خدمات پس از فروش، ارزیابی عملکرد

2- بازاریابی
در تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی، عنصر بازاریابی از عوامل موثر و کلیدی نقاط قوت و ضعف است. ضعف ها و یا قوت های کلیدی بالقوه را بر اساس تقسیم بندی پیرس و رابینسون می توان به شرح زیر بر شمرد:
تناسب محصولات و خدمات صنعت گردشگری با گسترش محصول
تمرکز بر فروش چند محصول یا چند مشتری
توانایی کسب اطلاعات لازم درباره بازارها
سهم بازار یا سهم بخشی از بازار (داخلی و خارجی)
تناسب محصول / خدمت و توانایی توسعه: چرخه عمر محصول اصلی
تعادل سود / فروش محصول / خدمت
کانال های توزیع: تعداد، پوشش و کنترل
سازمان فروش اثر بخش، آگاهی از نیازهای مشتری
تصویر ذهنی، شهرت و کیفیت محصول / خدمت
ترویج فروش و تبلیغات فعال، کارآمد و اثر بخش
روشهای دریافت بازخور از بازار و توسعه محصولات، خدمات و بازارهای جدید (داخلی و خارجی)
خدمات پس از فروش و پیگیری
نام نیک / علاقه به نام تجاری ( پیرس و رابینسون، 1380: 29).
3- امور مالی
تجزیه تحلیل مالی برای نشان دادن رشد و توانایی مالی سازمان انجام می شود. تجزیه و تحلیل مالی، همچنین ابزار استراتژیکی مهمی است که مدیران از آن برای ارزیابی عملکرد و شناسایی قوت ها، ضعف ها و تعیین مسیر عملیات استفاده می کنند. به طور کلی تجزیه تحلیل مالی به سنجش و مقایسه دو عامل زیر می پردازد:
مقایسه سازمان با رقبای خود به منظور تعیین قوت و ضعف مالی (شاخص قوت و ضعف سازمان)
مقایسه تکمیلی سازمان با خود برای نشان دادن تحقق مسیر عملیاتی (علی احمدی، 1378: 84).
4- تولید / عملیات
فعالیت های دایره تولید / عملیات یک شرکت شامل همه کارهایی می شود که اقلام ورودی را به کالا ها و خدمات تبدیل می کند. راجر شرودر بر این باور است که مدیریت تولید (عملیات) شامل 5 وظیفه یا حوزه تصمیم گیری می شود: فرآیند، ظرفیت، موجودی، نیروی کار و کیفیت. نقاط قوت و ضعف موجود در پنج وظیفه مربوط به تولید می تواند به معنی موفقیت یا شکست سازمان باشد. بنابراین در استراتژی های کلی یک شرکت، تولید / عملیات می تواند به عنوان یک اسلحه رقابتی دارای بالاترین ارزش باشد ( دیوید، 1384: 321).
5- تحقیق و توسعه
تحقیق و توسعه پنجمین عاملی است که برای تعیین نقاط و ضعف درونی سازمان باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه بقای بسیاری از شرکت ها و فعالیت های موفقیت آمیز به دایره تحقیق و توسعه بستگی دارد. به ویژه شرکت هایی که استراتژی توسعه محصول را به اجرا در می آورند به این دایره اهمیت زیادی می دهند و آن را بیش از دوایر دیگر تقویت می کنند ( همان منبع، 325).