یکپارچه ی بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه ی موردی: بانک ملی استان اردبیل )
باشکوه و شکسته بند
(1391)
نتایج پژوهش بیانگر این امر است که بین تبلیغات و مؤلفه های قوت برند، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی به دست آمده بین تبلیغات و قوت برند، بیانگر این مطلب است که 50 درصد از تغییرات قوت برند در قالب سودآوری برند، رهبری برند و گسترش جغرافیایی برند، تحت تأثیر ابزارهای تبلیغاتی بانک است.
همچنین نتایج پژوهش بیانگر این امر است که بین پیشبرد فروش و مؤلفه های قوت برند رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی حاصل شده بین پیشبرد فروش و قوت برند، بیانگر می کند که 60 درصد از تغییرات قوت برند، تحت تأثیر روش های پیشبرد فروش بانک است.
از نتایج دیگر پژوهش اینکه بین روابط عمومی و مؤلفه های قوت برند، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی حاصل شده بین روابط عمومی و قوت برند، نشان می دهد که 59 درصد از تغییرات قوت برند، تحت تأثیر روش های روابط عمومی بانک است
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
2- بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند در شرکت شیرین عسل
ایران زاده و همکاران
(1391)
نتایج تحلیل معادلات ساختاری بیانگر تاثیر عناصر قیمت و محصول بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند است. دو عنصر توزیع وفعالیت های ترویجی نیز از عوامل اثرگذار بر آگاهی /تداعی ذهنی از برند هستند.
3- ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده
کرباسی ور و یاردل
(1390)
جامعه آماری این تحقیق مصرف کنندگان شکلات در فروشگا ههای زنجیر ه ای شهروند و رفاه بوده است نتایج حاصله موید این بود که عامل وفاداری به برند ، عامل تداعی برند به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برندتأثیر دارد، همچنین عامل کیفیت ادراک شده، به طور غیر مستقیم و از طریق وفاداری بر ارزش ویژه برند اثرمیگذارد. در نهایت عامل آگاهی برند به طور غیر مستقیم و از طریق وفاداری و تداعی برند برارزش ویژه برند اثر میگذارد.
4- بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرف کننده، با هدف سنجش ارزش ویژه برند ایر انول
حسینی و همکاران
(1388)
نتایج به دست آمده نشان داد که سه بعد: کیفیت درک شده، آگاهی و وفاداری به برندبا هر دو پاسخ مصرف کننده رابطه معنادار و مثبت دارند . اما رابطه ای بین پیوندهای برندبا پاسخ های مصرف کننده یافت نشد . بین ا رزش ویژه برندو پاسخ های مصرف کننده رابطه معنادار مثبت و شدید وجود دارد. نام ایرانول فقط در بعد آگاهی امتیازی بالاتر از متوسط گرفته است. در ابعاد دیگر امتیاز آن از نظر مصرف کنندگان پایین تر از متوسط است
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
5- بررسی عوامل موثر بر ارزش برند شرکتهای تجاری اینترنتی
محمدیان و همکاران
(1387)
در این تحقیق پژوهشگران تلاش کردند تا مهم ترین عوامل بازاریابی موثر بر منابع ایجاد کننده ارزش برند شرکتهای آنلاین را شناسایی کنند. بدین مظور آنها ابتدا مفاهیم عمومی مرتبط با برند، برندسازی و شرکت های آنلاین را مورد بررسی قرار دادند و سپس با مطرح کردن مدلی به عنوان مدل پایه ای، عوامل بازاریابی مختلفی که بر ارزش برند شرکت های آنلاین تاثیر گذارند شناسایی و دسته بندی نمودند. آنان بر اساس مدل ارزش برند آکر، منابع ارزش برند شرکت های اینترنتی را آگاهی از برند، وفاداری به برند، تداعی گرهای برند، کیفیت ادراک شده و ارزش بازار برند دانستند.
6- بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با بهره گرفتن از روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)
صمدی
(1387)
در این تحقیق به بررسی عناصر آمیخته ترفیع و تعیین مؤثرترین عناصر ترفیع از جنبه تأثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با بهره گرفتن از روش AHP پرداخته شد . از میان 16 ابزار ترفیعی متناسب با محصولات لبنی – که به عنوان گزینه انتخاب شد ند – با نظرخواهی از گروه های مختلف در کارخانه شیر پگاه لرستان ، مؤثرترین روش ترفیع جهت ایجاد آگاهی، علاقه ، تمایل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، تبلیغات تلویزیونی و مؤثرترین روش ترفیع جهت سوق دادن مصرف کنندگان بالقوه به خرید محصولات لبنی، فروش حضوری دانسته شد
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
7- ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده
(شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)
ابراهیمی و همکاران
(1387)
در این تحقیق به ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده که شامل عوامل قیمت، تبلیغات،ترفیع، خانواده که از طریق ارزش گذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند (شامل تداعی برند، آگاهی از برند، وفاداری به برند وکیفیت درک شده) بر ارزش ویژه برند تاثیرگذار است، پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشانگر این امر است که قیمت، خانواده، تبلیغات و توزیع به صورت غیرمستقیم و با تاثیرگذاری بر ابعاد ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه برند موثر است. آشنایی با برند، تداعی برند، و کیفیت درک شده به صورت مستقیم بر وفاداری به برند تاثیرگذارند همچنین به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند موثر می باشند. در نهایت خانواده به عنوان تاثیرگذارترین عامل که موجب افزایش ارزش ویژه برند میشود شناسایی گردید.
8- عوامل تعیین کننده ارزش ویژه برند کفش های ورزشی
سید جو
ادین و شمس
(1386)
پژوهشگران تحقیقات خود را بر اسا
س مدل ارزش ویژه آکر به انجام رساندند و به منظور بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش ویژه برند و و خود ارزش ویژه برند در صنعت کفش ورزشی از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده نمودند
سوابق تحقیقات خارجی
یک مورد سابقه انجام تحقیق با این عنوان در دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی داخل کشور وجود دارد. همچنین تحقیقات دیگری مرتبط با موضوع تحقیق وجود دارد که در جدول زیر تحقیقات داخلی به صورت خلاصه بیان می شوند.
خلاصه تحقیقات خارجی
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
1- تاثیر عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند
صداقت و همکاران
(2012)
در این تحقیق که جامعه هدف آن مصرف کنندگان برند سامسونگ می باشد نتایج نشانگر تاثیر مثبت آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند می باشد.تاکید بر روی تبلیغات و آموزش نیروی فروش از دیگر یافته های این تحقیق است.
2- چگونه آگاهی از برند بر خروجی بازار ، ازش ویژه برند و آمیخته بازاریابی تاثیر گذار است
هوانگ و سارگولو
(2011)
پژوهشگران در این تحقیق رابطه بین آگاهی از برند و خروجی بازار و همچنین رابطه بین آگاهی از برند و ارزش ویژه برند را جستجو می کنند.نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که رابطه معناداری بین آگاهی از برند و ارزش ویژه برند وجود دارد. همچنین بر اهمیت توزیع و ترفیع قیمتی در ساختن آگاهی از برند تاکید شده است.
پژوهش

 
 
محقق
یافته های پژوهش
3- مدلی برای بررسی تاثیر کوشش های آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند در بخش نرم افزار
کیم و هیون
(2011)
در این تحقیق پژوهشگران تلاش کردند به توسعه مدلی بپردازند که بتواند رابطه بین کوشش های آمیخته بازاریابی (عملکرد کانال ، قیمت ، ترفیع و خدمات پس از فروش) ، تصویر شرکت ، سه بعد ارزش ویژه برند (تداعی و آگاهی از برند،کیفیت درک شده و وفاداری به برند) و عملکرد بازار را بسنجند. در این تحقیق مشخص شد که خدمات پس از فروش ، یک کوشش آمیخته بازاریابی مهم و کلیدی می باشد.
نتایج آزمون همچنین بیان کرد که تمام کوشش های آمیخته بازاریابی به صورت مثبت بر ارزش ویژه برند از طریق سه بعد ارزش ویژه برند تاثیر گذار است.
4- بررسی تاثیر عناصر آمیخته رسانه بر ارزش ویژه برند در بازار اتوموبیل های سواری هند
چاتو پادیا و همکاران
(2010)
آنان در تحقیق خود عناصر آمیخته رسانه را شامل پنج عنصر فراوانی تبلیغات تلوزیونی، چاپی، موبایلی، آنلاین و همچنین اسپانسر شدن شرکت در رویدادها دانستند. آنان به این نتیجه دست یافتند که تبلیغات تلوزیونی، چاپی، موبایلی و همچنین تبلیغات آنلاین در هر دو دسته خریداران جدید و تکراری اتوموبیل تاثیر مثبتی بر کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند داشته است. اما میان اسپانسر شدن در رویدادها و آگاهی از برند برای هیچ یک از خریداران ارتباطی یافت نشد، و این عامل تنها با کیفیت ادراک شده در خریداران تکراری دارای ارتباط مثبت بود
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
5- بررسی ارزش ویژه برند در بازاریابی بیمارستان ها
کیونگ و همکاران
(2008)
در این پژوهش پنج عامل که در تشکیل ارزش ویژه برند بواسطه ارتباطات موفق مشتری تاثیر گذار بود ، شناسایی شد : اعتماد ، رضایت مشتری ، تعهد ارتباط ، وفاداری به برند و آگاهی از برند. از طریق یک آزمایش تجربی ، ارتباطات بین عوامل فوق سنجیده شد و محققین به این نتیجه رسیدند که بیمارستان ها در صورتی میتوانند در ایجاد تصویر ذهنی وارزش ویژه برند مثبت موفق باشند که ارتباطات مشتریان را به خوبی مدیریت کنند.
6- خانواده در نقش منبع ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده
گیل و همکاران
(2007)
در این تحقیق نقش خانواده و نقش شرکت(قیمت،ترفیع و هزینه های تبلیغاتی) بر ارزش ویژه مبتنی بر مصرف کننده و و ابعاد آن را بررسی شد . محققین به این نتیجه رسیدند که میان وفاداری به برند و ارزش ویژه برند ارتباط مستقیمی وجود دارد، اما بین آگاهی و تداعی از برند و کیفیت درک شده از برند با ارزش ویژه برند ارتباطی وجود ندارد
7- قابلیت ارزش نام تجاری و ارتباطات بازاریابی یکپارچه
راتانتوگا و ایوینگ
(2005)
در این پژوهش به معرفی مفهوم قابلیت نام تجاری در درون چارچوب ارزیابی دارایی های ملموس و ناملموس شرکت برای بهینه سازی فروش، سودآوری، ارزش نام تجاری و ارزش سهام پرداخته شده و به طور خاص، یک مدل مفهومی را برای ارزیابی تأثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر افزایش قابلیت نام تجاری توسعه می دهد.
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
8- تاثیر آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند
وانگ هوا
(2005)
در این پژوهش اثرات تبلیغات و فعالیت های ترفیعی تشویقی بر روی ارزش ویژه برند به دقت مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش که در بازارهای استرالیا و بر روی سه طیقه محصولی(تیغ،صابون وآبمیوه پرتغال) انجام گرفت موید این نتایج بود که تبلیغات در هر رسانه ای اثر مثبتی بر روی ارزش ویژه برند به جای می گذارد که در این میان تبلیغات در تلویزیون از تبلیغات در نشریات حاوی اثر بیشتری است. همچنین تاثیر ترفیع بر روی ارزش ویژه برند پیچیده است و تنها فعالیت های ترفیعی سنگین تاثیر منفی بر روی ارزش ویژه برند به جای میگذارند.
9- تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند
راج
(2005)
این محقق در تحقیقات خود از متغیرهای قیمت، تصویر فروشگاه،گستردگی توزیع و سیاست های قیمت گذاری استفاده کرد. در انتها به این نتیجه رسید که عناصر آگاهی برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند اثر مثبتی دارند
پژوهش
محقق
یافته های پژوهش
10- سنجش و تصدیق جنبه های اصلی ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
نت مایر و همکاران
(2004)
پژهشگران یک نمونه هزار نفری از پاسخگویان و 16 برند مختلف در 6 طبقه محصول متفاوت را بررسی کردند نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت ادراک شده و ارزش ادراک شده از نظر هزینه و منحصر بفرد بودن برند بطور بالقوه و مستقیم باعث تمایل مشتری به پرداخت قیمت بالاتری برای برند می شود و تمایل به برند نیز بطور بالقوه و مستقیم منجر به شکل گیری رفتار خرید برند می گردد
11- بررسی تاثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند
یو،دانتو و لی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(2000)
در این تحقیق تاثیر عناصری همچون قیمت ، تصویر فروشگاه ، شدت توزیع ، هزینه های تبلیغاتی و ترفیعات قیمتی بر روی ارزش ویژه برند چند کالای منتخب سنجیده شد و طی آن مشخص گردید ترفیعات مکرر قیمتی همانند قیمت معامله ای مرتبط با مقدار پایینی از ارزش ویژه برند می باشد در حالیکه هزینه های تبلیغاتی بالا ، قیمت های بالا ، شدت توزیع بالا و تصویر فروشگاهی مطلوب مرتبط با مقدار بالایی از ارزش ویژه برند می باشند
12- بررسی ارتباط بین معیارهای مشتری مدار برند و معیارهای بازارگرای برند
سیلورمن و همکاران
(1999)
این تحقیق نشان داد که ادراکات مشتری مدار برند واکنش های صحیحی از عملکرد برند در بازار است. از این لحاظ ارزش ویژ ه ی برند مبتنی بر مشتری نیروی محرکه ای برای سودهای مالی فزاینده در شرکت ها است
جمع بندی
در این فصل ابتدا به مفاهیم تحقیق پرداخته شد و آمیخته ترفیع و ابعاد آن بررسی شد ، سپس به بررسی ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده آکر پرداخته شد و ارزش ویژه برند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در بخش بعدی این فصل که به تحلیل نظری پرداخته شد مدل های ارزش ویژه برند مبتنی بر دیگاه مصرف کننده معرفی و در انتها دلیل انتخاب مدل آکر ذکر شد.
در بخش بعدی این فصل مروری شد بر صنعت مورد مطالعه این پژوهش یعنی صنعت خرده فروشی و اهمیت آن در بازار کنونی ، چرایی انتخاب این صنعت ، مروری بر انواع خرده فروشی ها و فروشگاه زنجیره ای و در انتها به بررسی تاریخچه فروشگاه های زنجیره ای در جهان و ایران و فروشگاه پروما پرداخته شد.
در انتهای این فصل نیز به مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق در داخل و خارج از کشور با ارائه جدول پرداختیم.
روش تحقیق
مقدمه

واقعیتی که امروزه همگان آن را می پذیرند تاثیر شگرفی است که پژوهش علمی بر رشد و گسترش علوم دانش بشری گذارده است. بی گمان از چند سده پیش که بشر چگونگی استفاده از روش تحقیق علمی را آموخته است.آگاهی وی بر شناخته ها از نظر کمی و کیفی به گونه ای بوده است که با سده های پیش از آن تفاوتی توصیف ناپذیر دارد.بشر همواره در مقابل علل وقوع پدیده های گوناگون کنجکاو بوده است و همواره سعی داشته است تا این علل را باز شناسد .شناخت دقیق علل و عوامل بروز ظهور پدیده ها ،بشر را قادر می ساخت تا بروز ظهور آنها را پیش بینی و کنترل نماید و حتی با فراهم آوردن عواملی سبب ایجاد پدیده ای گردد.حقیقت یابی و پژوهش در مورد پدیده ها از نیازهای فطری انسان محسوب می شود. هدف تحقیق (حقیقت یابی) فهم جویی درک مطلب است.کسب معلومات نیاز به ابزار و روش و آگاهی دارد.بنابراین لازم است محققان،استادان و دانشجویان و اساسا”هرکس که می خواهد بداند مجهولی را کشف نماید و بر دامنه معلومات بیفزاید،از روش های تحقیق آگاهی یافته، فنون کشف واقعیتها و شناخت حقایق را فرا گیرد.در حقیقت روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد ،ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست.اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است.
در این فصل ، روش تحقیق جهت بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان تشریح می گردد. همچنین مباحثی چون روش تحقیق ، جامعه آماری نمونه آماری،روش نمونه گیری،تعیین حجم نمونه،متغیرهای تحقیق،ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مطرح می شود.
روش تحقیق
تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیتهای منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر به صورت فردی یا گروهی صورت می گیرد:
ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی(تحقیق بنیادی)
توصیف یک شرایط یا نگرش عده ای از افراد(تحقیق پیمایشی،همبستگی…)
جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی(تحقیق کاربردی…)
در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع آوری،داده ها بطور عینی و معتبر،مشاهده،بررسی و استخراج می شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعا ها و حدس های علمی اولیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *