شکل3-14: یک نوع پل ارتباطی انتقال مسافر به هواپیما(صفارزاده،1387،ص685 )
روش سوم در شرایط وجود ایپرون باز یا ایپرون دور، مناسب خواهد بود. در این روش، مسافران با اتوبوسها یا وسایل نقلیه ی جمعی خاصی منتقل می شوند. در روش استفاده از اتوبوس، مسافران ملزم به بالا رفتن از پلکانهای مخصوص برای رسیدن به هواپیما هستند. (صفارزاده،1387: 685 )
شکل3-15: نوعی از وسایل نقلیه ی جمعی مخصوص انتقال مسافران(صفارزاده،1387،ص685 )
معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار:
4-1 مقدمه:
رشد روز افزون حمل و نقل هوایی بار، برنامه ریزی و طراحی تسهیلات باربری را در فرودگاهها ایجاب می کند. بطور کلی، فرودگاهی دارای پایانه ی مسافری بهتری است که برای پایانه ی بار نیز تجهیز شود تا موجب صرفه اقتصادی و جلوگیری از ساخت فرودگاه مختص حمل و نقل بار شود. تنها در محلهایی همچون گلوگاههای صادراتی یا وارداتی هر کشور ممکن است تقاضای حمل و نقل هوایی بار ایجاب کند که فرودگاهی اختصاصا برای پایانه ی بار احداث شود.
منظور از این بحث، ارائه تعریفی از عناصر عملیات بار و توضیح عواملی است که در تعیین محل، ابعاد و اندازه و طراحی تسهیلات پایانه ی بار تأثیرگذار است. (صفارزاده،1387: 699 )
4-2 حمل و پردازش بار:
قبل از شروع فرآیند طراحی پایانه ی بار ضروری است که طراحان با وظایف مختلف عملیات بار و شیوه های مختلف آن آشنا شوند. (صفارزاده،1387: 706 )
4-2-1 اصول جریان بار:
بطور کلی در برنامه ریزی تسهیلات بار باید دو نوع جریان در نظر گرفته شود که عبارتند از جریان پردازشی و جریان ترابری بار. نحوه جریان پردازشی بار میان محوطه های پردازشی و اداری پایانه ی بار تأثیر زیادی در طرح نهایی ساختمان پایانه دارد.
نمودار جریان پردازش مستقیم و پیوسته بار در یک پایانه با حداکثر تسهیلات ممکن در شکل 4-1نشان داده شده است.

نماد توضیحات
عمل
یک عمل هنگامی واقع میشود که یک واحد بار بالا برده یا پایین آورده و یا حرکت داده میشود. نصب برچسب و نشانه گذاری نیز به عنوان یک عمل در نظر گرفته میشود. اطلاعاتی که مبادله شده یا برنامه ریزی یا محاسبه انجام شود ( برای مثال داخل کردن اطلاعات یا دریافت اطلاعات از سیستم های داده پردازی ) نیز عمل صورت می گیرد.
بازرسی
بازرسی هنگامی واقع میشود که یک واحد بار از بابت بسته بندی مناسب، مجاز بودن برای حمل، وزن و اندازه و غیره مورد بررسی قرار میگیرد.
ترابری
ترابری کالا زمانی به وقوع می پیوندد که یک واحد بار از یک مکان به مکان دیگر حمل میشود. این حالت حرکت های محدودی را که کالا در حین انجام بازرسی و انجام عملیاتی دارد شامل نمیشود.
تاخیر
تأخیر هنگامی پدید می آید که یک واحد بار از پردازش در مرحله بعدی باز داشته میشود.
انبار