در این محوطه بلیط مسافران کنترل و بار ‌آنها تحویل گرفته میشود و از طریق سیستمی اتو ماتیک وارد چرخه جداسازی و بارگیری به هواپیما میگردد.
کنترل پاسپورت:
این قسمت درست بعد از قسمت تحویل بار قرار دارد و دفاتر دولتی و هواپیمایی را نیز شامل میشود .
فروشگاههای بدون عوارض و تسهیلات دیگر:
در این قسمت فروشگاهها قرار دارند. کافه تریا و بخش مسافران درجه یک نیز در جوار فروشگاههاست. این قسمت در مسیر معمولی مسافران قرار دارد. فضاهای دیگر سالن ترانزیت مثل پاویون تجارتی و مطبوعاتی و اقامت طولانی مدت و سرویسهای بهداشتی و تسهیلات لازم دیگر در تراز 4.00+ قرار دارد که در دسترس مسافران می باشد. مسافران ورودی نیز به پاویون تجارتی و مطبوعاتی دسترسی دارند .
کنترل کیف دستی و مسافران:
قبل از ورود مسافران به سالن های سوارشدن هواپیما که درسمت شرق و غرب قرار دارند این کنترل صورت میگیرد .
سالن های سوار شدن:
این سالنها دربالهای شرقی و غربی ساختمان سمت پرواز قراردارند. سالن سمت شرق صددرصد به پروازهای بین المللی اختصاص دارد وسالن سمت غرب مشترک بین پروازهای داخلی وبین المللی می باشد. سالن شرقی4 گیت و سالن غربی3گیت دارد.
سوار شدن به هواپیما:
پس ازمستقرشدن مسافران درگیتهای مربوطه ، توسط رمپ های کم شیب به تراز4.80+ می رسند که مشرف بر پلهای هوایی برای داخل شدن به هواپیما می باشد. مسافران هواپیماهایی که دردوردست پارک شده اند بازهم رمپهایی کم شیب به تراز0.00 ± می رسند ودر سالن های اتوبوس مستقر خواهند شد.
سالن توزیع وتودیع بار:
این محوطه که با توجه به زمان پروازهای خروجی و ورودی، تواما مورد استفاده قرار می گیرد، درتراز0.00 ± و در قلب پایانه قراردارد. تجهیزات مکانیکی موجود، باررا ازسالن تحویل بارمسافران خروجی درتراز8.00+ به این سالن منتقل می کند وپس از آماده سازی به سمت هواپیماها برده می شود.
بار مسافران ورودی نیز پس از حمل به این سالن به محو طه های تفکیک داخلی وبین المللی برده می شود. (سایت اینترنتی فرودگاه امام خمینی[ikia.airport.ir] ، 21/2/1392،معرفی فرودگاه)
5-1-1-6-2 فضاهای مربوط به مسافران خروجی داخلی:
مسیر مسافران داخلی تا بخش گمرک، مشابه مسافران بین المللی می باشد.
کنترل امنیتی: مشابه مسافران بین المللی
سالن عمومی: این سالن که بین مسافران داخلی وبین المللی مشترک می باشد درتراز8.00+ قرار دارد.
محوطه تحویل بار: دراین قسمت بلیط مسافران کنترل میشود وبار آنها تحویل گرفته میشود.
قسمت کنترل امنیتی وتشخیص هویت: دراین قسمت بلیط وکارت شناسایی مطابقت داده شده ومسافرتشخیص داده می شود.
کنترل کیف دستی ومسافران: قبل ازورود به سالن سوارشدن به هواپیماکه درسمت غرب قراردارداین کنترل صورت می گیرد.
سالن های سوارشدن به هواپیما: یکی ازسالنهایی که دربال غربی ساختمان سمت پرواز قرارگرفته، اختصاص به پروازهای داخلی دارد.
سوارشدن به هواپیما: مشابه پروازهای بین المللی صورت می گیرد. (سایت اینترنتی فرودگاه امام خمینی[ikia.airport.ir] ، 21/2/1392،معرفی فرودگاه)