جدول (۳ ـ ۳): مقایسه تعداد و نرخ رشد جمعیت استان گیلان در سرشماری های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵

سال ۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵
تعداد جمعیت ۹۹۹۸۷۶ ۱۲۹۱۱۵۹ ۱۵۸۱۸۷۲ ۲۰۸۱۰۳۷ ۲۲۴۱۸۹۶ ۲۴۰۴۸۶۱
درصدرشدجمعیت نسبت به دوره قبل ۵۹/۲ ۰۵/۲ ۷۸/۲ ۷۵/۰ ۷۰/۰

ماخذ: (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۳۵تا۱۳۸۵)
 
نمودار(۳-۳): روند تغییرات نرخ رشد جمعیت استان گیلان در بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵
ماخذ: (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۳۵ تا۱۳۸۵)
در طی ۵۰ سال گذشته تحولاتی جمعیتی مهمی رخ داده و روند رشد جمعیتی استان گیلان دارای نوساناتی بوده است. در فاصله‌ سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ درصد رشد جمعیت استان گیلان از ۵۹/۲ درصد بوده که این رقم در فاصله ۱۳۴۵ تا۱۳۵۵ به ۰۵/۲ درصد می‌رسد که این امر ناشی از سیاست جمعیتی اواخر حکومت پهلوی دوم بود. در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ درصد رشد جمعیت استان گیلان به ۷۸/۲ درصد می‎رسد که پیروزی انقلاب و تغییر در سیاست جمعیتی کشور در این افزایش نقش داشته است. در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا۱۳۷۵ رشد جمعیت استان گیلان به شدت کاهش می یابد و به ۷۵/۰ می رسد که ناشی از سیاست های جمعیت دولت بعد از جنگ بود. با روند کاهش رشد جمعیت، در دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ رشد جمعیت استان گیلان به ۷۰/۰ درصد رسیده است.
۳-۴-۲- ساختمان سنی جمعیت استان گیلان
ساختمان سنی جمعیت استان گیلان در سه گروه کلان سنی، طی سرشماری های ۱۳۵۵ ـ ۱۳۸۵ در حال تحول بوده و از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ به سوی میان سالی پیشرفته است. سهم گروه سنی ۰ – ۱۴ سال، در سال ۱۳۵۵ برابر ۵/۴۵ درصد و در سال ۱۳۶۵ برابر با ۳/۴۱ درصد و در سال ۱۳۷۵ برابر ۵/۳۴ درصد بوده است و در سال ۱۳۸۵برابر ۲۵/۲۱ درصد کل جمعیت بود و سهم گروه سنی ۶۵ ساله به بالا که در سال ۱۳۴۵ برابر با ۳۴/۳ بوده ودر سال ۱۳۸۵ به ۳۷/۹ درصد افزایش یافته است. مقایسه جداول نشانگر پایین بودن جمعیت جوان استان گیلان به کل کشور و نیز بالا بودن درصد جمعیت بالا ۶۵ سال استان گیلان به کل کشور است.
جدول ( ۳ـ ۴): توزیع جمعیتی استان گیلان در گروه‌های عمده سنی در سرشماری های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵