2-1-5-2 الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-5-2 بررسی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
1-2-5-2 مدل زنجیره ارزش پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-2-5-2 تحلیل وظیفه ای دیوید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
6-2 گام های تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
1-6-2 تدوین چشم انداز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-6-2 بیانیه ماموریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
3-6-2 تجزیه و تحلیل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
4-6-2 تعیین اهداف بلند مدت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
5-6-2 اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
6-6-2 تدوین و طراحی استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
7-2 بررسی اجمالی وضع موجود شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………59
1-7-2 موقعیت جغرافیایی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
2-7-2 ویژگی های جغرافیایی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
3-7-2 موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-7-2 بررسی ویژگی های اجتماعی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………62
1-4-7-2 ویژگی های جمعیتی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
2-4-7-2 دین و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
3-4-7-2 زبان و گویش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-4-7-2 بررسی نرخ باسوادی و برخورداری از خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………….65
5-7-2 بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………..66
1-5-7-2 معادن و صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
6-7-2 بررسی انواع جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………68