعایت، ساختار دهی، و حمایت منافع و سلامت سازمانی کل به جز دو بعد با فرسودگی شغلی رابطه منفی معناداری وجود دارد
نظری(1391) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه بین یگانگی فرد- سازمان و ویژیگیهای شخصیتی کارکنان با سلامت سازمانی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 92-91 به این نتیجه رسید که بین یگانگی فرد- سازمان با سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.
فرزین و چراغعلی(1393) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گلستان، به این نتایج دست یافتند که رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی وجود دارد و همچنین بین ابعاد مدیریت دانش با سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-6-2. تحقیقات انجام شده در خارچ از کشور
میلر و استنلی جان (1990) در تحقیق خود در زمینه سلامت سازمانی به رابطه بین ادراک معلمین از سلامت سازمانی مدارس متوسطه و اعتماد و اطمینان به مدیر، همکاران سازمان مدرسه پرداخته است یافته های تحقیق نشان داد بین سلامت سازمان و اعتماد معلمین همبستگی مستقیم وجود داشت. یافته‌های دیگر تحقیق همبستگی مثبت بین سطح اعتماد دبیران به مدیر، همکاران و سازمان با ادراک آنها از سلامت سازمانی بود.
هوی و فیلدمن (1996) هم چنین نشان دادند که سلامت سازمان با عملکرد دانش آموزان در مدرسه همبستگی مثبت دارد. هر چه جو مدرسه سالم تر باشد، سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضیات و خواندن بالاتر است. هوی و ولفولک تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین کارایی معلمان و سلامت سازمانی مدرسه به مطالعه ی روابط بین دو بعد کارایی معلم (فردی و گروهی) با جنبه‌های جو مدرسه سالم (انسجام نهادی، نفوذ مدیر، مراعات، ساخت دهی، حمایت به وسیله ی منابع، روحیه، تأکید علمی) پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داده که جو یک مدرسه ی سالم با تأکید قوی بر جنبه های علمی و وجود مدیری بانفوذ با کارایی فردی و گروهی معلمان رابطه ی بسیار قوی دارد.
وسترمن(1997) در پژوهشی تحت عنوان یک تحلیل درونی از فرضیه های یگانگی فرد- سازمان و تاثیر آن روی نگرشها و رفتارهای فردی به این نتیجه رسید که این مطالعه یک پشتیبانی محدودی را برای مدل ادغام شده ایجادمی کند. تطابق ارزشها و همچنین تطابق فضای کار به طور معنی داری نگرش کارکنان را پیش بینی می کند.
آکبابا (1999) در تحقیقی با عنوان ” سلامت سازمانی مدارس متوسطه در ترکیه و تغییرات مورد نیاز” به این نتیجه دست یافت که تفاوت معنی داری بین نظرات معلمان و مدیران راجع به سلامت سازمانی مدارسشان وجود داشته است.
راسفرم (1999) طی تحقیقاتی تحت عنوان (مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی) به این نتیجه دست یافت که مدارسی که دارای ساختار مساعد برای تصمیم گیری مشارکتی هستند؛ از مدارسی که دارای چنین ساختاری نیستند جو سالم تری ارائه میدهند.
پیترسون و همکاران(1999) در تحقیقی نشان داد که سن افراد با میزان رعایت اصول اخلاقی ارتباط دارد و نشان داد که افراد جوان تر نسبت به افراد مسن تر کمتر در برنامه عای اخلا قی شرکت می کنند.
آبرات(1999) درتحقیقی که بین مدیران، سرپرستان و فروشندگان درکشور آفریقای جنوبی انجام داده است به این نتیجه رسید که در ادراکات اخلاق حرفه ای مدیران، سرپرستان و فروشندگان تفاوت هایی را از نظر اصول اخلاقی یافت می شود.
لیکاتا و هارپر(1999) همبستگی مثبت و معنی داری بین ادراک معلمان از سلامت سازمانی و توانمندی مدرسه بدست آوردند؛ زمانی که مدرسه ای سالم و توانمند بود بر میزان تاکید علمی آن افزوده می شد.

                                                    .