حمل و نقل هوایی، شخصیت حقوقی

تشویق و دستیابی به هدف طراحی و ساخت هواپیماها و عملیات هوایی برای اهداف صلح جویانه.
ایجاد زمینه لازم به منظور توسعه ی شبکه ی راههای هوایی ، فرودگاهها و تسهیلات کمک ناوبری هوایی در هوانوردی بین المللی.
تأمین امنیت ، نظم و کارآیی حمل و نقل هوایی و اقتصادی کردن آن.
جلوگیری از اتلاف سرمایه و لطمات اقتصادی ناشی از رقابتهای غیر معقول.
حفظ حقوق منطقه ای و اطمینان از اینکه تمامی مناطق ، فرصتها و امکانات تقریباً یکسانی در استفاده ازخدمات شرکتهای هوایی دارند.
جلوگیری از تبعیض در زمینه ی بستن قرارداد با مناطق مختلف.
افزایش امنیت و سلامت پروازی در ناوبری هوایی بین المللی.
کمک به رشد و توسعه ی تمامی جنبه های صنعت حمل و نقل هوایی بین المللی کشوری.
سازمان بین المللی هوانوردی کشوری شامل دو بخش سازمانی است که عبارتند از: مجمع و هیأت مشاور. هیأت مشاور، شخصیت حقوقی دائمی است که در مقابل مجمع مسئول است و از نمایندگان 30 کشور تشکیل شده است. این هیأت، گروه کاری سازمان است. گروه مزبور دستورات مجمع و وظایف و تعهدات تعیین شده ی سازمان را اجرا می کند. احتمالاً مهمترین سند و آیین نامه ی منتشره سازمان ایکائو، برای طراحان و برنامه ریزان فرودگاه، الحاقیه ی 14 مربوط به فرودگاهها است. الحاقیه 14 شامل معیارها و آیین نامه های طراحی و توصیه روشها و عملیات قابل اجرا در تمامی فرودگاههایی است که ارائه کننده ی خدمات حمل و نقل هوایی بین المللی هستند. سازمان ایکائو علاوه بر الحاقیه ی 14، مدارک و اسناد زیادی در مورد اطلاعات فنی و آماری مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی منتشر کرده است. (صفارزاده،1387: 36-37)
2-1-5-2 سازمان هوانوردی فدرال (FAA):
وظایف کلی سازمان هوانوردی فدرال 1 عبارت است از:
تشویق و ترغیب و حمایت از فرآیند ایجاد شبکه راههای هوایی کشوری، فرودگاهها و سایر تسهیلات و تجهیزات حمل و نقل هوایی.
طراحی شبکه راههای هوایی فدرال، کمک به انجام تحقیقات و پیگیریهای تحقیقاتی و همچنین حفظ و نگهداری تسهیلات و تجهیزات ناوبری هوایی.
کنترل و حفظ عملیات ترافیک حمل و نقل هوایی تجاری.
نظارت برفرآیند توسعه ی فنی در حیطه ی حمل و نقل هوایی و تأمین و توسعه ی تسهیلات و تجهیزات مربوط.
1- Federal Aviation Administration or FAA
پیشنهاد و تقویت قوانین هوانوردی کشوری برای رسیدن به استانداردهای ایمنی لازم که شامل موارد زیر است:
الف) تدوین مقررات، قوانین و استانداردهای ایمنی.
ب) آزمایش، بررسی یا درجه بندی خلبانها و سایر کارکنان پروازی، موتورهای هواپیماها، تجهیزات ناوبری هوایی، صنایع هواپیمایی و آژانسهای هوایی.
پ ) تعیین انواع مختلف گواهینامه های ایمنی. (صفارزاده،1387: 38 )
2-1-5-3 سازمانهای منطقه ای:
سازمانهای منطقه ای وظایف خود را در زمینه های مربوط به هوانوردی انجام می دهند که به طور خلاصه شامل مواردی همچون کمک مالی، ایمنی پروازی، تقویت صنعت حمل و نقل هوایی، آموزش هوانوردی، ارائه گواهینامه ی فرودگاهی، تحقیق و تفحص درمورد سوانح، منطقه بندی و کنترل زیست محیطی می شود. (صفارزاده،1387: 39 )
2-2 اقتصاد فرودگاه: