حمل و نقل عمومی، کارکنان اداری

فضای پایانه رابط اصلی بین بخش هوایی و سایر بخشهای فرودگاه است. این فضا شامل تسهیلات و تجهیزاتی برای پردازش مسافر و بار و کنترل آنها و همچنین فعالیتهای اداری، عملیاتی و تعمیر و نگهداری فرودگاه است. (صفارزاده،1387: 586)
3-2 اجزای سیستم پایانه مسافری:
سیستم پایانه مسافری اتصال دهنده ی اصلی بین سیستم دسترسی زمینی و هواپیما است. بطور کلی هدف از این سیستم عبارت است از: برقراری ارتباط بین سیستم دسترسی به فرودگاه و هواپیما، پردازش مسافران خروجی، ورودی و انتقالی و همچنین نقل و انتقال مسافر و بار به داخل هواپیما و بالعکس.
بطور کلی سیستم پایانه مسافری دارای سه جزء اصلی است. این بخشها و فعالیتهایی که در داخل آنها صورت می گیرند عبارتند از:
بخش سیستم دسترسی که در این بخش، مسافران از شریانهای دسترسی فرودگاه به بخش پردازش مسافران منتقل می شوند. فعالیتهایی از قبیل سیستم گردشی وسایل نقلیه، پارکینگ و سوار و پیاده کردن مسافران در محل ویژه ی آن، در محدوده ی این بخش انجام می شوند.
بخش پردازش که در این بخش، مسافران در آغاز و خاتمه و یا ادامه ی مسافرت هوایی خود ، پردازش می شوند. اقدامات عمده در این بخش شامل فروش بلیط، کنترل جامه دان و صدور کارت پرواز، دریافت جامه دان، اختصاص محلی برای نشستن و انتظار و خدمات بازرسی دولتی و امنیتی است.
بخش ارتباط دهنده به ناحیه ی پروازی که در آن، مسافر از بخش پردازش و کنترل به داخل هواپیا منتقل می شود. فعالیتهایی که در این بخش انجام می شود، شامل نقل و انتقال مسافران از پایانه ی به داخل هواپیما و برعکس و سوار یا پیاده شدن مسافران از هواپیما است. تسهیلات و تجهیزات مختلفی باید برای انجام وظایف مجموعه پایانه مسافری شامل هر یک از فعالیتهای فوق، مهیّا شود. (صفارزاده،1387: 586-587 )
3-2-1 بخش ارتباطی و دسترسی:
این بخش شامل محلهای تخلیه و سوار کردن مسافران، پارکینگها و جاده های ارتباطی برای مسافران ورودی و خروجی، همراهان مسافر و جامه دانها برای ورود به پایانه و یا خروج از آنهاست. این قسمتها در برگیرنده ی تسهیلات زیر است:
سکوها و محلهای سوار و پیاده کردن مسافران ورودی و خروجی توسط وسایل نقلیه زمینی یا جلوخان1 در قسمت جلوی ساختمان پایانه.
پارکینگ اتومبیلها اعم از پارکینگهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مسافران وهمراهان و همچنین پارکینگهایی برای وسایل نقلیه کرایه ای، وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی ها.
جادهای ارتباطی دسترسی به جلوی پایانه، پارکینگها و شبکه ی حمل و نقل و خیابانهای عمومی.
مسیرهای پیاده روی مسافران در مجاورت جاده های دسترسی فوق الذکر شامل تونلها، پلها و سیستمهای خودکار که تأمین کننده ی ارتباط بین محل پارکینگها و ساختمان پایانه هستند.
جاده های خدمات رسانی و آتش نشانی که تأمین کننده ی دسترسی به پایانه و دیگر بخشهای فرودگاه هستند. (صفارزاده،1387: 587)
Curbside area
3-2-2 بخش پردازش مسافران:
همانطور که قبلاً شرح داده شد، این بخش از پایانه برای پردازش مسافر و بار و به منظور انتقال آنها از هواپیما به سیستم حمل و نقل زمینی و برعکس مورد استفاده قرار می گیرد. اجزا، تسهیلات و بخشهای مختلف این مجموعه مشتمل است بر:
باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی و دفاتر و ادارات مخصوص کنترل بار، ارائه اطلاعات پروازی و تسهیلات و کارکنان اداری.
محل خدمات پایانه شامل فضاهای عمومی و غیرعمومی برای اجاره کنندگان و همچنین استراحت مسافران و همراهان آنها، محلهای بارگیری و تخلیه بار، محلهای تهیه و ارائه موادغذایی و همچنین سایر تسهیلات و بخشهای خدمات رسانی مربوط.
سالن عمومی برای انتظار مسافران و همراهان آنها.
محلهایی برای نقل و انتقال و حرکت مسافران و همراهان آنها همچون پلکان، پله برقی، آسانسور و کریدورها (راهروها).
سالن خروجی جامه دان که فضای غیرعمومی برای تنظیم و تفکیک جامه دانهای مربوط به پروازهای خروجی است.
مکانهایی برای حمل و پردازش جامه دانهای انتقالی از یک پرواز به پروازهای دیگر شرکتهای هوایی.