حفظ حریم خصوصی، فرایند دادرسی

د. اقدامات مناسب در جهت جلوگیری از افشاء محل اقامت کودکان بزه‌دیده.
ر. پیش‌بینی تسهیلات ویژه جهت ادای شهادت کودک‌آزاری در جهت کاهش موارد کودک آزاری.
ز. آموزش متخصصان مربوطه در راستای شناسایی تهدید، ارعاب و موارد خطرزا نسبت به کودکان.
2-12- حفظ حریم خصوصی
ماده 26 رهنمودهای راجع به اجرای عدالت (2005) مقرر می‌دارد که کودکان بزه‌دیده و شاهد جرم بایستی حریم خصوصی داشته باشند که به عنو ان ‌یک موضوع مهم اولیه حمایت شود و اطلاعات مربوط به کودکانی که در فرایند عدالت حضور دارد باید مورد حمایت قرار گیرد. ماده مقرر می‌دارد 27: «حفظ حریم خصوصی از طریق حفظ مجرمانه بودن اطلاعات و محدودیت افشای اطلاعات که ممکن است به شناسایی کودک بزه‌دیده در فرایند کیفری منجر گردد، حاصل می‌گردد». اقدامات حمایتی از حریم خصوصی می‌تواند از طریق ممانعت از قراردادن بیش از حد کودکان در معرض عموم و رسانه‌های گروهی، همچنین جلوگیری از ورود رسانه‌ها به دادگاه در طول فرایند دادرسی و شهادت کودک حاصل شود.
2-13-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری
شامل آن دسته از تشریفاتی است که در هر مرحله خاص از فرایند کیفری باید مورد توجه قرار گیرد و شامل قبل از دادگاه و اجرای حکم دادگاه است.
2-13-1-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه
این مرحله که شامل کشف جرم و تعقیب می‌شود نیازمند اقداماتی خاص در جهت حمایت از کودک است. در کشف جرم اتخاذ مکانیسم‌های حمایتی برای کودکانی که در شکایت و تحقیق و دادگاه شرکت می‌کنند می‌توانند مؤثر واقع شود و روند گزارش‌دهی را تسریع کند. ضمناً نهادهایی برای اعلام گزارش‌های جرایم علیه کودکان باید معین شود و آموزش مهارت‌های به خصوص در جهت اطلاع و گزارش‌دهی جرائم علیه کودکان باید انجام شود. مداخله پلیس آموزش دیده به‌ویژه پلیس زن به جهت نوع ارتباط عاطفی با کودک می‌تواند اولین گام جهت اجرای عدالت محسوب گردد. پلیس می‌تواند به جهت جلوگیری از ورود صدمه به کودک او را فوراً از محیط خطر دور کند ضمن این که گزارش اقدام خود را باید به دادستان ارایه نماید. (عباچی، بی‌تا، ص 27).
در این مرحله افرادی که جرم علیه کودک را گزارش می‌دهند باید از تعقیب کیفری ومدنی مصون بوده و حتی کسانی که بنا به اقتضاء شغلی مکلف به حفظ و اسرار حرفه‌ای خود هستند، باید جرم علیه کودک را گزارش دهند. در مرحله تعقیب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان اقداماتی ضروری است که به آنها می‌پردازیم. از جمله‌ اینکه تحقیقات توسط بازپرس آموزش دیده باید انجام شود و روش‌های مصاحبه و بازجویی باید آسیب به آنها را به حداقل رساند و کودکان بزه‌دیده باید با شیوه عادلانه و با احترام و توام با درنظر گرفتن نیازهای خاص کودک بزه‌دیده در فرایند کیفری برخورد شوند و وضعیت شخصی، نیازهای فوری شان، سن، جنسیت، ناتوانی، سطح بلوغ و لحاظ اخلاقی، روحی و جسمی آنها باید لحاظ شود. عدم افشای نام، جریان پرونده، عدم انتشار عکس، فیلم و غیره باید در این مرحله مورد نظر باشد. زبانی که بازپرس صحبت می‌کند باید زبان قابل فهم برای کودک باشد. تمام تحقیقات باید همراه با به وجود آوردن اعتماد به نفس برای کودک باشد و در موارد غیر ضروری از مصاحبه مستقیم با کودک پرهیز شود و یا اینکه ازتقسیم مدار بسته برای این کار استفاده شود. در این مرحله باید تا حدی که ممکن است از دخالت در زندگی شخصی کودک پرهیز شود و همه تحقیقات و بازجویی‌ها باید ‌یک در محیطی مناسب و در‌یک روش کودک مدارانه که با نیازهای ویژه و خاص کودکان سازگار باشد، باید انجام گیرد. خدمات روانی، بهداشتی، حقوقی، مشاوره و سایر خدمات حمایتی در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر کودکان باید ارایه شوند.
2-13-2-تشریفات ناظر در دادگاه
این مرحله خود شامل دو قسمت می‌باشد : مرحله رسیدگی و مرحله صدور حکم که به آنها می‌پردازیم. رسیدگی در دادگاه توسط قاضی آموزش دیده و در شعبه‌ویژه اطفال صورت می‌گیرد مقامات و دست اندرکاران باید هر تلاشی را برای قادر کردن بزه‌دیدگان کودک و شاهدان، جهت توضیع دیدگاه‌های شان و نگرانی‌هایشان در خصوص فرایند کیفری انجام دهند. در مرحله دادرسی خصوصاً در مرحله شهادت، اشخاص حمایت کننده و اعضای خانواده باید برای همراهی کردن کودک در طول شهادت حاضر شوند و خانواده‌ها و نمایندگان قانونی آنها در جریان دادرسی قرار گیرند. (پیشین، ص 27).
رهنمودهای راجع به اجرای عدالت (2005) در ماده 29 مقرر می‌کند: «تا آنجا که ممکن است که شرکت کودکان در مرحله دادرسی و محاکمه بایستی زودتر از زمان ممکن انجام گیرد و هر تلاشی بایستی در جهت تضمین استمرار روابط بین مقامات و کودکان در تماس آنها با همدیگر در سرتاسر فرآیند کیفری انجام گیرد. همچنین در رهنمود مذکور مقرر شده است که در جریان رسیدگی باید رفتاری توام با احترام و بدون تبعیض انجام شود و نیازهای خاص و فوری کودک که بر اساس سن، جنسیت و میزان رشد جسمی و ذهنی تبیین می‌گردد، مورد ملاحظه قرار گیرد. رسیدگی باید سریع انجام شود و از مواجهه کودک با تا حد امکان جلوگیری به عمل آید و از اتاق‌های مصاحبه و مجهز به دوربین مدار بسته مرتبط با دادگاه استفاده شود. در طول مرحله دادرسی تنفس برای زمان کوتاهی لحاظ شود و د ادرسی‌ها فهرست بندی و زمان بندی شوند و‌یک سازکار مناسب برای احضار کودکان و آن هم در موارد ضروری و اقداماتی در جهت تسهیل شهادت توسط کودک لحاظ شود. در امر شهادت کودک از مشاوران شهادت و یا اختصاص دادن کارشناسان روان‌شناسی امری ضروری است. تشریفات خاص ناظر بر مرحله رسیدگی در دادگاه باید این اجازه را به مقام رسیدگی کننده بدهد که جهت تضمین امنیت جانی و روانی کودک در صورت لزوم پیش از دادگاه متهم بازداشت شود یا تحت نظر ویژه قرار گیرد یا مأمور پلیس و یا شخص دیگری از کودک محافظت نماید. به هر حال باید معیارهایی در رسیدگ‌ی به جرم علیه کودک باید لحاظ شود تا از گسترش آلام و صدمات ناشی از جرم که به کودک وارد شده است پیشگیری کند. همچنین زمینه‌های مساعد جهت بزه‌دیدگی دوباره کودک به جهت قرار گرفتن وی در فرآیند کیفری از میان برداشته شود. غیر علنی بودن محاکمات و همچنین الزامی کردن وکیل در فرآیند کیفری می‌تواند از مؤلفه‌های مهم جهت پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی به شمار آیند(پیشین).
در مرحله صدور حکم، قاضی پرونده باید نسبت به بزه‌کار جهت نوع جرم که از موارد جرایم شدید محسوب می‌گردد، کیفر متناسب را تعیین و مورد حکم قرار دهد و نسبت به بزه‌دیده به جهت کودکی وی در راستای پیشگیری از تکرار بزه‌دیدگی باید تدابیر را مورد حکم قرار دهد. حکم باید متضمن عالی‌ترین منافع کودک باشد. تشکیل پرونده شخصیت در مرحله رسیدگی در دادگاه می‌تواند در نوع احکام صادره توسط قاضی مؤثر باشد. رهنمودهای راجع به اجرای عدالت (2005) در بند j ماده 7 مقرر می‌دارد: «در مرحله صدور حکم قضات باید توجه کنند که عکس‌العمل‌های منطقی و اصولی نسبت به کودکان بزه‌دیده و شاهد جرم می‌تواند کودکان و خانواده‌هایشان را در افشاء کردن موارد بزه‌دیدگی مشتاق تر کند در مرحله صدور حکم جبران خسارت تا آنجا که ممکن است باید در راستای التیام آلام کودک بزه‌دیده صورت گیرد. در این مرحله اصل بر عدم جدا نمودن کودک از خانواده توسط حکم دادگاه است. اما در برخی موارد که جرم علیه کودک جرم شدیدی مانند جرائم جنسی بوده و مرتکبین والدین می‌باشند جدا کردن کودک از خانواده مناسب است. (زینالی، 1385، ص63).
2-13-3-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم