۲۶

۲۴٫۳۵

۲۲٫۸۵

۱۹٫۳

۱۶٫۴۵

۱۰٫۴۵

۱۱٫۰۵

۷٫۳

۱۰٫۶

منجیل

۱۷٫۹۸

۱۳٫۲۵

۱۸٫۷

۲۳٫۲

۲۸٫۰۵

۲۶٫۳

۲۳٫۹۵

۲۰٫۳

۱۷٫۲

۱۰٫۶

۱۱٫۷۵

۸٫۷۵

۱۳٫۶۵

ماخذ : داده های سالنامه آماری استان گیلان سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸
 
نمودار(۳-۲) : متوسط دما سالانه در ایستگاه‌های سینوپتیک استان گیلان(۱۳۸۸-۱۳۷۸)
همان طوری در جدول (۳-۲) مشاهده می شود در میان ایستگاههای موجود استان گیلان آستارا با متوسط دما سالانه ۱۵٫۶۶ درجه سانتی گراد کم ترین و منجیل با متوسط دما سالانه ۱۷٫۹۸ درجه سانتیگراد بالاترین در دوره‌ آمار برخودار بودند.
نقشه (۳-۴) : نقشه خطوط هم دما استان گیلان
ماخذ:(فلک خواه، ۱۳۹۱: ۳۹)
۳-۳-۸- منابع آب
منبع آب در استان گیلان تابعی از نزولات جوی بوده و به طور عمده به صورت برف و باران فرو میریزد. منابع آب استان گیلان به دو قسمت عمده تقسیم می شوند: یکی منابع آب سطحی و دیگری منابع آب زیر زمینی منابع آب های سطحی به دو بخش آبهای ساکن و جاری تقسیم میشوند که دریای کاسپین، تالاب انزلی، تالاب امیر کلایه، تالاب استیل از دیگر منابع آب های سطحی استان گیلان می باشد.
از منابع آب های سطحی جاری به رودهای متعددی اشاره کرد که تعداد آنها نزدیک به ۴۰ رشته میرسد که این امر تراکم بالای شبکه‌ آبراهه ای رودها را در استان گیلان نشان می دهد. از مهم ترین رودهای استان گیلان میتوان به سفید روداشاره کرد از کوه چهل چشمه در کردستان سرچشمه می گیرد که در مسیر عبور خود از استان های کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان قزل اوزان نامیده می شود. در ورودی گیلان در دره منجیل شاخه بنام شاهرود دریافت میکند، که از آن به بعد سفید رود نامیده میشود. از رودهای مهم دیگر استان گیلان می توان به آستارا چای، چلوند، حویق، کرگانرود، ناورود، ماسوله رود، شلمان رود و پل رود اشاره کرد که داشتن مسیر کوتاه، پرشیب، دره هایی عمیق در دامنه کوه ها، حوضه ی آبگیر پوشیده از جنگل و تغییرات زیاد در میزان آبدهی روزانه از ویژگی این گونه رودهاست.(فلک خواه، ۱۳۹۱ : ۳۹)
منابع آب های زیر زمینی با تعدد رودها و تغذیه مناسب آنها از بستر رودهای اصلی، بالا بودن میزان بارش به همراه ضخامت زیاد رسوبات در این محدوده منجر به شکل گیری سفره های آب شیرین غنی در آن شده است. از طرفی چون شیب سفره ها کم است سطح آب در آن ها بالا بوده و شرایط مطلوبی در بهره برداری از منابع آبهای سطحی می باشد. (فلک خواه،۴۵:۱۳۹۱)
۳-۴-ویژگی جغرافیای انسانی استان گیلان
عامل جمعیت انسانی و خصوصیات کمی و کیفی آن رابطه تنگاتنگی با توسعه دارد چرا که جمعیت را می‎توان موتور محرک توسعه به حساب آورد و روند توسعه جهت گیری آن تابعی از کم و کیف جمعیت است.
۳-۴-۱- سیر تحول جمعیت استان گیلان و روند رشد جمعت آن
جمعیت استان گیلان در دهه های گذشته دائماً در حال افزایش بوده است. به طوری که در طی دهه‌های۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵ درصد رشد جمعیت به بالاترین از ۲ درصد رسیده است و طی دهههای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ رشد جمعیت کاهش یافته است.